įtvarkyti

tvarkýti, tvar̃ko, tvar̃kė.

1. daryti tvarkingą, atitinkantį tvarkos reikalavimus: Tvarkýti kambarį. Dabar marti mano tvar̃ko [kambarius],
aš jau nebetropiju, žinai, kaip senas žmogus. Kiemą tvar̃kė ir visus aviečių krūmus ištvarkė (išlaužė) . Dabar iš mokyklų veda vaikus kapų tvarkýt. Tvar̃ko ne iš akių (rūpestingai) . Laužus (senus namus) nurinko – tvar̃ko. Čia gerai ir teip – ką jau čia tvarkýsi. Tvarkýkis, valykis, ka būt švara! Daba tik viską laužu po savęs, gaubu, i viskas, anksčiau tvarkýdavaus, švari buvau. Jeigu da gali apie save tvarkýtis, tai labai gerai. išdėlioti į reikiamas vietas: Tvarkýti savo daiktus. Netrukus Paulius pramerkė vieną akį ir pamatė, kaip mama tvarko išmėtytus jo drabužius. Blinkt, numetė viską, o man tvarkýt. | Ėmė kas drobužius tvarkýti (liesti) , nėr muno bliuskos. daryti geros išvaizdos, lygų: Ji baikščiai tvarkė iš po skarutės kyšančius žilų plaukų pluoštus. Atsileidusius ryšius čeverykų tvarkýk, kol sutvarkysi, t. y. suvaržysi. Izolda skubiai tvarkosi plaukus ir koketiškai šypsosi. Gražintis, tvarkytis išvaizdą. laikyti tvarkingą, prižiūrėti: Viena momelė yr, tai visą tvar̃ko namelį. Tuos kapus tvar̃kė ji tę. Kitąsyk Nemunas labai tvar̃komas buvo.

2. šalinti gedimus, trūkumus, taisyti, remontuoti: Namuose tvar̃kėm grindis, storu kardonu iškalėm. Arbos buvo geros, geros, ka buvo tvar̃komos. Patys [ūkininkai] išsidalydavo kelią ir tvarkýdavo. Pavasaris buvo, sniegą kasėm, kelią tvar̃kėm. Juodu pasuka išrausta, nebaigta tvarkyti gatve. Rūbus dar jos vaikui tvarkiaũ, pietus viriau, tai privargus, kaip sapnas vaikščioju. Aš aną. tvarkiáu, kur buvo praerdėjusi. Žinai, dyki nebuvom, nėrėm i skalbėm, lopėm, tvar̃kėm. Jeigu tu netvarkaĩ [dangčio],
aš einu apylinkėn. | Vieną kartą arklį tą medinį tvar̃kėm, į miltus suardėm.

3. daryti sveikesnį, gydyti, normalinti: Ramunelės kvepančios žmogų tvar̃ko dideliai – kosulį lengvina. Dantis tvarkáus. Visas svietas susitvarkęs dantis – seniukai, bobuškėlės, o tu gi jaunesnis, tai tvarkýkis. darytis normaliam, imti normaliai veikti, gyti: Padarė operaciją, ale šlapumas nesitvar̃ko nieko. Šantas, rūtas suvirins, medaus dės ir gers – gimda tvar̃kos.

4. gerinti reikalų padėtį: Tvarkýti apleistą ūkį. [Dėdė] namus pradėjo tvarkýt: visokių trąšų priveždavo, mašinų pripirko, kertamą ir grėbiamą, – tai jau pradėjo šiaip teip gyvent. Žmonims gyvenimą pradėjo biškį tvarkýti kiek jau padoriau. įeiti į vėžes, gerėti: Po karo jau pradės viskas tvarkýties. Mieste gyvenimas tvarkosi.

5. daryti tinkamą vartoti, naudoti; doroti, ruošti: Ant rudens vasarojų tvar̃kė. Vakar miežius tvar̃kėm. Daba pjaustau, tvarkáu, dedu į pastogę [malkas]. Jau du mėnesiai, kaip stovi malkos netvarkýtos. Pjaut ejau, i šieno grėbot, tvarkýt, krūvõs dėt ejau. Kaip turi laiko, apsižygiuoji, eitì meisą tvarkýti. Pusantros savaitės praverčiau tvarkýdama tuos slyvus. Zuikiai tai jau tvar̃ko (graužia) žiemą medukus. Pardien abu dirbam, tai tik vakarais tegaliam su mėsom tvarkýtis. Buvo nelengva tvarkytis su šlapiais oreliais. ruošti atliekant parengiamuosius darbus: Tėvas išejo, ejo į jaują ratų tvarkýti. Paulius apsižvalgė ir skubiai ėmė tvarkytis sau patalą. Paskiaus jau tvarkáis dešras daryti.

6. dirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, ruoštis: Ką tu ten tvarkéis su tais stotkais, ka i mes girdėjom? Reikėjo su gyvoliais numie būti, dirbti, tvarkýties. Visi išvažinėję, tik aš viena likus po namus tvarkausi. Prie nami tvarkos. Dar jau šoksiu tvarkýtis. Kas šlavė aslą, kas tvarkėsi aplink grūdų krūvas. Kristina tylutėliai tvarkėsi savo kambaryje. Jis tvarkėsi ambulatorijoje, dėliodamas vaistus, rūšiuodamas ligų istorijas. | Su buteliais kap tvarkýsies (gersi) , pinigų nebus.

7. organizuoti tam tikra tvarka, rikiuoti: Jis. sutvarkė ir visą tą būrį, kaip tvarkoma tikra kariuomenė. Tvarkyti asmeninį gyvenimą. Tam geriau, kas pats tvarko savo likimą. Kapgi čia visa kas tvar̃kos: tai ateina žiema, tai būna vasara?

8. atlikinėti (reikalus): Visus namų reikalus tvarkė žmona. Paprastai tokių reikalų tvarkyti jis važiuodavo mašinėle.

9. taisyti (klaidas), sutikrinti, sisteminti: Susiformavusi terminologija yra toliau tvarkoma, tikslinama ir tobulinama.

10. žiūrėti (darbų, reikalų) tvarkos; vadovauti kam: Brolis, mirus tėvui, neturi valios tvarkýt sesers dalios. Dvarininkai laisvai tvarko savo žemę, laisvai ją perka ir parduoda. Dievas dav [ė] galvą, ir tvarkiaũ valcius ir visą malūną. Močia po šiai dienai tebegyvena su užkuriu, namus tvar̃ko. Ji dabar sandėlininkė, visus grūdus tvarko. Juk tik aš visą laiką tvarkaũ dujas. Marti stalą tvar̃ko, stuomenis duoda. Motriškoms vienoms reik tvarkýties. Kol aš da tvarkiaũs, bitys ma [n] ėjo. O jau patys tėvai, ka jau atiduoda ūkį, anie nebtvar̃kės. Geras gaspadorius buvo i paliko – tvarkýkis. Pinigus aždirba, kad tvarkýtųs. Mokyti pirmininkai, o nemoka ūky tvarkýtis. Gaspadorium namas laikosi, gaspadine – tvarkosi. veikti tam tikra tvarka: Tiktai dabar, išdirbęs „Raidėje“ beveik metus, sužinojau, kad ji tvarkosi lyg ir kooperatiniais pagrindais. Įmonė turėjo tvarkytis rentabilumo principu. reguliuoti kieno veiksmus: Kazį tai boba tvar̃ko, duoda net per galvą. Tvar̃ko ans tavi gražiai. Lig numìršti, juos. tvarkaĩ. Nei aš jos daugiau tvarkýsiu, nei sakysiu, tegu eina vėjais. Karves tai, matai, pats užstovas te tvar̃ko. Jaučiais ardavo be vadžių, tik su liežuviu ir botagu juos tvarkýdavo. Skerdžius sėdėj [o] ir piemenis tvar̃kė. Nėra kam namelių ramyti, nėra kam šeimynos tvarkyti. | Kareivis pavadžiais tvarko arklio eiseną. Grandis stebulę tvarko (tūri, kad neiširtų). kreipti įvykių eigą, valdyti: Iš karto buvo prasčiau, durniau tvarkė, dabar mo [ž] na gyvent. Po karo vokiečiai būtų viską kiteip tvar̃kę. Naujas direktorius griežčiau tvarkìs. I nežinau, kaip čia anie tvarkýs dabar. Kad daba ka būčiu jauna, aš kitaip tvarkỹčios. Tvarkýsimės, kaip mokam.

