įsapnuoti

sapnúoti, -úoja (-úona), -ãvo.

1. regėti, girdėti, jausti, išgyventi miegant: Aš sapnavaũ, būk aš einąs. Sapną užmiegojau, sapnavaũ ir neatmenu. Sapnuojama, kai miegama negiliai. Net mane baimė ima, kokį šiąnakt sapną sapnavaũ. Guli senas Brisius ant spalių ir sapnuoja. Sapnúoju namus, gyvulius, visą kaimą – čia. atsibodo. Sapnúoju – dangus razsidarė. Aš kartą sapnavaũ, kad nukirto jį. Pradėjo sapnúoti aplink tus vaikus. Nežinau, a sapnaváu, a tikrai taip buvo. Lyg sapnúodamas savo amžią praleisti. Jis ir dirba, ir valgo sapnúodamas. Sako, žmogus nesapnúodamas negal miegoti. Gerus, gražius meitėlius kap sapnúoji, tai geri svečiai. Jei sapnuoji kiaulę, liksi už kiaulę. Jei sapnuoji, kad per purvyną eini, tai bus piktumas ir gailysta. Sapnúoju, kad renku renku uogas – reiks jau verkt. Sako, ugnį ka jau sapnúoji, tai pagada. Jei sapnuoji, kad namai dega, tai bus didelis šaltis. Jeigu sapnuoji apie ugnį, tai bus šalčio. Nevalgęs negulk – vilką sapnuosi. Aš, užmigus lovytėlėj, saldų sapną sapnavau. Šią naktelę per miegelį sapnavau sapnelį. Pamačiau šalia savęs sapnuotą bernelį. Viena nakčia abudu sapnãvo tą patį sapną. Tada Jozefas sapnavo vieną kartą. Ir žemė, balta nuotaka, saldžiai sapnavo. Kiekviena valanda buvo pati tinkamiausia sapnuoti kerštą ir prisikėlimą, nes delsimas nešė pražūtį. Ūtarija kai sapnuodamas. Kaip galvoji, tą sapnúoji. Sapnuodamas duonos neiškepsi. Alkanas dejuoja, kai apie mėsą sapnuoja. Kas nemiega, tas ir nesapnuoja. Eina be kojų, rodo be rankų, naktį nemiega, nesapnuoja ir vis tą pačią dainą dainuoja. Sapnuojas tolimos auksinės dienos. Už kiek laiko jam sapnúojas. Kiba jau priešu smertį šitoki sapnai sapnúojas. Dažnai sapne sapnavosi jam tėvų šalis. Sapnúojas pinigai. Babū, man sapnuojas, kad po mūs ąžuolu yra ažukasti pinigai. Mykolui par tris naktis sapnavos, kad anas eitų pinigų kast. Aš tai negerą sapną sapnavaũs. Bailiam ir sapnai baisūs sapnuojasi. Alkanam mėsa sapnuojasi. atrodyti: Man sapnúojas, kad tos mergaitės iš Alizavos.

2. niekus, neteisybę kalbėti, svaičioti: Kliemi, sapnuoju. Matai, kaip anie sapnúo [ja],
nėko neišmanydami. Sapnúok – nebūs nė kokio karo! Ana sapnúoja – nė teip buvo, nė ko! | A sapnúoji?! Iš kur aš turėsiu [bulvių parduoti]. Ar tu sapnuoji: aš nei mislyt nemislyju tavę įpešt. Jug tu sapnúoji nemiegodama. be pamato teigti, prasimanyti: Šios knygos priklauso prie tikro krikščionumo, jei kas norėtų prieš tai ką sapnuoti.

3. fantazuoti, svajoti: Ko ta jaunystė kvaili nesapnuoja! Apie tą dalyką šiandien net sapnuoti per anksti. | Aš irgi kap ir sapnuoju (ketinu) pėtnyčion važiuot Gardinan.
nė̃ (ir) sapnúote (sapnúoti, sapnè, sapnỹ) nesapnúoti (nesisapnúoti) nenumatyti, visiškai negalvoti, nesitikėti: Miegojo ir sapnuoti nesapnavo, kad apie jį buvo kalbama. Elzė nė sapnuote nesapnavo tokios prabangos čia rasti. Nė̃ sapnỹ nesapnavaũ, kad besulauksiu geresnių laikų. Ir sapne nesapnavau, kad man šitep bus. Bet apie tas melagystes čionai apaštalas nė sapnuote nesapnavo. Turbūt tai jums nė sapne nesisapnavo.
nesavù sapniù sapnúoti šnekėti niekus, paistyti: Dieve aukščiausias, tu vėl sapnúoji nesavù sapniù!
ràkalį sapnúoti

1. būti netoli dvėsimo: No, skūros! Ar jau rakalį sapnuojate?

