įtraukyti

tráukyti, -o, -ė. traukti:

1. Ans paims už rankų i tráukys. Siūlą pririšė už duknų kertės ir ėmė tráukyt. Nu, misliju, ilgo plauko, ar ne velnias bobą trauko! Jį tąso [velniai],
už plaukų trauko. Užuolaidėlės ant langų iš traukomo popieriaus. Vyrų traukomas pjūklas liepoje putojo, nes pjuvenos maišėsi su sula. Koks muzikos instrumentas jam pakliūdavo į rankas – styginis, pučiamasis, traukomasis, maigomasis, jis pavarto, apžiūri – jau ir pradeda groti. Dar smarkiau jis trauko armonikos dumples, dar garsiau groja. Nesulaukdamas klebonas pats paėmė varpo virvę ir pradėjo traukyti. Toki motriška varpą tráuko. Įeję į varpenyčią, pamatė aklą arklį šniūrą betráukantį. [Laidosim sesutę, ] kur groja vargonai neminami, kur skamba varpeliai netraukomi. Kur gieda kunigai neprašomi, kur skamba varpeliai netráukomi. Sėdi motka po rateliu pakulas traukydama, o mažas sūnelis šalia jos. Susimylėjau aš ant jų ir atidaviau jiems kepurę, kur man Dievas buvo padovanojęs, bet jie tas sau, o tas sau trauko tą kepurę. Taip besitraukydami [vienas iš kito kepurę] susimušė.

2. [Mašinistas] sėdi atsilošęs ir vis tiesiomis kaip pagaliai rankomis trauko kažkokius geležinius kaiščius. Tik ir girdis, būdavo, stiklų žvangėjimas bei pukštavimas betraukomų kamščių. Anas knolius iš lentų tráuko. Vinis iš sienos tráukyti. Atsibosta per dieną dantis traukyti, nors retkarčiais reikia pailsėti. Dantes krenta, tráukau. Diedas tráuko bobos plaukus ir raišioja obuolius.

3. Tráukyti siūlus. Laužau skietelį, tráukau nyteles aš, mergužėlė, gailiai verkdama. Ai, laužė laužė lendrių skietelį, tráukė šilkų nyteles. Vaikai pradėjo šokinėti ir lakstyti aplink eglutę ir už kitas kito traukyti nuo šakų dovanėles. Arklys bėga per rugių lauką ir trauko varpas. Aukštais kalnais vaikščiosi, žemuogėles rankiosi, serbentėlius traukysi. Negali tu nueit papilniot, kas tráuko kopūstus. | Žemė supuola, sugula ir netráuko šaknų rugiam. [Heretikai] tinklą rašto š [vento] ir žodžio Dievo stebuklingai rėžo ir tráuko. Kiti … kūną Jo, bažnyčią Jo smarkiai pliekia, tráuko ir plėšo kaip kiti visi atskaluonys. Prakeikti yra visi …, kurie pakajų, vienybę ir sandorą tráuko. Idant to pastatymo mielojo Dievo savo didžiu piktumu nesumaišytų o netraukytų. Prisakymai Dievo, kuriais bedieviai neduostis rišt, trauko tas virves. Ilga žarna ir netraukoma trūksta. Mažas arklys drūtas šlejas trauko. Asiūklis tráukos, vis išsitraukia, kaip ir sudurstytas. Traušiai par nariukus tráukos, asių nepatraukysi. nuolat stengtis nutrūkti, nusitraukti: Kūčios [na] suolelį pančioja, kad arkliai nesitraukytų.

4. mirtinai draskyti, daužyti, galabyti: Tráukyti, plėšyti pabaigtinai. Anys. tep tráuko [avis] – kur anys suės! Ką mes čia dabosim, kap ją vilkalokas traukis, patys važiuokim, o jau ją paliksim. Ką veikia tie vilkai plėšąjie, kurie kaimenę Viešpaties misernai tráuko. Kaip daba su toms mašinoms tráukos, daužos žmonys.