11. drausminti, tramdyti; bausti: Pirma tai reikia tėvai tvarkýt. Ta ans ten i baudės tavi jau tatai tvarkýti. Diena iš dienos girtas – i tokių nereik tvarkýti?! Ne tokius vyrus ana tvar̃ko, ne kaip tavi. darytis tvarkingam, drausmingam, padoriam: Tu veizėk tvarkýkias, o blogai baigsias. Jei pats nestvarko, nieks iš šono nesutvarkis. Nestvar̃ko svietas niekap. būti tvarkingam, drausmingam, padoriam: Ji mergaitė tvar̃kosi (rimta) .
aptvarkýti.

1. padaryti kiek tvarkingesnį, gana tvarkingą, apšvarinti: Aptvar̃kė aptvar̃kė, suvažiuoja svečiai. Žusmurzoję sėdim su diedu, duktė pamazgoja, aptvar̃ko. Nei vaikui palelių išvelėja, nei aptvar̃ko, tai visa pirkia myžalais i prasmirdus. Aš aptvarkýtas apibūtas, ir ko daugiau reikia senatvėj. Eik, padėk tėvą aptvarkýti, kunigą vežam. Atvažiuoja vaikai, tai aptvar̃ko. | Ateina [vagys],
girdėt, seniukus aptvar̃ko. Man visas linksmumas, ka da sveika: apsitvarkaũ, apsitarnauju. Visumet apsitvarkýsiam i lauksiam kalėdninkų. Aš nebijau nieko, aš pati save apsitvarkáu. Jei savęs neapsìtvarkai, jei kitus vargini, geriau visai nereik [gyventi]. Ben kiek apstvarkýk, kad biškį padabniau. kiek pasigražinti: Nugi apsikirptų, apsipraustų, apsitvarkýtų. Visada ana teip apstvar̃kius, susišukavus, nusprausus. Grįžta kartą Povilas iš Prūsijos, gražiai apsirengęs, barzdelę apsitvarkęs.

2. kiek pašalinti gedimus, trūkumus, pataisyti; geriau įrengti: Akminelius gausma, kame kalkių, numaliavosma, aptvarkýsma. Kai vaikai paaugo, namai jau buvo aptvarkyti. Pirkelytę apsdarė, apstvar̃kė.

3. kiek pašalinti (sveikatos) sutrikimus, apgydyti: Šiamet vaistai aptvar̃kė man galvą.

4. kiek pagerinti reikalų padėtį, geriau aprūpinti: Šis reikalas buvo aptvarkytas. Jis apsitvarkė ūkį ir ėmė, kiek aplinkybės leido, tikrai pavyzdingai gyventi.

5. padirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, apruošti: Jy gyvulius aptvar̃kė ir išėjo, vaikai jai nerūpi. Ar aptvarkéi, vaikali, tas kiaules? I bekonus turi, i šeimyna reikia aptvarkýt. | Įdėjo žąsį pečiun ir gerai aptvar̃kė, kad keptų. Miškas netoli, tai lapių ateina, višteles aptvar̃ko. Viską apsitvarkiaũ: pieną išleidžiaù, sūrelį paspaudžiau – galiu pasėdėt. Nepagaliu, namie apstvarkaũ kur kiek i guliu. Paskuo apsitvar̃kę pašoka kaime susirinkę. Vaikai namuose, sako, apsitvarkė ir be jų. Rytą vyrai užsikėlė, apsitvar̃kė ir eina kluonan, ag tai reikia iškult viską rankomi su spragelu. | Su grūdais noriu apsitvarkýt, paskui eisiu art. Tura piningų, apsitvar̃kęs (įsigėręs) pareita. pajėgti, sugebėti prižiūrėti: Aš neapsitvarkaũ su tom bitėm, aš nemoku. Kad karvę apstvarkýč, būč laiminga.

6. sudrausminti, sutramdyti; nubausti: A neaptvarkýs tinginius, a neduos Dievas? pasidaryti tvarkingesniam, drausmingesniam, padoresniam: Buvo tokia išsižiovėlė, o dabar apstvar̃kius kiek. Tegu ema (veda) , kad jam tinka, galgi kiek apsitvarkìs.
atitvarkýti

1. padaryti vėl tvarkingą: Atvažiuoja, vėl visus namus atšveičia, atatvar̃ko.

