įtekėjimas

tekė́jimas. → tekėti:

1. Pagal tekėjimo vietą srovės skirstomos į paviršines, gilumines ir priedugnines. Skysčių arba dujų judėjimas vadinamas tekėjimu. Upės tekė́jimas. Kanalas tas netura tekė́jimo. Slėginis tekė́jimas. Tekė́jimo energija. Tekėjimo kryptis. Tų upių tekėjimas lygus ir lėtas. Ši laimė buvo paprasta, kaip paprastas vandens tekėjimas Nemune. Jis klausėsi jos ramaus balso tekėjimo, vis labiau stebėdamasis, jausdamas širdyje tirpstant panieką, kurią iki šiol jautė Aldonai. Jiems labai patikdavo toks lygus lygus žodžių tekėjimas. Jisai, už augimą ir tekėjimą Dievo žodžio mūsų mieloje Lietuvoje širdingai pasiprociavodamas, mane paklausė, bau aš dabar jau ir prie senojo testamento iš tikro dirbti pradėjęs. Širdis tvarko kraujo tekėjimą. [Kosulys] sunkina kraujo tekėjimą venomis į širdį. Trukdosi tekėjimas kraujo plaučiuose. Apšalus vaismedžių medienai, pablogėja maisto medžiagų tekėjimas iš šaknų į vaismedžio viršūnę. Srovės tekėjimą dujomis dažnai lydi šviesos reiškiniai. Leidžiant nuolatinę srovę pro juntamąjį nervą, pajuntamas skausmas ne tik srovės įjungimo arba išjungimo metu, bet ir srovės tekėjimo metu.

2. Sulaikė kraujo tekė́jimą. Ilgas iš ausių tekėjimas yra baisiausi liga. Pūlių tekėjimas. Kraujavimas, hemoragija, kraujo tekėjimas iš traumos ar patologinio proceso pažeistų kraujagyslių. Nei to tekėjimo, bet, va, alma alma alus iš bačkos. Genys anksčiau už visus pajunta sulos tekėjimo metą. Sakoplūdis, sakų tekėjimas iš sužalotų spygliuočių medžių. Pirma aptepa tas sakų tekėjimo vietas tešla. Sraveniai gydo kraujo tekėjimą, kilusį dėl silpnumo. Nuog balto tekėjimo imk mėtų saują. Moteriškė… turėjo tekėjimą kraujo per dvyliką metų.

3. Tekėjimas akių. Ausių (Ausų) tekė́jimas.

4. → tekėti 6: Saulės tekėjimas. Pirm tekėjimo. Mėnesio, saulės tekė́jimas. Nuog saulės tekė́jimo ik vakari dirbo. Jau lig saulės tekė́jimo buvom porą vežimų šieno partraškinę. Nu ryto, saulės tekėjimo lig saulės leidimos dirbsi. Būdavo, atsikelsma da pryš saulės tekė́jimą, duosma duosma (dirbsime) . Nu saulės tekė́jimo vyrai i darbuojas iki leidimos. Nuo saulės tekė́jimo lig sėdimui reikia dirbt. Prieš saulės tekė́jimą keliu, bėgu raut linelių. Krutėdavom nuo saulės tekė́jimo lig nusleidimo. Prieš saulės tekė́jimą keldavom, ka da kojom šalta. Mes prieš saulės tekė́jimą pradėjom dainuoti. Reikdavo prieš saulės tekė́jimą keltis i karves pamelžt. Kada karštos dienos būdavai, tai da priš saulės tekė́jimą išgydavai. Išgint eidavo prieš saulės tekė́jimą. Skerdžius su dūdele dūduoja prieš saulės tekė́jimą. Nuo saulės tekė́jimo atvažiavau iš Obelių. Uodai prieš tekė́jimą saulės [puola]. I su meškere karosai ema, tik lig saulės tekė́jimo daugiausia. Prieš tekė́jimą einu, žiūriu: nuo klojimo liepsna tokia, ir nuėjo per laukus. Paskelk anksti prieš saulės tekėjimą ir rasų prisbraukyk su baltu abrūsu. Dar prieš saulės tekėjimą atėjo pamotė ir ėmė kelti vaikus. Aš dar prieš saulės tekėjimą joms. visą glėbį žolės priroviau. Ateik rytoj rytą anksti, saulės tekėjime, šiton vieton, tai aš tau mokestį atnešiu. Kruvinas saulės tekėjimas – ženklas didelių vėjų ant ryto dieną.