5. traukti 4: Tráukau duoną po pečiumi iš vietos, kad geriau keptum. Vieną tarpą pasitaikė, kad pradėjo anie tráukyti kits kitam kėdales. Tokis didelis kupartas būdavo, tai kad imdavo tą kupartą tráukyt. Viena [ranka] taisai, o kita tráukai [šepetį šukuodamas linus]. Plaukais nutvėręs jį traukė. Mogliai buvo: išveria ir tráuko tą rūbą. Stalą su traukomu dangčiu galima vadinti ištraukiamuoju, arba sustumiamuoju, stalu. išiminėti: Ten dažė vilnas – reikėjo sukinėti i vien tráukyti. Žiūriu – su kriūkais gyvulius tráuko iš tvarto. Sumišęs Romas stojasi ir padeda jaunajai iš plaukų traukyti segtukus, laikančius rūtomis išdabintą karūną. Teip jai betraukant [malkas],
užčiupo užmušėjaus barzdą. Šeimos nariai trauko iš po staltiesės atskirus šieno stiebus ir mieruoja. Tokiom knapkėm susiuva, o paskui tuos siūlus tráuko. slankioti, judėti iš vietos: Įsiverži tą pėdą teip, kad ans nejudėtų, ka netráukytumias linai [šukuojant].

6. traukti 18: Miške gimęs, miške augęs, išėjęs ant lauko, kepures tráuko. Iš medžio padarytas, ant kelio pastatytas, žmonėm kepures trauko.

7. traukti
20. niaukstytis: Kartais niaukstos, tráukos – i nėkas neišeita (nelyja) .

8. traukti 26: Nervai tráuko jį. Koją trauklys tráuko, ranka sopa. Ir man tráuko kojas traukutis. Jį pradėjo mėšlungis traukyti. Trauko pirštus plėštalunkis, bus lietaus. Kojas ima tráukytie. Mane visą trauko. Kad velnią in žmogų inleidžia, tai jį ima visaip traukyt, laužyt, tampyt. Tep tráuko akis, tep tráuko – vis nuog nervų. Apsinuodijęs gyvulys dreba, jam pradeda traukyti galūnes.

9. svoriu, darbu varginti, svarinti: O penkiem ne tep gerai kult: kap nesutaikai, itai rankas tráuko.

10. judinti, krutinti, trūkčioti: Ans pečius tráuko, staipos. Anoji. kur sparnus tráuko. judėti, krutėti, nenustygti, kraipytis, maltis, mankytis, rangytis: Tráukos [vaikas ant kelių] – išmesiu oran. Tráukiaus ir tráukiaus per visąnakt nuog šalčio, ažumigt negalėjau. Ana, matai, tráukos, tráukos, trauka tus plaukus munie, plėša įsikibusi. Ko traukaisi lyg katė su pūsle? Ko čia tráukaisi kaip įsūdytas?

11. traukti 3
3. Kogi tad traukais, ko lauki? Kam atidėlioji, kam tęsys paprovyti gyvenimą? Tráukos ir tráukos kasmet, o pyliavas nepila.

12. traukti 3
8. Ronas su brazdais gydys, vočių tráukys ugnį.

13. traukti 39: Vaikali, išsišnypšk noselę – tráukai i tráukai! Gavo [vaikai] sušilti i sušalti – i tráuko nosę (sloguoja) . Nosę tráukai – jau parsišaldei. | Toks dar snarglį tráuko (vaiko metų), o koks mandrus.

14. bastytis, klajoti aplink (ppr. neturint nuolatinės gyvenamosios vietos): Traukytisi.

15. vangstytis, šalintis, atsisakinėti, vengti ko.

