nustojimas

stojìmas. stójimas.

1. → stoti 1: Stojimas ant kojų.

2. → stoti 7: Mašinos stojimas.

3. → stoti 11: Prieš stojìmą (užšalimą) ežeras garuoja.

4. → stoti 13: Nū stójimo į darbą jau šešti metai. Stojimas į darbą. Su stójimu [į aukštąsias mokyklas] dabar gerai. Tos pirmosios atostogos jį taip jaudino, kaip anksčiau stojimas į seminariją. Prieis tas laikas tavo jau į karūmenę stójimo.

5. → stoti 14: Stojimas į teismą.

6. → stoti
16.

7. → stoti 17: O dabar yra antras vėl pasergėjimas iš jauno mėnesio stojimo.
antstojìmas. → antstoti
3.
apstojìmas. apstójimas. → apstoti:

1. Apstójimas tų žmonių [turguj] !

2. Apstojimą miesto pametu.

3. Ale toks velnių. apstójimas – negali atstot. Ta apstójimas: dainiuok, pasakų sakyk! Matei pats, koks buvo kirminų apstójimas.

4. Nuo apstojimo piktų dvasių apsgint reikalingas šermukšnis.

5. Toks apstójimas kosėti, toks apstójimas!

6. → apstoti 9: Rupūžę šutina ir geria nuo gerklės apstojimo.

7. → apstoti 10: Prakaitas pilia kaip vanduo, be apstójimo. Ka lyna baisiai – be kokio apsistójimo. Dantis būs i begeląs – ėda be apsistojimo. Eina ir eina tiek žiemą, tiek vasarą čia be apsistójimo. To originališko laiško raidės gan dailios, tik apsistojimo (pauzių) ženklai nebuvo pastatyti.

8. → apstoti
12. Apsistojimo vieta. Žvalgai jau buvo iš anksto apžiūrėję apsistojimo vietą.

9. apsisprendimas: Toks begalinis veikėjų neapsistojimas, svyravimas ypač šiemet smarkiai yra apsireiškęs.

10. kryžiaus kelių stotis: Išdirbimas apsistojimų, arba stacijų.
atstojìmas. atstójimas.

1. → atstoti
1. Išrinktas pirmininkauti, Kubickas pasiūlė atsistojimu pagerbti žuvusius kovotojus. Ar galima sapnuoti apie atsistojimą tokios valstijos, kokia buvo Lietuva gadynėje Gedimino?

2. → atstoti 8: Ar aš bijau tavo atstojìmo – kitą berną dar geresnį rasiu.

3. nuėjimas, pasitraukimas, pasišalinimas: Jumus apie tą atstójimą savą pasakiau. Christus pirm atstójimo bylojo apaštalump savump. Naujai atgimusi yra prigimtis po žiemos atstojimo. Atsistojìmas Dievo: kada tik nueisiu spaviedėn, tai kunigas ir lojoja.

4. → atstoti 9: Tokie induostis ing didį smurtą pateriojimo vieros ir atstojimo nuog bažnyčios Dievo.

5. → atstoti 12: Išpliursta duona, bulvių dėta: mažas tėra miltų atstojìmas.

6. mirtis: Nabaštininko atstojimą … giminė graudžiai apraudojo. Atstojimas rakuojamas esti kančia esanti. Ir taip jis savuoju atstojimù prieigą mumus padarė gyvenimump amžinump.
įstojìmas.

1. → įstoti
1.

2. → įstoti 5: Įstojìmo sąlygos. Dar metais anksčiau prieš mano įstojimą į gimnaziją, 1904 m, prasidėjo rusų – japonų karas. Su pataisa įstojìmas [į aukštąją mokyklą] sunkus. Patruliai turi laiduoti daliniui patogų įstojimą į kautynes.

