įtelkti

tel̃kti, -ia, -ė.

1. kviesti (talką): Jis tel̃ks talką linams minti. Daug, būdavai, kur šukuodavai taip: tel̃kdavai talkas, padarydavai tokius šepečius ir nuo dirvos prie šepečių [linus]. Pry rugių pjovimo neliuob talką tel̃ks. Mašinkūlė buvo, talką tel̃kė. Viską dariau su rąstais: ir pats vežiau, ir talkas telkiaũ – nusibodo jie man. Tel̃ksim talką ir valysim šulinį. O tinginys talką telkė, o smagiausiai to ir laukė. Kad tinginys netelktų, tai smagusiai užalktų. Tinginys talką tel̃kia, smaližius talkon eina. Dėl suvalgymo talkos netelksi. Tel̃ktis į talką. Tel̃kdavos kitiems darbams, bet ne visiems.

2. spiesti, rinkti į būrį: Kariuomenę tel̃kti. Lėtai, bet be perstojo renkamos ir telkiamos jėgos, ruošiamasi būsimoms kautynėms. [„Lietuvių kalbos žodyno“] redakcijos kolektyvas buvo telkiamas iš svarbesniųjų lietuvių kalbos tarmių atstovų. Tel̃ka vyskupus į Rymą. | Jaunimas dažnai vakarelį tel̃kdavo. Jie ėmė tel̃ktis po keletą į vieną butą. Telktis į kuopas. Kasdien čia pabėgėlių telkėsi vis daugiau, ir jau niekas jų nebesugebėjo sutalpinti. Išgirdę dainas, žmonės dar gausiau telkės pakelėmis ir lydėjo dainuojančius lietuviškus žalnierius. Kaip tik saulė nusileido, žiurkės, pelės kaip pradės iš volų lįsti, kaip pradės rinktis ir telktis – net baisu buvo žiūrėt! Žuvys iš visų prūdo kampų pradėjo telktis prie liepto. Toji [gramatikos] dalis, kuri aiškina, kaip kada telkiasi atskiri kalbos žodžiai sakiniuose, vadinasi sintaksė. Kampelis, kuriame tel̃kiasi viso krašto prekyba ir pramonė. Senovėje liepynuose telkėsi drevinė bitininkystė. vienyti, jungti: Tel̃kti jaunimą į organizacijas. Tel̃kti į kovą. Tel̃kti naujiems darbams. Kalba telkia ir vienija ją vartojančią tautą, organizuoja ir mobilizuoja ją į kovą už visuomenės progresą. Kalbos kitimas yra dviejų priešpriešinių jėgų – skaldomųjų ir telkiamųjų išdava. „Keturi vėjai“ žlugo, o su jais iš literatūros išnyko ir grupė rašytojų, kurie telkėsi aplink šį žurnalą.

3. kaupti į vieną vietą: Kariuomenė telkiama pasieny. Lietuvių kapitalams telkti vienon vieton dar nėra atėjęs laikas. Ir tik dabar pamačiau, kaip jo žydrų akių kampučiuose telkiasi ašaros. Saulėlydžio gaisai vis labiau telkiasi šiaurės kraštan ir spindinčia žalsvai auksine juosta slenka į rytus. Čia pat telkiasi ir tarpžvaigždiniai dujų ir dulkių debesys. Ir telkės knygelėje šimtmečių skriaudos, baudžiauninkų sielvartai, motinų raudos. Inžinieriaus veide telkėsi skausmas. Manyje telkėsi nerimas.

4. koncentruoti (dėmesį, mintis ir pan): Tel̃kti visą savo sumanumą. Jo mintys ir jausmai tel̃kiasi į tai.

5. remti, šelpti kuo: Tolimi Piniškių kunigai ir tie ėmė maldauti, prižadėdami kareiviais telkti reikalo laike.