2. pašalinti gedimus, trūkumus, atitaisyti: Namą suremontavom, atitvar̃kėm. Lubikes [mašinos] įlaužė, septyni šimtai kaštavo, kol atitvar̃kė.

3. pasidaryti ankstesnės tvarkos: Dabar sukeitė tuos pamainas, kitą savaitę gal vė atsitvarkìs.

4. atvaldyti, atvadovauti: Tu, brolau, savo laiką atitvarkei, dabar tetvarko kiti.

5. padaryti vėl drausmingą, padorų, sudrausminti: Gal kaip apsitvarkýs [žmones],
ka pijokystą mestų.
įtvarkýti.

1. pagerinti reikalų padėtį; gerai aprūpinti: Ūkis įtvarkýtas gerai. Jis savo ūkį gražiai insitvar̃kė. Instaisyta, instvarkýta – ir nėr kam gyvent.

2. su pastangomis įkelti, įdėti ir pan.: Kap tik mes jį intvar̃kėm vežiman.
ištvarkýti

1. padaryti tvarkingą, sutvarkyti: Ramutė atvažiav [o],
tai ištvar̃kė visur kambarius. Iššluotà, ištvarkýta – žiuba visi pašaliai. | Kol stalus ištvar̃kė, išnešiojo, ilgai dirbos. Išsitvarkiaũ viską, išsimazgojau.

2. kurį laiką tvarkyti: Visą dieną ištvarkiaũ ir delto nepabaigiau tvarkyti. Vakar visą dieną išsitvarkėm.

3. įrengti: Kaip ištvarkýsma, pareis – turės kambariuką. Nauja, tik neištvarkýta. Tą kūtę ten ištvar̃kė, išbuvo jau, ištinkavo.

4. padaryti tinkamą vartoti, išdoroti, sudoroti, paruošti: Pririnko [grybų],
liepė mun ištvarkýti. I kviečiai, i rugiai kaip mūras, i vasarojus, tik paimt, ištvarkýt reikia. Ten aš pati dirbau vėdarus, išsiploviau grobus, išsìtvarkiau – skaniai.

5. tvarkant pašalinti, išnaikinti: Kab ištvarkýsit [glindas],
tada leiskit [vaiką į darželį]. Jei tų žolių neištvarkýsi, javai nueina žolėm. Daba meliaracija ištvarkỹs tus krūmus. Šiukšles visas ištvar̃kė, išvežė. Vos trejetui metų praslinkus, ne tiktai žmones, bet ir patį poną, brolyti tu mano, galutinai nukelnėję, laukan ištvarkė. Jau tas vaikas ištvar̃kė šaukštus, ka nė vieno nerandu. Gal apie dvidešim paukščių vienąnakt ištvar̃kė (papjovė) .

6. tvarkant (reikalus) ką išrūpinti: Anam pensiją ištvar̃kė.
nutvarkýti.

1. padaryti tvarkingą: Nušluok anam gatvę, nutvarkýk. kiek pagražinti, apšvarinti: Nukirpo tus plaukus, nutvar̃kė kaimynė. Eitum šiteip atlyginimą paėmęs, ir nutvarkýtų (apiplėštų) . Vesias į virtuvę, nusiprausk, nusìtvarkyk.

2. tvarkant nurinkti, nuimti (ppr. nuo paviršiaus): Kai motina, stalą nutvarkius, ėjo per Vytuko kambarį, jis jau smagiai miegojo. Panelė visa nutvar̃kė nuo stalo. Sekmadienį bulbieną nutvar̃kėm, nuakėjom, išrinkom bulbas.

3. padaryti tinkamą, nudoroti, paruošti: Nuplauni, nubūni, nutvarkaĩ juos. gražiai, išverdi. Grybus iškart reikia nutvarkýt. Turi ilginius iškrėsti šiaudus, iškulti, nutvarkýti. Rugiai nupjauti, nutvarkýti. | Įeisi į kūtę, avys jau nutvarkýtos (nukirptos) . Nusitvar̃kė vyrai taip, ka į miliciją papuolė.

4. tvarkant pradanginti, pamesti: Kažkas nutvar̃kė šukas. Ji užsiima tvarkyt, tai ir mano skudurėlius nutvar̃ko, aš nerandu paskui.

5. vadovaujant pabloginti padėtį, prastai sutvarkyti.
patvarkýti; .