2. žiopsoti, snausti.
apsapnúoti.

1. sapne pamatyti, patirti: Apsapnaváu sapnė [je] piningus. Vieną kartą vaikeliuo apsisapnãvę. Mamos mama ir apsisapnãvusi, kame piningai yra. A smertis kur netolie, a kas, ir apsapnúojas.

2. būti sapno paveiktam, sapną palaikyti tikrove: Argi tu apsisapnavai, kad taip padirbai? Nu, sako, čia toks baisybė įejo – išsigandom, apsisapnãvom. Apsisapnãvusi, jetus tu munoji, ka šokau! Jis naktį apsisapnavęs išlipo iš lovos ir ėmė vaikščiot. Apsisapnavaũ, pabundu – grabšt, grabšt – mergučės nėra. Kas nors naktį apsisapnavęs laikrodį patempė už pasvarų. O toji merga, išbėgus laukan, manė, kad ji apsisapnavo.
atsapnúoti. nusapnuoti 1: Nebatsapnúoju nėko, o liuobu atsapnúosiu, viskas liuob atsipildys. Atsapnaváu teip, kaip viskas paskiau buvo. Atsisapnúo [ja],
pildos sapnai.
įsapnúoti.

1. pamatyti, išvysti sapne: Kad nors kartelį aš įsapnuočià savo mirusį vyrą. Insisapnãvo močiai, kad yra krūmeliukas ir tan krūmeliuke guli sūnus negyvas. Man mama dažnai įsisapnúoja. Kitą naktį vėl insisapnavo [pinigai]. Paskui tam meistaru insisapnavo, kad mano pati pagimdys sūnų.

2. įsileisti sapnuoti: Kad įsisapnavaũ, tai visą naktį sapnavau.
išsapnúoti.

1. kurį laiką sapnuoti: Visą naktį išsapnavaũ baisius sapnus.

2. baigti sapnuoti: Vilkas atsakė: – Aš negaliu, da mano sapnas neišsapnuotas.

3. sapnuojant numatyti: Aš ateities einu sutikti savo, kurią širdis lyg laimę išsapnavo. Ką tau sapnis išsapnavo?

4. išgalvoti, niekų prasimanyti: Ką tu čia dabar būsi išsapnãvęs?!
nusapnúoti

1. sapnuojant patirti, numatyti, kas įvyks: Gal nusapnuoti ateitį, kartais atsipildo. Aš oro parmainą nusapnúoju. Ana nūsapnãvo smertį. Aš nusapnavau, kad viskas eis lauk. Šią naktį tat nūsapnaváu tą svetį. Kai kas žmogžudystes iš anksto nusapnuoja. Nusisapnavaũ ligą. Savo bėdą nusisapnavo.

2. susapnuoti: Ale tai aš nusapnavaũ gražiai Moniką su vaikais! Keturiais sparnais, tokie baisi [žvėrys],
žiūrėk, kaip nusapnaváu. Ir pasitaikyk tu man nusapnúot tokį sapną! Nuėjęs į nusapnuotą vietą, į tuos griuvėsius.

