atausti

áusti, áudžia (-ti), áudė
1, gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Áudžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi. Audimą, milą áusti. Kasdieninius abrūsus eglute áudžia. Vilnų áustos skarelės. Dabar toks pašukinis audžiamas. Iš liepos lunkų demblius drabužiui audė. Áudžiamas velenėlis (per jį slenka audeklas į riestuvą) . Áusk, sesele, aštuonnyčius, lelijėle, aštuonnyčius. Giedrioj dienoj šienas grėbti, ūkanotoj – drobes áusti. Viena drobė močiutės, antra drobė sesulės, o ši trečioji, šilkeliais austóji, mano jaunos mergelės. Atsiilsėsi, mano jaunoji, staklėse beausdama. Ai, žinau žinau, ale nesakau, kur aug mano mergužė, kur austi (audžia) plonas drobužes. Jisai žoles lauko niekad neverpiančias, neaudžiančias dengia. Bei padaryk drobę, austą iš geltonų šilkų. Kryžiuotis audžia savo voratinklius. Audžiau nurimęs aukso svajones aušros spinduliais. Didžią keršto giesmę audžia jau užviltoji širdis. Gera audėja ir tvoroj audžia. Pats audžia, pats meta (meluoja) . Áust nei stukt, verpt nei trukt, o prie tanciaus kaip vėjas. Vilnos ant avies, o jau milą audžia. Miškas nekirstas, avys nekirptos, audeklas neriestas, o jau audžia. Vis skalbiu – vis juoda, vis audžiu – vis nuoga. Sėdi panaitė tamsioj seklyčioj, áudžia be staklių ir be nyčių. Jis eina į darbą, o moterys namie audžiasi. Audeklas gerai nesiaudžia, trūksta gijos.

2. mušti, lupti, karšti: Jei žodžio neužteks, imsiu kailį áusti. Ans jam tik paausius áudžia, o kiti juokiasi. Áusk tai áusk jam kailį atsidėjęs. Eikit pasiklausykit, jau Digaičiai vėl, rodos, audžiasi, toks riksmas, toks spigsmas. trankyti: Išleisk tu tas kiaules laukan, jos kadaise jau tas duris audžia, nori išlįsti iš tvarto.

3. spirti, duoti kojomis: Arklys tik áudžia, tik áudžia kojom. Tavo arklys, atsigręžęs užpakaliu, kap ėmė áust, tai kiek dantų neišgurino.

4. smarkiai šaudyti: Jau kelintą dieną Gardino pusėj áudžia ir áudžia.

5. greit bėgti, mauti: Tik áudžia zuikis į kalną, o šunys nebespė [ja]. Reikia smagiai áusti, kad nori rasti paštą neuždarytą. šen ir ten bėgioti: Išbėgs lauk ir vėl grįžta – tep áudžia ir áudžia per duris. greit lakioti, skraidyti: Kregždės tik áudžia áudžia pažeme. Prieš didelį lytų juodvarniai audas.

6. godžiai valgyti, kirsti: Ans vieną tą košę aud [žia].

7. judinti, timpinti (vadeles, atvarslus): Žiūrėk, kad jis važiuoja, tai áudžia áudžia vadelėm.

8. nuolat varstyti, darinėti: Áudžia ir áudžia durim.

9. kosėti: Nei burnos neuždaro – áudžia ir áudžia, matos, gerai nušalo.

10. diegti, skaudėti: Per dantis ir gomurį áudžia, bet kentėti galima. Diegliai per kūną áudžia, negaliu atsidust.

11. plepėti, malti (liežuviu): Jo tik liežuvis gerai áudžia. Per vakarus tik áudžiasi ir áudžiasi liežuviais.
apáusti.

1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus. Jau apsiáudėm, galėsim dabar eit į laukus.

2. apmušti, apkulti: Apáusk piemenį, kad neklauso.
su liežuviù apáusti daugapkalbėti: Ji su savo lievužiù visą svietą apáudžia.
atáusti

1. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais atáudžia. Kuo mes atáusme, tiek drobės prisimetę? Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu atáudė. Į vilnonę marškoniais ataudais atáusk. Apatinės kelnės vis būna blakute atáustos. Dangus tankiai ataustas žvaigždėmis. Atsiáusk dabar sau, paskiau man atausi. Svaru nedaug teatsiáudžia.

2. iki nenorint austi, prisiausti: Aš, merga būdama, į valias atsiáudžiau.

3. praleisti kurį laiką audžiant: Jau visą dieną atáudė.

4. apdaužyti, išperti: Jam paausius už tuos žodžius gerokai atáudė. Aš tau atáusiu pãstargalį!
apmèsti ir atáusti (mokėti) daug šnekėti: Ana moka apmèsti ir atáusti. Geras jo. liežuvėlis apmetė ir ataudė.
įáusti

1. į vidų austi: Šitokių siūlų įausk į juostą. Saulelės čia man įausti net spindulėliai. Kirmėlė įsiaudusi (įsiverpusi).

2. išausti kokį kiekį: Kai sieną įáusiu, tada eis mažyn. Tik prisėdau, tuoj lanką įáudžiau.

3. įprasti, įsismaginti austi: Pradžioj vis nesiseka, bet kai įsiáusi, eis gerai.

4. įkirsti, įpilti į kailį: Aniems gerai įáudė už bičių vogimą. Vakar karves gerai įaudžiau, šiandieną nebesušoko.
išáusti

1. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išáudė sau. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišáudžiamą. Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės. Iš mažo žodžio didelę kalbą išaudžia. Iš uostų milo neišausi. Gera audėja ir tvoroje išaudžia. Per žiemą viena susiverpiu ir išsiáudžiu. Išsiáuski audimėlį.