1. padaryti kiek tvarkingesnį, aptvarkyti: Truputį patvarkýsiu kambarius. Jai tenuis patvarkaũ nuėjus. Pasitvarkýkite, ateis svečių. Du vaikai, imk i pasìtvarkyk tokia poni. Tau tiktai reiks numie pasitvarkýti. Buvo anai įtaisęs vaiką, ka ana pasitvar̃kė (pasidarė abortą) . padaryti geresnės išvaizdos, pritinkantį: Nusmunka kelnės [vaikui],
tai piemenys patvar̃ko, užmauna.

2. pašalinti gedimus, trūkumus, kiek pataisyti: Pirko butelką vedum, kad tus ratus patvarkỹtumiam. Reikėtų patvarkýt laitas. Buvo patvarkýtas tas šaltinis, mediniai grioveliai padaryti. Šautuvui neveikiant, turėjai pats susiprasti šautuvą pasitvarkýti. Jau anie pasitvar̃kė viską, senų senas pastatas buvo.

3. padirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, apruošti: Čia patvarkaĩ, te patvarkaĩ, teip i praverčiu. Pasišersys, pasitvarkýsi šventą dieną, sau eik į šokį. prižiūrėti: Padeda mun bičiulauti, patvar̃ko bitis.

4. padaryti tinkamą, apdoroti, paruošti: Aš liuobu važiuoti pri tos savo ponios tėvo medžių patvarkýti. Jis tėvą patvar̃kė (nužudė) i vežė paslėpt. apdirbti: A jau patvarkéi daržą tai motriškai?

5. nurodyti, surikiuoti; lemti: Dangaus reikalų žmogus nepatvar̃ko. Tep patvarkýta: jaunas gali, senas turi mirt – amžino nieko neyra. Reiktų kitaip patvarkýti: gyvenk ka i neilgai, bet be bėdų tiek i tiek metų, o paskiau virsk. Dievo čia jau tep patvarkýta. O ką tu žinai žmogus, kas te patvar̃kė [žmogaus likimą]. duoti potvarkį, nurodymą.

6. sudrausminti, sutramdyti; nubausti: Norėjo pačią patvarkýti, ka su kitais vyrais neduotųs. Gera patvarkýt, kai vaikas klauso…. Jį jau patvar̃kė (pasodino į kalėjimą) , daugiau neužkabinės žmonių. pasidaryti tvarkingesniam, drausmingesniam, padoresniam: Pastvar̃kęs būt gyvenęs, kam gėrė. Nieko, pasitvarkỹs vaikas, apsens, surimtės. Jis pats tai nieko nepasitvar̃ko, tik kitą kamanduo [ja].

7. kiek pagydyti, pataisyti: Mani patvar̃kė tie gydytojai.
pértvarkyti. pertvarkýti;

1. naujai sutvarkyti, pertaisyti, perdirbti: Buvom aplūžę, stogai gi seni, viską pertvar̃kėm, triobas – grindys ir tos dėtos, pečiai permūryti. Buvo numuštas [bažnyčios] stogas, buvo sudaužyta, bet pártvarkė viską. Pašarinių šakniavaisių lapams nupjauti tiks pertvarkyta šienapjovė. Gali nusipirkę parsitvarkýt visą namelį: padlagai gi supuvę, parlindę.

2. kitaip, naujai perrikiuoti: Reikia pertvarkyti būrį taip, kad jis galėtų lengvai žygiuoti menkais kaimų keliais.

3. kitaip, naujai suorganizuoti, pakeisti tvarką, reformuoti: Įstaigą pértvarkyti. Buvo planas po karo kaimus ir ūkius pértvarkyti. Įmonė pérsitvarko pagal naujus reikalavimus. Bet kuri sistema, veikiama išorės jėgų, taip persitvarko, kad mažiausiai nuo jų tenukentėtų.
pietvarkýti. patvarkyti 2: Da tas vežimas laikys, tik reik pytvarkýti.
pritvarkýti.

1. pritvirtinti, pritaisyti: Nutrūko samčiu [i] galva, nėr kas pritvar̃ko.

2. priruošti, prirūpinti: [Bitininkas] pritvar̃ko [žiemai] cukraus. Kriautuvės [e] nėko nebuvo, žmonys patys grybus prisislėgė, bačkas prisitvar̃kė.

3. padirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, apruošti: Pritvarkýsiu gyvulius ir galėsiu važiuot.