6. daug dėti, pilti ir pan.: Tu telkte užtelkei daug ant virimo.
atitel̃kti, -ia, atìtelkė. atidirbti už talką, atitalkinti: Vėliau aš atitelksiu.
įtel̃kti, -ia, į̃telkė.

1. įprašyti į talką. .

2. įsiūlyti, įpiršti: Į̃telkė ana savo dukrą vyrui, t. y. įdavė. Jonas [Glinskis] vedęs Ostrogo kun [igaikš] čio Danieliaus dukterį Anastaziją ir įsitelkęs į rusų kun [igaikš] čių tarpą.
ištel̃kti, -ia, ìštelkė

1. išvadinti: Ìštelkė visus į balių.

2. išsitekti: Salose vos keli krūmai išsitelkia ar pulkas žuvėdrų sparnais smėlį užkloja.
nusitel̃kti, -ia (nusìtelkia), nusìtelkė nubėgti, nulįsti: Kur jos. ten dabar nusìtelkė.
patel̃kti, -ia (pàtelkia), pàtelkė.

1. sukviesti (talką): Nagi, būdavo, talką patel̃kia ir apsidirba. Gerai buvo, ka talką pàtelkė. Pàtelkėm talką, kaipmat ir suvežė mum sienojus. Ar nepatelktum tu manę dabar per mėšlavežį! Lenkai, nevildamies parusėnų benuveikti, nebenudrausti patys savo galia, patelkė sau iš Teutonijos karės brostvinykus vokyčius, kryžeiviais vadinamus. Pasitelkiù darbininkų. Pasitel̃kdavom vienas kitam mėšlus vežti. Pasitel̃ksma talkos ir apsidirbsma visus darbus. Dabar, pasitelkdamos, pasisamdydamos kasėjų, žūna, pliauškia kiekviena savo rėžyje. Šeimininkai pasitel̃kdavo jaunų muzikantų, kad palinksmintų. Įrodymui autorius pasitelkia ne tik kalbos faktus, bet ir psichologų tyrinėjimų išvadas. Vokiškai tiek moku, kad pasitelkęs žodyną galiu versti lietuviškai. Policija, pasitel̃kusi kriminalinės policijos šunį, tikrino valsčiaus apylinkes.

2. suburti.

3. susikaupti, pasistengti: Ka pasitel̃kčiu, i daba išmokčiu rašyti.

4. paremti: Patelksite mus priešai Bukotuką.
pritel̃kti, -ia, prìtelkė

1. prikviesti į talką: Talkos būdavo – trisdešimt žmonių reikdavo pritel̃kt.

2. prisikviesti, prisivadinti: Toms mergičkoms tad nutiko, kad jos vienos pasiliko: prisitelkė gražių vyrų. Naujasis žmoniškumo pradas, nauja žmoniška dvasia-siela kreipiasi į jusnių pasaulį ir prisitelkia tam visokias jėgas.

3. prisirinkti: Nakčiai prisitelkė daugiau bobelių. Prie lavono per šermenis ne tikt jo dvasia stovinti, bet pulkais susirenkančios prie jo ir kitos [vėlės] ir prisitelkiančios namuose.

4. daug ko įsigyti, prisikaupti: Neprisitel̃ksi visa ko daug, visa ko po biškį.

5. prisigerti (drėgmės): Malkos puvios, prisitel̃kę, prisigėrę vandenio, nedega.
sutel̃kti, -ia (sùtelkia), sùtelkė.

1. sukviesti, suprašyti (talką): Aš sùtelkiau daug talkininkų, talką. Vieną klėtį čiaukšt išardė, sùtelkė talką ir tėveliai pasistatė sau namelį. Sutel̃ksu mergas, vaikus, nupešma tą žolę. O sutel̃ks po dvylika porų par linaminį. Sutel̃kdavo talką mergikių [linų minti]. Sutel̃ks po šešius septynius vyrus [kiaulei pjauti]. Sutelktą talką paleido, šiaurės vėjuo atsisukus. Sigitas vieną kartą sutelkė didę medžionę. Sutel̃ks tėvas didžią talką, sugrėbs lankoj šienelį. Ans susìtelkė medžius vežti. Susitel̃ks [liuob] žmonių rugių pjauti. Daba kokį nieką [dirba],
tuojau talką susitel̃kia. Susìtelkė kregždžių visa talka ir užlipdė žvirblį lizde.