2. iškaršti, išpliekti: Išaudė kailį gerai ir paleido.

3. greit išbėgti, išmauti: Gerai, kad pro duris išáudei, būtum kailį įdavęs.
nuáusti

1. išausti: Jau jijė daug nuáudė. Atėjo trys laumės ir apsiėmė jai ant pusės nuaust. Pati nusiáudžiau, pati ir pasisiuvau.

2. audžiant padaryti vieną šoną ilgesnį: Nelygiai muša su muštuvais, ir vieną kraštą nuáudė. Ana nuáudė kreivai audimą. Audeklas nusiáudė į vieną šoną.

3. nuperti, nupliekti: Jam už tokį darbą gerai ausis nuáudė.

4. greit nubėgti, nudumti: Kiškis nuáudė tiesiai an krūmus.
paáusti
1, neilgai ar nedaug austi: Paáusk da kokį galiuką, ir užteks. Turėjau audeklo pasáudus.

2. galėti, pajėgti austi: Ji dar maža, nepaáudžia. Siūlai trūksta, negaliu paáust. Audžiau drobelę nepaáudžiamą. Ar pasiáusi, kad aš pradėsiu trinti? išsiausti: Pasiausdavo patys audimą ir siūdavo sermėgas.

3. apačią, dugną padėti audžiant: Kai kur sijono pagrindas paaustas dvinytai, o tik dryžiai keturnytai. Senoviškos prijuostės vis būdavo prastesniu siūlu paáustos (prie antjuosčio būdavo prastesni siūlai) .
paráusti

1. sudildyti audžiant: Ar neparáudžiau, ar nepardaužiau misingio šaudyklėlę?

2. greit parbėgti: Išsigandau griaustinio i paráudžiau namo.
pérausti

1. išardžius naujai išausti: Ar párausit tuos raiščius, kad perkat?

2. per ką išausti. . Plaukai juodi, šen ten perausti sidabru.

3. kurį laiką praleisti audžiant: Vakar visą dieną páraudžiau.

4. sudilti audžiant: Pársiaudęs, skietas auda promušotą audeklą.

5. pervargti audžiant: Pasėdėk dar kiek staklėse, nebijok, nepersiausi.

6. perkirsti, suduoti: Ziurnija vaikas, tėvas biškį páraudė.
praáusti

1. pradėti austi: Tegu mama praáudžia, paskui tu galėsi aust.

2. kiek, nedaug išausti: Kai praáusiam, galėsiam atsiųsti skiautelę paveizėti, ar tiks. Milelio kokio prasiáudei ir nešioji.

3. praleisti kurį laiką audžiant: Praáudžiau visą pavasarį, nė daržų nenuravėjau.

4. pralenkti audžiant: Liuobu mergę praverpsiu ir praausiu, ka [d] jauna buvau.
priáusti

1. daug išausti: Ji priaudė daug drobių. Ne tiek priáudžiau, kiek prisnaudžiau. Jijė prisiaudė pavasarį visokių audeklų. Jau prisiverpiau baltų linelių, jau prisiáudžiau plonų drobelių.

2. iki kurios vietos išausti: Prie pat nyčių priáudei. Priáudžiau iki dešimto lanko.

3. prišlyti audžiant: Gija paliko neprisiáudusi, ir pasidarė pašovos.

4. privargti audžiant: Šiandien prisiáudžiau, užteks.

5. primušti, prikulti: Priáudė piemenį už bandos nežiūrėjimą, kad nežinojo kur lįsti.

6. daug prišnekėti, priplepėti: Bobos suėję ant manęs, matyt, gerai priáudė. Pikts žmonių liežuvis daug kalbų priaudė.
suáusti

1. suvartoti audžiant: Visus siūlus suáudžiau. Suáudžiau tris svarus vilnų, bet reiks dar antra tiek. Galus suáusk į audimą. | Viso svieto vargą vargužėlį drobelėm suausčiau. Daug siūlų susiáudė į tą audeklą.

2. išausti: Suáusk audeklą gražų, be mazgų. Tankusviršaus stogas viršūnėms suausta. Gera audėja ir tvoroj suáudžia. Gera merga drobes audžia, bloga ir pakulinio suáusti nemoka. Kiek audeklų ji turi susiáudus! Vienon ausin dvylosios karvės papūsk – susiverps, antron papūsk – susiaus. Šakos ir lapai susiaudę į lengvutį, krutantį šydą.

3. sutrumpėti audžiant: Audeklas susiáudžia aplei kelis mastus.

4. sumušti, suduoti: Tai sumušė, suáudė, visas mėlynas. Kai suaudė per ausį, tai net žaibas pasirodė.

5. sutampyti (vadelėmis): Suaudė arklį ir sustabdė.
užáusti

1. užbaigti austi: Per galą užáust bus gerai ir prasti ataudai. Visus abrūsus užáudžiau kitokiais raštais ir siūlais. Visas galas neužsiáudžia, vis bent du sprindžiai palieka neausta.

2. pradėti austi: Kai motina užáudžia, tada ir dukrelė paaudžia. Užáusk audeklą, paveizėsiam, kaip atrodys. Aš jau šįvakar naująjį audimą užáudžiau.

3. paslėpti audžiant: Kartės buvo užaustos voratinkliais. | Bandė ji vargą staklėm užausti.

4. uždirbti, pelnyti audžiant: Ji su audimu ir nemažai užáudžia.Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'atausti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x