4. sudrausminti: Ka jau neškandalytumiat, tujau i barškina į langą, nu pritvar̃ko jau. Dar̃ pritvar̃kė degtinę, tai gerai padarė. pažiūrėti (drausmės), pasaugoti: Aš likau vaikų pritvarkýt.
sutvarkýti.

1. padaryti tvarkingą, atitinkantį tvarkos reikalavimus: Barbė ka sutvar̃ko kambarius, ta visi pašaliai spinda i spragčio [ja]. Klojimas yr sutvarkýta, laitas gražus, pašluota [linams minti]. Tik viską buvau iššlavus, viską sutvarkius, o tu man vėl sujovei. Jis tuojau eis atsigult – a čia pabus ilgai gražiai sutvarkýta [lova]. Tie kapai muno sutvarkýti, nuravėti jau yr. Nėra kada ir namiepi sutvarkýt. Kai sustvarkaĩ, ir kambarys atrodo didelis ir gražus. Pirkia kai tvartas, reikia sustvarkýt. Kambarį susìtvarkyk, kipše, gal sprandą nutrūkti. išdėlioti į reikiamas vietas: Aš sutvarkysiu kailius ir kilimus ant suolo, o tu pašluok grindis. padaryti geros išvaizdos, lygų: Nuvežė ir sutvar̃kė tuos siūlus, sudėjo kaip reikia aust. Išbrauks [linus] dailiai, gražiai sutvarkýs ir išveš. Geriau sutvarkýt pjautuvu [rugius],
pėdas liuckesnis. | Kelnių da nesutvar̃ko, o jau šokinė [ja] kas esąs!. Užsisagstyk guzikus, sustvarkyk, negražu būt visas skaras atsilapojusiam. Seseries sūnus ate [jo] murzinas, atsinešiau [v] andenio šilto, sakau, sustvarkýtum geriau. Kristina nuėjo prie veidrodžio susitvarkyti plaukų.

2. pašalinti gedimus, trūkumus, sutaisyti, sureguliuoti: Sutvar̃kė tei [p] gerai ma [n] tuos akinius. Ans buvo tiek sutvar̃kęs tą savo mašiną, tiek ejo kaip nauja. Jeigu dalgė bus nesutvarkýta, tai nepapjausi nė kiek. Šeimininkas toks apsileidęs buvo, nesutvarkýdavo jai. nė tų pakinktų. Sakiau – sutvarkýsiu [vyro kelnes],
tai dabar visą vasarą tvarkau. Elektra gal uždegti, ka nesutvarkýta yr. | Sutvar̃kė arklį, buvo išsikinkęs. Ir sutvar̃kė mano ranką, ir paleidė namo. Mašiną susitvarkiáu ir ejau kulti, ir uždirbau. gerai įrengti: Pumpučio namai sutvarkýta gražiausia, kaip stiklinė, tik gyvent nėr kam. Nėr ramiau, nėr gražiau kaip sutvarkytas vienkiemis. Buvo susitvarkýta mūs gražiai, ir kiemas aptvertas, ir kluonas. Dabar jau gryčią sustvar̃kė, nieko nebetrūksta. Noram susitvarkýti trobą ir pašventinti.

3. pašalinti (sveikatos) sutrikimus, sugydyti: Ašian ąžuolo šaką nupjoviau, nuplaudžiau, išviriau, sutvar̃kė (vidurius],
ir nieko. Baltos notnėrės motriškoms nu baltųjų, nepadoru sakyti, sutvar̃ko. Jis neturi nė vieno danties burno [je],
jo dantys nesutvarkýti. pasidaryti normaliam, imti normaliai veikti, sugyti: Veršis išdaužė tešmenį, i jis greit susitvar̃kė. Aš tikiu, kad mano nervai susitvarkys. | Nesusitvarkė kitais dalykais liga, operaciją darė.

4. padaryti gerą reikalų padėtį, gerai aprūpinti: Ūkį gerai sutvarkyti. įeiti į vėžes, pagerėti: In gyvenimo tai dabar sustvar̃kė. Kol susitvar̃kė [padėtis po karo],
nieko neleidė į mokyklę. Susitvarkius knygų prekybai ir lietuvių kalbos žodyno daugiau būtų išpirkta Amerikoje. įsigyventi, įsikurti: Tep susitvar̃kęs, ale durnas. Tavo tėvas atvažiavo anksčiau iš vainos, tai anas sustvar̃kė kiek. Susitvar̃kę juodu buvo gražiai, galėjo gyvęt. padėti įsigyventi: Mergaitės jau sutvarkýtos – nu kam jie da te lekia an tuos darbus? Vaikų daug turi, ale visi gražiai sutvarkýti.