3. nueiti apsnūdusiam: I pas juos nusapnãvo.
pasapnúoti

1. sapne pamatyti, išvysti: Pasapnúoju tankiai mamos nabaštikę. Pats save klausiu: – Ar nebūsi visa tai tiktai pasapnavęs? Jeigu per devynias dienas iš eilės suskaitysi po devynias žvaigždes, ateitį pasapnuosi. Gera sapnuoti, kai pilvas pilnas. Pasapnúok dyku pilvu! Pasapnúotas turtas. Katras geresnį sapną pasapnúosiva, tam ir bus vištytis. Jis nustebo, pamatęs tai, ko nė sapne nebuvo pasapnãvęs. Gražus buvo kaip pasapnuotas, ir visi namiškiai negalėjo nuo jo akių atitraukti. Kad pasisapnavaũ keistą sapną! Pasisapnúoja skendiniai. Tas vyras pasisapnãvo žmonai. Kartais pasisapnúona kokios keistinybės, ale aš sapnams nevieriju. Kaip parodysi, tada tikėsiu – gal pasisapnãvo. Nu ką čia sako, kiek pasapnúojas visaip! Aš pasisapnaváu mirčią savo.

2. kurį laiką sapnuoti.
pérsapnuoti.

1. kurį laiką sapnuoti: Naktį pérsapnuoti.

2. kurį laiką praleisti tarsi sapne: Pársapnavau par naktį neužmigęs.

3. per daug sapnuoti.

4. suklysti: Bene pérsisapnavai!
prasapnúoti

1. pasapnuoti 1: Prasapnavaũ, ir man tas daiktas neatpuolė.

2. praleisti laiką sapnuojant: Šias dienas kaip sapnuote prasapnuojam.

3. pražiopsoti: Karalienė nesipriešino [leisti dukterį],
tik Martynas prasapnavo. Kurs čėsą prasapnuoja pjūties, tas amž [i] nai gėdoj būt turės.
prisapnúoti.

1. pamatyti sapne, susapnuoti: Kada jis ją trečią kartą prisapnãvo. Mano Juozas Stasį prisapnãvo. Prisapnãv [o] nakčia žmogų. Prisisapnavo, kad kas bus. Nežiūrėk [į baisybes] – dar prisisapnuõs. Kad tik kas bloga man atsitinka, visuomet pirma prisisapnúoja. Prissapnavaũ, ką parėjau an mūsų kiemo. Kažno kam man vis moma [mirusi] prisisapnúoja? Turėjo tau prisisapnuot draugas. Ėmė ir prisisapnãvos ana bočiai. Tikėjo ištekėsiančios už to, kuris tą naktį prisisapnuosiąs. Greičiau slenkstį užmynė ar gal prisisapnavo su aitvaru pasibučiavusi.

2. daug sapnuoti: Šiandien kiek aš prisapnavau! Tik akis sudedu, tai sapnuoju ir sapnuoju – nežinau nei ką!. Žiemą tai nors prisisapnúoji, kai ilga nakties.

3. prikalbėti daug niekų, prifantazuoti.
susapnúoti.

1. sapne pamatyti, regėti: Tik užmigau ir susapnavau, kad didelį baravyką miške radau. Aš norėtau ją nor susapnúot. Susapnãvo mamą. Visokių daiktų žmogus susapnuoja. Naktį susapnuoja būsimą vyrą ar žmoną. Ar tai susapnavusi, ar kaip, bet atsidarė langas, ir per jį įlindo labai didelis vyras. Ai migau, migau saldų miegelį ir susapnavau baisų sapnelį. Susapnavau aš sapnelį, lovoj gulėdama, kad nuskendo bernužėlis, per marias plaukdamas. Kad kitokart gi susisapnúoji ką, tai šite ir pasdaro. Per miegą taip susisapnuok! Susisapnúoj (pasapnuok) žirnius, tai šitai ašaros. Jiem pirmiau susisapnãvo vienam pinigai, kitam smertis.

2. apsapnuoti
2. Gal tamsta buvai susisapnavęs, gal per sapną vaikščiojai? Ar susisapnavaĩ, kad taip kalbi?! Ko tu šiandie tokia lyg susisapnavusi?

3. iš sapno numatyti: Orą tai aš susapnúoju – vis įsispėja.

4. vaizduotėje sukurti, sudaryti, sufantazuoti: Kiti dievai … esą tikt pramanyti ir susapnuoti daiktai. Daugumas Amerikoj neranda palaimos susapnuotosios. Ką susisapnúoti.
ir sapnỹ nesusapnúoti. niekaip nesitikėti.
užsapnúoti.

1. ilgą laiką sapnuoti, įsileisti sapnuoti.

2. kaip sapnuojant ant ko užeiti. .


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'isapnuoti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x