įulioti

.
ulióti, -iója, -iójo (гyляць, гyлять). ūlióti.

1. linksmai leisti laiką, linksmintis, pramogauti: Mes, piemenys, tai uliódavom, šokdavom, dainuodavom, kol reikdavo gint. Kap paorėji, tai neulióji, atsiguli ir guli. Teuliója vaikas, testa žinosi. Tris dienas, tris naktis gėrė, valgė ir uliojo Šarūnas bajoro dvare. Šiandien tai jau jy tę uliója, – veseilia. Uliok uliok, mergužele, nors dvejus metelius; už metelių, už antrųjų vis tu mano būsi. Uliok uliok, dukrele, kolei tavo valelė. Pas motulę augau, vargo neturėjau, raskažėlėj uliojau, vainikėlį nešiojau. Uliot neuliosi, rūtelės neskinsi, vainiko nepinsi. Par naktelę uliója, kad jaunus bernelius vilioja. Eik pas kitą panelę, katrai nupirkai skarelę, su katrąj uliojai, katrai dovanojai. linksmai gyventi: Piemeniu nebuvęs, bernu neuliosi. siautėti: Kai [lenkų] partizantai uliójo, tai mušė visus. Uliójo bandoj, užmušė jį, regis. Tai ugnis ulioja, tai brozda, kad tie žmones tos pirkelės niekaip negalėjo išgyvent.

2. puotauti, ūžauti: Ot uliójom, tai uliójom! Kiek svečių buvo – visos giminės! Ūliójom ben dvi dienas. Seniau ūliójo keturias penkias dienas. Tai dabar [vyras] trečia diena uliója tos [e] metinės [e],
ir gatava. Kai ūliót, tai ūliójot [vestuvėse],
ė dovanot tai nereikia. Žentas prasdėjo gert, uliót. Aš ne gert atėjau, ne uliót atėjau, tik aš savo seserėlės pažiūrėt atėjau. Jis karčmelėj geria, karčmelėj ulioja, parėjęs namopi, mane muštravoja. Tada nespėsim nei ulioti, nei girtuoti. Kad uliojau, tai uliojau, kaip šuva šulny.

3. vaikščioti, vaikštinėti: Arklį prie savęs turėjau, pėsčias neuliójau – važiuotas. Ana uliója darban. Mačiau šįryt Amilia ūliojo apie namus. Net iš namų vaikas uliója mokyklon. Kai anas teip uliója, nebeilgai gyvens. Pradėk uliót – pristigau kvapo! Tas vaikas greit pradės uliot. Uliójau palangėm, – neinsleidžia. Atamenu, kai mama rėkė aplink grabą uliodama. Anoj pusėj Dunojaus dvi mergelės uliojo. Seniau buvo pakulniai andarokai, dabar šilkiniais uliója. Pavakary du briedžiai ūliojo. Visas vištas lapė ištąsė, tik da vienas gaidys uliója po kiemą. Jos vištos uliója. Po atšlaimą ančiukai uliója. Ėgi mat širmuonėlis ir kiaunė juodoji ir visoki žvėreliai po mišką uliója. | Uliódavau su piela, pjovėm lentas. Vyras tai ūliójo miškan dirbtų. Neturi nei rankų, nei kojų, o ulioja. važinėti: Lengvos mašinos iš Šašuolėlių Širvintosna uliója. Dabar priemiesčio autobusai po kaimus uliója. | Jis ulioja su čelna (laiveliu) . skraidyti: Pilka bitutė, iškentus žiemą, linksmai ulioja po žalią pievą. | Šaukia jį ten, kur erdvėj vėjai ulioja. sukiotis: Ropė, kur šrubas uliója. ropoti: Anys. žmogui nekanda, ale uliója po kūną, po rankas. Kad tau uliót utėlė ažu kaklo, tokio ulióko! Pailgam pakajuj raudoni ponai ulioja. vaikščioti aplink, vaidentis.