5. padaryti tinkamą vartoti, naudotis, apdoroti: Šieną padeda žmonys sutvarkýt, i pasamdom, i patalkina. Padeda sūnus, šieną sutvar̃ko. Tu tik sukis: ir pieną sutvarkýk, ir karves prižiūrėk. Vištą papjauni ar gaidelį, tai vis sutvarkaĩ, suplėšai [plunksnas]. Kelmų malka smalinga, gera, [tik] ką ją sutvarkýt sunku. Visas malkas sutvarkiaũ, [lopšio] virvę až kojos ažsisukus. Oi, gi sustyra kvartukai, pakol kiaulę sutvarkaĩ. Sutvarkiaũ mėsą, susūdžiau. Dabar žėdną uogelę sutvar̃ko, tai išverda, tai kompotą padaro, o seniau nieko. Priuogaut greičiau, kaip sutvarkýt. Būs daržinės jau šiaudai sutvarkýti ir jau viskas būs apdirbtas. Ruduoj užpuls, kol viską sutvarkìs. Mokėjo mūso tėvukas didliai linus sėti, sutvarkýti. Neatlieka niekas, nesupūsta, visa paemam, viskas sutvarkýta. Sau iš lėto gražiai susitvarkiaũ bulveles. Par du kartu bėrimo (vėtymo) susitvarkýs grūdus. Žmogus rudenį sustvar̃kė obuolius, o kitų obuolių nesulaukė nei žiedų. Nu, [reikia] eit pienas susitvarkýt i gult. | Susitvar̃kėm su mėsom par vieną vakarą. Su visais ūkės darbais jau susitvar̃kėm. Dar nespėjo susitvarkyti su linais, o dėdė jau ėmė kalbėti apie kūlimą. apdirbti: Visa žemė sutvarkýta, nesmato, kad gaspadoriaus nebėra. Kol vyšnes nuskynės, daržus kol sutvar̃kės, pavargos.

6. sunaikinti, sudoroti: Žiūrėk, žvynė kur užlėks, tuoj šuva sutvar̃ko. Lapių daug buvo, visas vištas sutvar̃ko, surenka. Katrie Nemuno nebijo, tai jis juos visus sutvar̃ko (pražudo) . Gal jie patys jį i sutvar̃kė (nužudė) , kad niekas jo daugiau nebematė. Būsi sutvarkýtas, ateisma kitą kartą. | Aš misliju, ka pasikorė koks nors šėtonas, tada velniai mat laksto, kol dūšią sutvar̃ko ir sukelia vėją uodegom. | Par savaitę liga jį sutvarkė. | Visos kaimo bobos varpais skalambija: Andrius sutvarkė (prigavo) mergą ir neima. godžiai suėsti, suvalgyti, išgerti: Viską sutvar̃kė pelės, vien peliašūdžiai spintelėj. Jei motina. atneša, tai jie. sutvar̃ko [pelę]. Ar sutvarkeĩ blynus? Tai jau sutvarkeĩ, Algut, košę? Tėvas butelį sutvar̃kęs išskrido (išsiskubino) . Surijo, suputo, viską sutvarkė šitie naktiniai svečiai. apiplėšti, apvogti: Plėšikai jį teip sutvar̃kė, kad nė siūlo galo neliko.

7. padirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, apruošti: Reik eiti ten, sutvarkýti gyvolius. Misliu, kadgi aš arklius palikau nepririšęs, jie gi reikia sutvarkýt, nueis velniažin kur. Arklius sutvarkė ir suskūrė ugnį. | Bites reikia sutvarkýt žiemai. Nu [reikia] eit, gyvulėliai susitvarkýt! Nejau numie, kol visus gyvolius sutvarkiáus. Kol namuosa sustvarkai, tai kur jau saulė būna paejus.