3. → įstoti 6: Prašau … įstojimo … mergos Marijos. Prašymai, maldos, ingistojimas, dėkavojimai būtų už visas žmones. Kaip yra greita ant apveizdėjimo svetimų netekimų ir ant įstójimo sūnausp savop mielop. Daug gal malda ir įstójimas teisaus žmogaus už kitus. Idant mus gintų įsistojimais savais.

4. → įstoti 7: Su įstojimu žiemos liūb pagerinimo butas pildytis. Vasara prasideda su saulės įstojimu į vėžio ženklą.

5. → įstoti 14: Parėdnas įstojimas ir vietininkavimas byskupų. Instojimas po kitiemus.
išstojìmas. → išstoti 2: Su kokiuo atkaklumu jis. šalinamas nuo darbo, rodo gražiai mano pirmas išstojimas iš fakulteto.
nustojìmas.

1. → nustoti
5.

2. → nustoti 10: Yr pasakymas, ale yr i nustojìmas. Ką tu čia burbi be nustojìmo? Gal iš versmės ir nebenustojìmai lyti! Kas čia do teliokas: rėkia ir rėkia be jokio nustojìmo! Siuva suknias tas, siuva be nustojìmo, šėpos kaip kūle prikištos. Po nustójimo dėti kiaušius praejo penkios dienos. Pradėjo vežiot [bobelę] be nustojimo, lig kaulai nesubyrėjo. Triūbos ūžė be nustojimo, tartum žemė kilnojosi.

3. → nustoti
11. Laukti nusistójimo.

4. → nustoti 15: Draugų ir giminių nustojìmas. Juos ypač baugino perkėlimas trobų ir bendrų ganyklų nustojimas. Tad po nustojimo lapų patys vaisiai daug nukentės ir būs nukvėžusiais.

5. → nustoti
13. Prieš šiandienykščios kirčio santvarkos nusistojimą lietuviai bus asmenavę veiksmažodžius tenkù slenkù šitaip: teñkuo slenkuó.
pastojìmas. pastójimas.

1. → pastoti
3.

2. → pastoti
4.

3. pasistiepimas.

4. laiptas, pakopa.

5. → pastoti 7: Kelio pastojìmas.

6. → pastoti
9. Nepadės prašymas – padės pasistojìmas mūsų mokesčius sumažyt.

7. → pastoti 14: Nu pat pastójimo pradėjo vemti i vėmė visus devynius mėnesius.

8. → pastoti 16: Kristaus žmogum pastojimas. (

9. → pastoti 17: Evoliucija nėra pastojimas to, ko nėra, bet apsireiškimas aukštesnių gyvenimo skyrių regimame gyvenime.

10. pavidalas, išvaizda.
pérstojimas. perstójimas.

1. → perstoti 10: Lyja be pérstojimo. Be párstojimo, be atlydžio. Būriais debesiai eina, be pérstojimo. Visą mylą naktį lijusi be kokio párstojimo. Be perstojimo teka ašaros ir niežti akys. Žaibai be perstojimo tviskėjo. [V] anduo pradėjo bėgti be perstojimo, greitai užpylė jos namus. Be párstojimo anai pusę galvos skausta. Skauda su tokiais párstojimais. Širdį skauda vis be perstojimo. Verkė ir verkė be pérstojimo. Tos mašinos eina ir eina be pérstojimo. Šneki ir šneki tą patį be perstojimo. Skambinti varpais, arba zvanyti, su parstojimais.

2. nusidėjimas: Idant ir tėvas jūsų … atleistų jumus perstojimus jūsų.
prastojìmas.

1. → prastoti
3. O tai Dievo prastojimas! Nenuėjom nė vienas nuo pat ryto nė paveizdėti karvelės! Čia tau dura Dievas žiuburį, čia jau Dievo prastójimas. Paskui tokį atmetimą be abejojimo sausta dvasios tur sakiot ižg prastójimo malonės Dievo.

2. neteisybė, skriauda: Neteisybę, kankinimą, prastójimą … kęsti.

3. → prastoti 6: Įnirtę lietuviai už prastojimą vakaruose savo žemės.