4. liuobti, prižiūrėti: Brolys uliója apie kiaules. Katras neuliója apie juos, tai ir bado.

5. būti laisvam, be darbo, nieko neveikti, dykinėti: Uliója bernai be darbo. Aš neūliójau: bulbas dvejas apikasiau. Žiemą arklys ūliója.

6. vaisinti, vaisintis, rujoti: Šitas gaidys geras, vištas uliója. Sukūdo gaidys, su vištom uliója. Žąsinas neulioja – bus neužversti kiaušiniai. Šiandien kralikai visą dieną uliója. Žąsis greit dės, ba jau uliójasi. Mano pirktiniai karveliai jau uliójasi.

7. apgauti, apgaudinėti. .

8. palaidai gyventi, paleistuvauti. .
apulióti

1. apeiti, apibėgti: Apuliójo aplink ežerioką.

2. aplankyti, apžiūrėti: Apuliójo savo namelius ir vėl išvažiavo Vilniun.

3. prižiūrėti, globoti: Apuliótas, pridabotas senelis buvo.

4. apvaisinti: Mūsų žąsinas labai vikras: visas žąsis apuliójo.
atulióti

1. priulioti
1. Kur buvai, dukrele, kur atsiuliojai?

2. ateiti, atvykti: Panuovoliu (padirviu) atuliuoja žydas su maišu po pažasčia. Ir atjojo atūliojo kareivis bernelis.
įulióti

1. įeiti: Aš inejau, inūliojau šventon bažnytelėn.

2. įsilinksminti: Ko insiuliojai kap kiaulė prieš lietų?!
išulióti

1. išmindyti, ištrypti: Ana, kiškių išulióta.

2. išvaikščioti, aplankyti: Aš išuliójęs par visas peklas. Aš išuliojau šimtą kermošių, o ir du – niekur neradau tokios mergelės, o kap tu.

3. kurį laiką vaikščioti: Visą naktį išuliójau po balą.

4. išeiti, pasišalinti: Vieni iš jų. tarnavo, kiti, kurie namie buvo, tai išuliojo kas kur. Kitos seseres išuliójo (mirė) , – smėly.

5. išnykti, išsivaikščioti: Gal išuliós ta votis.

6. ištekėti: Kitos išuliójo až vyrų, aš viena likau.
nuulióti

1. nueiti, apsilankyti: Mačiau rudenį, da kai aš nuūliódavau in jį.

2. nuvargti vaikščiojant, nusivaikščioti: Pardien nusūlióju, kad net kojos sopa.

3. uliojant, puotaujant nuvargti: Jisai ulioj [o] ulioj [o],
ale jau ir nusiuliój [o].
paulióti

1. pasilinksminti: Ai, aš dar pauliót norėjau, i nejau už vyro. Noris pauliótie. Davė valią man motulė gražiai pauliótie. Neuliókit, mergelės, verksit po čėsui. Einu per dvarą pauliodama, naujon karčmelėn pažiūrėdama. Seniem [vestuvėse] pasėdėt, jauniem pauliót, mažiem vaikeliam po suolus bėginėt ir karvojus lupinėt. Leisk sūnelį pauliót ir mergelių padabot. Pauliojau kaip vilkas po eketę. Šokim trypkim, linksmi būkim, visi linksmai pasuliokim. Už gailius prakaitus ir už laikus dargius gersma, pasiuliosma. Pasiūliojau kaip šuva šulny: nei iššokti, nei išgert.

2. papuotauti, palėbauti, paūžauti: Gal ir man pauliót, kieliškaitį išgert? Per Vikčiaus veseilią gerai pauliósim. Pasuliójęs gražiai, … važiavau namo. Adomas mislijo, kad kas jam duot pinigų pasiūliót.