2. surinkti, sutraukti, suspiesti, suburti į būrį: Sutel̃kti didelį būrį. Dvarponis sutelkė didesnę gaują policijos. Dabar valdžia [vienkiemius] į vieną vietą sùtelka. Susìtelkė tenai mūsų visas pulkas. Nibrės buvo, nu kame kaime, kame jau susitel̃ks. Per rugiapjūtę susìtelkė tiek žmonių! Užuot pildę įsakymą, valstiečiai susitelkė gintis ir suglaustom eilėm pridengė pasmerktuosius. Susitelkė visos pamergės svarbiam pasitarimui. Susitel̃ks vištos [į kamarą] ir išles [grūdus]. Gyvuliai mėgsta gyventi draugijomis, nors niekados nesusitelkia tokiomis krūvomis kaip paukščiai. Tu susitelkusi su tuo, kas bloga ir kas bailu ir baiminga. suvienyti, sujungti: Kova su ordinu ir jo Dievu suvienys Lietuvą, sujungs, sutelks ją.
sutelktinaĩ. O šitai padaryti, matyt, galima tik sutelktinai. Būtinumas veikti susitelkus, o ne pavieniui dvelkia ir iš A. Strazdo protesto raštų universiteto cenzūrai. Susitelkė pajėgos darbui ir kovai, – mūs žygio rinktinė jauna ir sveika. | Giedojo gan gražiai vietinis choras, dar neseniai susitelkęs (įsikūręs) .

3. sukaupti į vieną vietą: Sutelkti istorinę medžiagą. Sutelktasis krūvis. Sutelktàsis dydis. Sutelktóji varža. Sutelktóji talpa. Tai ir viskas, ką turėjau pridurti prie medžiagos, sutelktos knygoje. Sutelktoji jėga iš tikrųjų yra išskirstytų jėgų atstojamoji. | Sutel̃k (sunešk) dideliai daug šiaudų, skubinkiat. Gerklėj susitelkė kartumas, o akyse sužibo ašarų lašai. Uoslės organai susitelkę daugiausia antenose. Tas garas, susitelkęs po žemės kevalu, verždavosi laukan. Visa atomo masė beveik ištisai yra susitelkusi branduolyje.

4. sukoncentruoti (dėmesį, mintis ir pan): Dėmesys ne sukaupiamas, bet sutelkiamas. Juk visas dramų dėmesys sutelktas į kovą prieš kryžiuočių agresiją. Stipri valia padeda sutelkti fizines ir dvasines jėgas. Jaunieji sutelkė visas valios jėgas, nenorėdami rodyti žandarui savo jausmų. Sėdėjo tylus, savyje susitel̃kęs. Ji. vienintelė išblaškydavo sunkias mintis, susitelkusias jaunutėj galvoj. Jis susitelkė ir bandė neįprastas mintis suformuluoti garsiai.
užtel̃kti, -ia (ùžtelkia), ùžtelkė.

1. pakviesti (talką, į talką): Ùžtelkiau kelis vyrus žemių pilti. Užtelks tėvas didžią talką, sugrėbs lankoj šienelį. | Lietuviai užtelkusys ant pagalba juodvėžius.

2. užkviesti, užprašyti: Tų [vagių] vadą ùžtelkė į numus i nutvėrė.

3. daug įdėti, įpilti ko: Kam tu taip ùžtelkei sviesto į valgį, t. y. daug uždėjai? Ana ùžtelkė daug strovos variniūse, kad negali valioti uždaryti su uždaru, užbaltinti.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itelkti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x