4. → prastoti 8: Aš prastojimus mano pažįstu. Tatai yra nemažas prastojimas. Atmeskite nuog savę (savi) visus prastojimus jūsų.
pristojìmas.

1. → pristoti 5: Kad pristojìmą nors būt padarę – stotelės [traukinių] jau čia nedaris.

2. → pristoti 6: Už pristojimą prie krantinės reikia mokėti uostui tam tikrą rinkliavą. Einant Kalvarijon turėjom tris prisistojimùs.

3. → pristoti 9: Ta dalis … yra su pristojimu naujų rašėjų vis daugiaus padidinta.

4. → pristoti 11: Pristojìmas prie vaiko.

5. → pristoti 13: Ponas nudžiugo, kad jį tas vagis išgelbėjo nuo velnio pristojìmo.

6. → pristoti 16: Idant prūsų žemė su pristojimu dieviškos pagalbos nuog tokių prapuldančių negandų išliktų.
sustojìmas. sustójimas. → sustoti:

1.

2. Zuikis, nelaukdamas susistojimo, šoko ir nudūmė par laukus.

3. → sustoti 6: Ta tavo nesustójimas: kėlėm rankas, nė akių nepakreipė. Ne už sustójimą dėkavok, už pavežimą. Garlaivio, traukinio sustojìmas. Pirmąją troleibusų sustojimo aikštelę ji praėjo visai nepastebėjusi. Netoli nuo čia buvo sustojìmo vieta. Eina kaip amžinas žydas, niekur sustojimo neturi.

4. → sustoti 9: Skrandžio sustójimas. Sustojimùs širdis daro. Kvėpavimo sustojimas. Vidurių sustójimas (užkietėjimas) .

5. → sustoti
8.

6. → sustoti 15: Toks sustojimas tarp didesnių ar mažesnių muzikos kūrinio dalių vadinamas cezūra.

7. → sustoti 16: Taip artojai ir jaučiai dirbo be sustojimo, nebent kuriam žuobris sugedo, palyčia išsiklibino ar noragas nusmuko. Jis dirba visą dieną be jokio sustojìmo. Be sustójimo ka dirbtumėm – valandą. Nu sustójimo dirbti jau metai. Kaip sėdo ant arklio, tai be sustojìmo nulėkė į miestą. Kreta muni be jokio sustójimo. Ėda i ėda be sustójimo, stalas apverstas. Su sustójimais reik šnekėti, reik pagalvoti jau. Pradėjo ji pykytis, kad jis be sustojìmo geria. Ka pliūpė, ka pliūpė [lytus] be sustójimo. Davė (šaudė) tris paras be jokio sustojìmo.

8. stotis, stovėjimo vieta: Kame tie sustójimai, nežinau. Sustojimas te turistų.

9. veiklos nutrūkimas: Prekybos sustojìmas. Reikalų (biznio) sustojìmas. Dirbtuvių sustojìmas.

10. sustingimas, stagnacija: Politinėje kovoje sustojimas yra mirtis. Kiekvienas sustojimas mene be galo pavojingas – jis lygus žingsniui atgal.

11. iškilę į paviršių tirščiai: Maišyk, kad susistojìmo neliktų, kad būtų [paviršius] kap ledas.
užstojìmas. užstójimas.

1. → užstoti
1.

2. → užstoti
3.

3. → užstoti 4: Už vaikų užstójimą pykstu.

4. → užstoti 11: Kaklo užstojìmas.

5. → užstoti
15. Tai užsistojimas – kai byzdėlė arklio papilvėj. Užsistojimelis žmogaus – nor dūšią vaduok, ale jam duok.

6. → užstoti
17.

7. → užstoti 18: Užstójimas sūde už kitą. Užstojimas nedoro. Ir bus Viešpatis apgynimas pavarguliui, užustojimas prievalingame čėse, varguosu. Matai, koks jų ažsistojìmas ažu vienas kitą.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'nustojimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2022 www.zodynas.lt
Draugai: Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x