5. → tekėti 7: Tekėjimas už vyro. Tinkasi gana tų tekė́jimų, ale nesiženija [mergos]. Kas nauda iš ankstų tekė́jimų. To tekė́jimo ji nenorėjo, o ištekėjo. Kaži tas tekė́jimas ar skirtas, ar tei ką? Dukra jau ant tekė́jimo gatava. Atsistok tu su tuo tekė́jimu! Ji buvo sukakusi dvidešimt penktus; pats geriausis laikas tekėjimui. Vedimai ir tekėjimai ne pakampėmis ir ne slapta, bet aiškiai ir šviesiai su valia gimdytojų prieg daugio liudytojų. Jėzus ne tiektai žodžiais stoną šventą vedimo ir tekė́jimo pagerbti teikės, bet ir buvimu savuoju.

6. → tekėti 10: Tokie vienodi ir ramūs buvo vakarai, kad nejautei laiko tekėjimo. Įvykis sujaukė ramų miško gyventojų dienų tekėjimą ir išmušė iš tvarkos. Pavydas, įnirtimas nekankino jaunos širdies tekėjime dienų. Ir žemė, visa apgaubta vėjų, plaukianti savo keliu, o tai ir esąs laiko tekėjimas.

7. → tekėti
9.
sáulės tekė́jimas rytai: Čėpunė eima nuog saulė̃s tekė́jimo.
aptekė́jimas.

1. → aptekėti
1.

2. → aptekėti 3: Aptekėjimas akių.
atitekė́jimas.

1. → atitekėti 1: Attekėjimas. Vandens (iš jūrių) nusekimas ir užtvinimas, nutekėjimas ir attekėjimas.

2. → atitekėti 4: Nuo pat atitekėjimo į svetimą šeimą marti suima į savo rankas visą namų tvarką. Ar gali sūnus išieškoti, išsibylinėti dalį mirusios savo motinos, kuri pasimirė, neišgyvenusi (neišmartavusi) nė metų po atitekėjimo į savo vyro (į to sūnaus tėvo) ūkį?
įtekė́jimas. → įtekėti 1: Alka to yra… arti įtekė́jimo tos upės Lėvenin. Tvenkinio vandens įtekėjimas ir nutekėjimas griežtai reguliuojamas.
ištekė́jimas.

1. → ištekėti 1: Ižtekėjimas. Ištekėjimas vandens į mares. Požeminio vandens ištekėjimas į paviršių. Ištekėjimo griovelis. Presuojant tiesioginiu būdu, metalo ištekėjimo kryptis sutampa su puansono judėjimo kryptimi. Iš trijų galų to kryžiaus ištek dieviškos šviesos ištekėjimai, tikrasis tikėjimas.

2. → ištekėti 3: Ištekėjimo vietą rasti sunku, todėl teks ilgai palandžioti po meldus ir vandens lelijas.

3. → ištekėti 7: Jau ką toks ištekė́jimas, tai vėly būtų namie sėdėjus. Neskubinaus to ištekėjimo, nenorėjau vaikų skurdo matyti. Žinai, ištekėjimas jaunų – koks gyvenimas baisus. Ne tau galvot apie ištekė́jimą! Man į kelintą metą po ištekė́jimo parveždavo nuo jų linkėjimų. Ta daina yra pri ištekėjimo, kad mergelės vietoj vainiko pradeda nešioti kepuraitę.

4. → ištekėti 9: Ižėjimas, ižtekėjimas.

5. → ištekėti
10.
nutekė́jimas. → nutekėti:

1. Vandens nutekėjimas, nubėgimas. Pasunkėjęs ašarų nutekėjimas… nuo ašarinio latako sąsmaugų. Kalio trąšos pagreitina cukraus nutekėjimą iš lapų į požemines augalo dalis ir šaknis. prakasas: Reikia padaryti nutekė́jimus į netoliese esantį griovį.

2. Nebuvo nė griovių, nė nieko, tik teip toks nutekė́jimas. Ir davė tai Jozuė giminėmus…, kas buvo and kalno ir žemume, ir lygiame lauke, ir nutekėjimuose vandenių.