16. traukti 54: Akmenis tráuko, razmuša tą akmenį, raztęsia. Tráuko akmenis su diminidu (dinamitu) . Net lekioja skeveldros kap tráuko [geležinkelį].

kãdukas tráuko (ką) nerimsta, negali nurimti be ko: Ka nešpikuliuojanti, aną kãdukas tráukąs!
pečiùs ([su] pečiaĩs) tráuko. Publikos daugumas šaipėsi, traukė pečiais. Jūs turbūt pečiais traukot, kur mes tiek pinigų suėdėm. Kiti pečiais trauko, o vienas jaunas vyrukas, prišokęs prie Varnelio, kursto. Pečiùs tráukau, ka paveizu, kaip daba dirba. Ka papasakoju, visi pečiaĩs tráuko, juokas. Tie vokyčiai ir pečiùs tráuko – kas čia dabar, paukščiukas koks čia? Kaip aš negaliu taip daryti (vogti), – tik pečiaĩs tráukau. Aš su pečiaĩs tráukau – nežinau, ko noria.
per dantìs tráukyti pašiepti, pajuokti: Tik per daug netráukyk per dantìs, kad pati nebūtum tráukoma. Mane ten visi per dantìs tráukė.
aptráukyti.

1. aptraukti 11: Truputį čianai svogūnuos žolę aptráukiau. Da aš tau barzdą aptráukysiu! Dovanai tik aptráukė plaukus bobai.

2. apkandžioti, apdraskyti: Su šuniu atgyniau, kad neaptráukyt. Aptráuko [vilkas] ir didelį arklį.

3. apdraskyti, apardyti: Dievenišky aptráukyta dangčiai.
atsitráukyti

1. atitraukti
17. Veizdėkig toliaus, ką čionai dabar Ponas privadžioja ant išsivydimo tavo, idant nieko nebijotumbeis, idant nieko notsitraukytumbei eit o prašyt ir šaukt Dievop, Tėvop savo.

2. atitraukti
18. Tais ir kitais tokiais vargumais nottráukykimės, broliai mieliausieji, nuog meilės Dievo ir artimo.
įtráukyti. įtraukti.
ištráukyti.

1. suėmus ištampyti: Audeklus reikia pirma ištráukyt – lygesnis būna.

2. ištraukti 1: Ižtraukau. Palangės darželio tvorą per žiemą nugrauždavo arkliai, statinius ištraukydavo muštynėms ir vaidams greiti jauni vyrai. Ar ne jis primokė vaikus, kad ištraukytų jo ratų užkaiščius? Da buvo neištráukytos lazdos iš buvusių pamidorų. Nėr iš kur ištráuko senų cviekų. Ant pagaliokų pindavo vyžas iš karnų, tuos pagaliokus ištráukydavo. Apsižygiavusi [šeimininkė] raktus ištráukys iš klėtės, iš kamaros – i pareis nešina. Jei strigės iš drapanos neištraukytos – kriaučiui nemokėta. Išsitráukyk vinis iš sienų ir parsinešk namo. traukiant išėmus siūlus ir išsiuvinėjus kiauraraščiu pasigaminti: Gardynus (užuolaidas) iš merlės išsitráukiau.

3. traukant po truputį visą ar visus išimti, išiminėti, ištąsyti: Per tą skylę, įkišus ranką, galima pasiekti linus ir visą ryšį po saują ištraukyti. Tokius galus dobilų, būdavo, vienas ištráukys.

4. graibstant išsidalyti, išstvarstyti: Pavėlančiai nuejom krautuvėn, tai jau visa geroja medžiaga buvo išsitráukyta.

5. išdalyti, išskirstyti: [Bažnyčios] ant tūlų sektų ižtráukytos ir ižbarstytos buvo.
gýslas ištráukyti; nukamuoti, išvarginti (ppr. sunkiu darbu).
nèrvus ištráukyti nuvarginti nerviškai, išnervinti: [Gestapininkai] paima gyvą žmogų ir pamažu, lašelis po lašelio, išsiurbia iš jo kraują, siūlelis po siūlelio ištrauko nervus, ištampo gyslas.
nutráukyti.