8. suorganizuoti tam tikra tvarka, surikiuoti: Iš eilės taip sutvarkýti [darbai]:
vieną pabaigei, kitą [pradėjai]. A žinai, ka buvo taip suvarkýta, ka visims darbo buvo vakarais. Pasaulyje viskas taip sutvarkyta, kad, darydamas gera vienam, būtinai padarysi bloga kitam. Gali būti blogų žmonių šimtas, ale jie gyvenimo nerazardis, ale vienas geras sutvarkìs. Kaip sutvarkýti savo gyvenimą – nežinojau, nesupratau. | Tujai žinosi, kaip sutvarkýt, kai aš numirsiu. A vienas teip i rūdėsi: susìtvarkyk savo gyvenimą, rask motrišką. Tu tiktai susitvarkýk savo gyvenimą ir pasidirbk grabą.

9. atlikti (reikalus): O tamstos reikalus kas sutvar̃ko?. Tai jau susitvarkeĩ miestely visus reikalus? tinkamai įforminti: Aš tau padėsiu tus dukamentus sutvarkýti. Su dokumentais sustvarkiaũ. Dėl ko nesusitvarkeĩ [dokumentų],
kol tėvas buvo? Susitvarkỹtumi, susimetrikuotumi, o dabar susidrėbęs [gyveni].

10. pajėgti atlikti kokį darbą: Kam jam padėjėjo, jis vienas sustvar̃ko. Rašytojas ne visada pajėgia susitvarkyti su gausia gyvenimiška medžiaga.

11. ištaisyti klaidas, sutikrinti, suredaguoti, susisteminti: J. Jablonskis, sutikęs būti redaktoriumi, svajojo sutvarkyti ir išleisti visą A. Juškos žodyną. Tobulai sutvarkytoje terminologijoje kiekvienai sąvokai turėtų būti atskiras terminas.

12. suvaldyti, sudrausminti, sutramdyti: Motriška vyrą sutvar̃ko, į protą atveda, jei nora žmogus būti. Sutvar̃ko tas brolis, sutvar̃ko, pasiėmė pinigus, – i vė gatavas. Kas duotum mun valią, aš anus sutvarkỹčiu! Svietas platus – sunku sutvarkýt. Viso svieto nesutvarkýsi, ko čia draskais?! Eina kai aitivaras, nei tėvas, nei močia sutvar̃ko [vaiką]. Razleisi vaikus, tada nesutvarkýsi, reikia iš mažutės diržiuku, diržiuku. Kaip jau žmogus savo kūno nesutvar̃ko. Kad ir apsiverki, vėl save sutvarkai, prisiverti, ir visi negerumai nueina kitu keliu. Karvė jauna, ana mane tvarko, aš jos negaliu sutvarkýt. Tai mat par sodą kaip sukė manę [arklys],
nebepaspėjau aš jo sutvarkýt. | Nešvankius būdus sutvarkýti, patogesniais padaryti. Gali lyt – ir ilgai, mes nesutvarkýsma oro. Tas žmogus nesustvar̃ko. Išvaryti vaikai į valias, i mokykla nebsusitvar̃ko. Kaip dabar augina [vaikus],
tai tiktai pikta, su vienu nesustvar̃ko. Nevyriškas esi, ka teip savę nesusitvarkaĩ. Bobuliukė su protu nebsusitvar̃ko ir apie save neapsižiūria. Da nenukalba, susitvar̃ko su protu. pasidaryti drausmingam, padoriam, surimtėti: Važiuok, susitvarkýk, ir tada ženysiuos. Jy jau sustvar̃kius, jau negeria. Jis tam sykiui susitvar̃kė, rimtas nebuvo i nebus.

13. suduoti, sukirsti, smogti.
užtvarkýti

1. padaryti tvarkingą, lygų, sutvarkyti. Palik, aš čia užtvarkýsu. Anudu tą duobę užtvar̃kė, pakrapijo. Anas nusikinkė arklius, ažtvarkė, pasdėjo, susėdo vakarieniautie. Kaip šį metą meliuracija ejo, visus užtvar̃kė (panaikino) kelius, užsėjo, i viskas. Tę pas jų viskas teip užtvarkýta, ka nieko nesužinosi.

2. užgydyti: Dėkuo tims daktarams, kad anie mun teip aną. nupjovė, teip užtvar̃kė.

3. užduoti, užkirsti, smogti: Vienam į kramę sutvarkė, i kitam į kramę užtvar̃kė.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itvarkyti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x