3. Po tokio didelio kraujo nutekė́jimo sužeistasis visai nusilpo. Kraujo nutekėjimas. Kraujo nutekėjimas iš kepenų.

4. Nuo pat jos nutekė́jimo tokie žodžiai kasdien atsimuša jai pačiai ausys. Nuo pat Burokienės nutekėjimo, nuo pat pirmos dienos visoki vargai prasidėjo. Ir giria ją pirmiaus ižg luomo mergystės, kurį išlaikė cielą net ik nutekė́jimui savam už vyro.
patekė́jimas.

1. → patekėti 1: Kraujo patekė́jimas.

2. → patekėti 7: Kėlėmės prieš saulės patekė́jimą. Aš pats dirbau nu saulės patekėjimo lig nusileidimo. Diena dienon, nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo, pliekies, mušies žmogus ir vis dėl savo vaikų. Dirbk nuo saulės patekėjimo iki pat nusileidimo ar net sambrėškos. Drebulėlė vis ilgėjosi tai išauštančio ryto, tai mėnulio patekėjimo. Tik štai kaime pragydo gaidys, pranešdamas saulės patekėjimą. Liuobėjusi jaunuomenė kiek subatos vakarą susirinkusi… nu saulės užsileidimo lig saulės patekėjimo dainiuoti daines.

3. → patekėti 10: Kas tų panagių greitas patekė́jimas!

4. → patekėti
14. Jisai patis bus pasitekė́jimas mūsų, ižganymas mūsų. Kaip raupsuoti anie tuojau kaip už raupsuotus buvo apsūdyti, ne vienamp kitamp žmogup paduksionei patekė́jimos turėt galėjo. Malda pasitekėjimas reikale.
pértekėjimas. pertekė́jimas. → pertekėti:

1.

2.

3.
pratekė́jimas.

1. → pratekėti 5: Pratekėjimas kūno, kad kūns kur teka. kiaurymė, skylė. Stoge yra pratekė́jimų.

2. → pratekėti
8.
pritekė́jimas.

1. → pritekėti 1: Gruntinio vandens pritekėjimą ir nutekėjimą tiesiogiai galima tik apytiksliai išmatuoti. | Kraujo pritekėjimas į seilines liaukas yra labai reikšmingas, nes su krauju liaukos gauna reikalingų medžiagų.

2. → pritekėti
8. Po pavėsiu tavo sparnų turu prisitekėjimą. Tu esi man apgintoju ir prisitekėjimu mano bėdoj.
sutekė́jimas.

1. → sutekėti 1: Upių sutekėjimas.

2. → sutekėti
4. Visas miestas sujudo, ir buvo susitekėjimas žmonių.
užtekė́jimas.

1. → užtekėti
1.

2. upės užuolanka, vingis: Kitam gale ant užtekėjimo trečio.

3. → užtekėti 5: Užtekėjimas saulės, saulėtekis. Nuog užtekėjimo saulės. Diena, šviesioji paros dalis nuo viršutinio Saulės krašto užtekėjimo iki jo nusileidimo. Rytą nuo saulės užtekė́jimo ligi nusileidimui dirbdavom. Mudu galiava miegot nuo saulės nusileidimo ligi užtekė́jimo. Mėnuo švietė nuo saulės laidos iki užtekėjimo. Raudona debesis prieš užtekėjimą – žada būti vėjų. Žaibas išeit nuog salulės užtekė́jimo ir parodžias net užleidime. Nuog užtekėjimo saulės… ik nuolaidai garbus yra vardas Jo. Saulės užtekėjimas toli est nuog nuleidimo. Ir regėjau kitą angelą, užžengiantį nuog užtekėjimo saulės. Savo pečius priš bažnyčią Pono ir savo veidą ing rytus pagręžę buvo ir meldėsi priš užtekėjimą saulės. Nes kaip užtekėjimas saulės pagatavytas ir išėjimas Jo: o išeis prieš mus kaip lietus ant pahados išrėdytas.

4. rytai: Ir kada keliu skubiai tekėti apniko, tris nuog užtekėjimo karalius sutiko. Užtekėjimo vėjas atgabeno žėgrus (skėrius) .

5. → užtekėti 8: Ažutekėjimas.

sáulės užtekė́jimas. rytai: Įžvelkit Afriką, prie saulės užtekėjimo gulinčią! Nesa regėjome žvaizdę Jo užtekė́jimuose sáulės. Žvaizdė, kurią regėjo and užtekėjimo saulės, ėjo pirm jų. Regėjome žvaizdę Jo užtekėjime saulės ir atejome garbinti Jį.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itekejimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x