1. nutraukti 1: Buvo rankos pirštai ano nutráukyti. Su nutraukytomis šaknimis kviečiai blogiau auga. Šneka ana. taip nutráukydama žodžius, karts i nesuprantu.

2. nutraukti 7: Nuog lovų nutráuko žmones, numėto [vaiduokliai].
širdiẽs pasaitùs nutráukyti iškankinti: Stalinas dar nutráukys mūso širdiẽs pasaitùs.
patráukyti.

1. patraukti 3: Ji skalbinius palengva per vandenį patráuko. Patráukyk duoną pečiumi, – jau apkepė, geriau keps. Duona pabūva [krosnyje] pusantros valandos, tai ją, ve, reikia patráukyt. Suspito šaukti bendrininkai, pripuolę prie šatros, patraukydami aukštyn smunkančias kelnaites. Su tokiais šniūreliais liuob patráukysi šaudykles iš vieno galo, iš antro galo [ausdama]. Patráukomas kvartūgas tinka storai ir plonai motriškai: rukšlas gal sutraukti į pryšakį ir užpakalį.

2. patraukti
21. Vaikėzai rašo nosis patraukydami.

3. patraukti 26: Tik nepatráukyk [siūlų],
gražiai paimk! Po valiai, dūdele, dūduok, nepatráukykie mano širdelės. Ko jis mūs juoku nepatráukydavo. Patráukykime ryšius jų. idant drąsiai Viešpati taryt galėtumbime: patraukei surišimus manus, tau afieravosiu garbės.

4. pajėgti, įstengti traukyti, nutraukinėti: Traũšiai par nariukus tráukos, asių nepatráukysi.

5. patraukti 2
6. Nepilnas tùri būt, bo anas patráukis.

6. suparalyžiuoti: Aždaryk langus, kad kojų vėjas nepatráukyt.
pečiùs (pečiaĩs.
) patráukė. Mūsasis žmogus patraukys pečius tai išgirdęs ir pasakys, kad tai yra nesvietiškai brangu.
partráukyti. partraukti.
pértraukyti. pertraukti:

1. Ėst [i] jį. tiesoje ištikimieji, bet jo nėmaž nepértrauko: ir labai paskui perlaužimą sakramento ižtisas po kiekvieną dalelę atliektis. Personos nepertrauko vienybės, ir vienybė nenumažina Traicės.

2. [Nakties] metu nei akys regėjimu tūlų daiktų, nei ausys prašaliečiais balsais dūmos nepértrauko.
pritráukyti. pritraukti.

1. daug ištraukti (ko tvirtai besilaikančio, pritvirtinto): Kad merga turėt vaiką, reikia kumelingų kumelių pritraukyt uknolių ir prikalt tan slenkstin, per kurį jy žengioja. Reiks ryto cviekų prisitráukyt.

2. daug pertraukti pusiau, sutraukyti: Aust tai, būdavo, įsisėdu, pritráukau siūlų, suveliu [maža būdama],
tai gaunu kačiūryt. daug ko priskinti, priplėšyti: Šermukšnių pritráukyta, į bulves primėtyta. Pritráuko kvajų šaknių ir pina košiką. Pritráukė riešučių ir kremta. Ogi samanų nuo akmenio prisitráuko [kiaušiniams dažyti].
raztráukyti. raztraukti 3: Raztráuko akmenis.
sutráukyti.