3. pavaikščioti, pasivaikščioti: Nebegaliu basa pauliót, sopa koją. Nuoga pauliójo pauliójo [pirtyje],
sušalo, tada apsvilko. O man jaunai mergužėlei reikia paūliót. Ne kada ir tu pasiūlióji. Kai ragana apsivilko, tai vienas brolis ją kaip seserį vedė pasiūliot.

4. laisvai pagyventi, padykinėti: Kas norit valioj būtie, valelėj pauliótie, tekėkit už liesnyko. Palauk palauk, bernužėli, nors trejus metelius, duok man jaunai pasiūlioti pas savo tėvelius. Būčia pasplaukiojus po sraują upelę, būčia pasuliojus su marių žuvelėm.

5. apvaisinti: Jau gaidys vištą pauliójo. Viena telyčia, kita jau pasiuliójus (veršinga) .
parulióti. parjoti, parvykti: Parjojęs, paruliojęs visą dvarą budina.
pérulioti.

1. pereiti: Párūliojau visą ūlyčią, tik nieko negavau. Oi aš, jauna mergelė, pereinu perulioju per tėvelio didį kiemelį su žalia rūtele.

2. prarasti, netekti: Tiktai neūliokie per pusę naktelės, nes tu perūliosi rūtų vainikėlį.
praulióti.

1. praleisti laiką uliojant, prasilinksminti, prapuotauti, praūžauti: Alaus turėjo, tai ir prauliójom. Seniau veseliose, būdavo, čielą savaitę praūliója. Svirplys kitą dieną teipogi prauliójo. Prauliójau vakarėlį par šią tamsią naktelę.

2. uliojant išeikvoti, niekais išleisti: Tas. nuejęs miestan prauliójo keletą rublių. Imsi dukrelę, tai muštravosi, pasogą prauliosi. Praūlió [jo] pinigus. Prasiūliójo.

3. uliojant prarasti, netekti: Uliojo mergelė rytą vakarėlį, prauliojo mergužėlė rūtų vainikėlį. Oi ar prašokai, ar prauliojai, ar kitam [vainikėlį] dovanojai. Gal prašoksiu prauliosiu savo bernužėlį.

4. pravaikščioti: Vakar praūliojo visą dieną. Einam prasiuliót požerėn.

5. linksmai pagyventi: Par tėvelį, par motulę gražiai prasūliójai.
priulióti.

1. prisilinksminti, prisipuotauti: Priūliojai – išmiegojai – vėl gali ūlioti!. Prisiuliojau kaip šuva šulny.

2. prisivaikščioti: Šiandiej lig valiai prisiūliójau, net kojas sopa.

3. prigyventi, susilaukti uliojant: Priuliojo mergužėlė mažą ant rankelių. Tu uliojai, priuliójai [vaiką],
o mane prauliójai. Neprisiuliok, mergužėle, sau didžio vargelio.
razulióti. įsilinksminti, įsismaginti puotauti: Tę buvo sukviesti visokių ponų, senatų, visi razuliojo ir tanciavojo.
suulióti.

1. pasilinksminti, paūžauti.

2. suvaikščioti: Pasiskubink, kad greit suuliótum, neilgai būtum. Jau nebe tos dienos: kol suūliójau Skudutiškin, kad privargau.

3. susidraugauti: Kartu gyveno bute ir tenai susiuliójo.

4. priulioti
3. Tol merga su bernais uliojo, paki vaiką susuliojo.
užulióti

1. pasilinksminti, papuotauti: Būdavo, sueinam bernai, susidedam, nusperkam alaus ir užuliójam.

2. užgaišti, užtrukti puotaujant: Jis jaunas nujojo ir užsiuliojo.

3. apvaisinti: Gaidžio užuliótas kiaušinis. Nebijok, visi išskils [kiaušiniai],
mūsų geras gaidys – užuliója.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'iulioti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2022 www.zodynas.lt
Draugai: Vārdnīca Horoskopai Skaičiuoklė
x