1. sudraskyti, suplėšyti į dalis, į gabalus: Sutráukei šniūrus beraišydamas arklius ant pievos. Arklys pasibaugštęs, pavadį sutraukęs lekia per balas ir girias. Pamatęs mane ateinant, jis balsu suriko, kad nesutraukyčiau jo voratinklių. Sukiužusių puodų ir katilų, atvilktų sulopyti ir paskui atsižadėtų, sutraukytų atsajų, užkaiščių, sąvaržų, kniedžių, pleištų, ištrupėjusių kirvių ir bedančių pjūklų [pilna kalvė]. Kap žiemą buvo storai apsisegęs, [vilkai] sutráukė an jo visus rūbus, padraskė. Sutráukyti siūlai – vien galeliai sprindinykai. Skietą sulaužė, nytis sutraukė, muštuvelius sudaužė. Kam sutráukei šilkų kamanėles, užrūstinai senąjį tėvelį. Pasirenkam sliekų, sutráukom i po gabaliuką duodam [žuvims]. Sūnus sutraukė grandines ir mergaitę paleido. Daug nes kartų surišė jį pančiais ir lenciūgais, bet lenciūgus sutraukė ing trupučius ir pačius sudaužė, ir niekas jo negalėjo įveikt. | Sunkus žiemkenčiams laikas – pavasario šalnos. Iškelia šaknis ir sutrauko slūgstant. Padavimų keliu einant, nenorint sutraukyti ryšių su senoliais prosenoliais, mums irgi reiktų rašant šaknies galo priebalsius laikyties vadinamosios etimologinės rašybos. Tie gamtos bei žmogaus nesutraukomi ryšiai kartais perteikiami sentimentalokais paveikslais. Yra virvės – amžinos kančios – iž ugnies, iž liepsnų susuktos, kurių niekas negalės sutraukyti ant amžių. Vedyba yra sutraukoma, vyrui arba žmonai prašant. Tavo visą pleną (planą) ir sutráukė. sugriauti, suardyti: Visą kluoną suardė, sutráukė.

2. atimti gyvybę draskant: Dvi mergaitės ganė avis, vieną ir sutráukė vilkai. Paskutinę naktį žiūri – pilnas kambarys kraujo ir kąsneliais sutráukytas [jaunuolis]. Anas. ką tik stvers, tai sutráukis, ar vištėlį, ar ką, ne tik vištėlį, ale ir vištą anas gali sutráukyt. Ateina vilkai ir šunį sutráuko, neėda, ale sutráuko. Kad tave vilkai sutráukyt! plėšant į atskiras kūno dalis nužudyti: Sutraukyti su arkliais aną už tokius ano darbus! Karalius pasišaukęs tarnus, liepė savo motiną raganą surišt ir, atvedus keturius jaučius, sukinkyt priešingas puses, kad ją sutraukytų. Įėjęs į pakajus, iškirto neprietelius, savo pačią ant arklių sutraukė. Paskui išvedė jį int laukynus ir sutraukė tą urėdą arkliais ir jo kūno dalis sumetė į balą. Tujau tu turi būti sutráukytas dvylika arklių.

3. susprogdinti: Tiltą buvo sutráukę, ale pataisė. Ejo jis ir an minos užejo, ir mina sutráukė jį. Buvo sprogimas. Du [žmones] an vietos sutráukė.

4. sutraukti 2: Sutráukyk tuos ryšulius į pasienį. Sutráukyk į vidurį tus puodelius. Upe medžiai parplaukdavo, reikėjo sukrauti, sutráukyti [sielius] į aukštus kalnus. Dabar man net dyvai, kaip mes susitraukome žemę katras į sau. Jis dvare mašinas baigia sutráukyt.

5. sutraukti
10. Ans staipydamos susitráuko.

6. nevalingai sutrūkčioti.
pečiùs [pečiaĩs;
] sutráukė. Burmistras, išklausęs viską, sutraukė tik pečiais ir išvažiavo. Pečiaĩs sutráukė, kad aš tiek pinigų turiu. Motyna nieko neatsakė, tikt galvą pakratė ir pečiais sutraukė. Kas pieną lakė? – Mačiulis tik sutráukė pečiaĩs, – moj, katinas! Taip ta namų gaspadinė sutraukė savo pečius, sakydama: – Vai, Jurguti, koks tai lengvas darbas besąs!
užtráukyti. užtraukti.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itraukyti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x