įkrypti

.
krỹpti, -sta, -o.

1. į vieną pusę linkti, svirti: Vežimas šieno krỹpsta į šalį, tuo virs. Pirkelė jau su visu krỹpsta. Čeverykai krypsta, pančekėlė smūksta. Brolis nuo žirgelio krỹpsta. Ant Kazimiero (kovo 4 d) pavaža krypsta (ima leisti sniegą) .

2. eiti, suktis į šalį: Jis nuo tikrojo kelio šalin krỹpsta. Jau XIX amžiaus pradžioje Uranas pradėjo pastebimai krypti nuo apskaičiuotojo tako. Mes turime nekrypti iš tiesaus kelio. | Gelstanti vasaros saulė krypo pavakarėn. Tai yra balsas nekrypstančios tiesos.

3. eiti kokia linkme, koncentruotis: Žąsys krypsta an avižų. Visų akys an jo tik krỹpo. | Kolonijinių šalių darbo žmonių žvilgsniai, pilni meilės, vilties ir pasigėrėjimo, krypsta į mūsų didžiąją Tėvynę – Tarybų Sąjungą. Šiandien krypsta visų mintys šviesios į tave, Tarybų Sąjunga!

4. eiti prastyn, gesti: Pagada (oras) jau krypsta. Sveikata pradėjo krỹpti. Petras kojomis dar sau nieko, rankomis jau krypsta, viduriais dažnai skundžias.

5. nusistatyti prieš ką: Krikščionių Dievas per amžius buvo prieš lietuvių gentę krypęs.
atkrỹpti.

1. atgal krypti, atsisukti: Nors buvo iš tiesos kelio nukrypęs, bet, gavęs gražų pamokinimą, vėl atkrypo. Susiraminki! Atkrypo jo širdis, jis mūs dabar. Tavo protas neatkryps gerojon pusėn.

2. nusisukti, nusigręžti nuo ko: Mūsų širdis buvo atkrypusi nuo tavęs. Iki jo narsa nug tavens atkryps. Jo širdis buvo atkrypusi nuo Viešpaties. Ir jis, atsikrypęs (atsikreipęs) nuog jų, verkė.
įkrỹpti.

1. įlinkti: Siena vienur įkrỹpo vidun, kitur iškrypo oran – visa troba sukrỹpo. Pentinas įkrypęs, pailgintas.

2. įeiti, įsukti: Jis liuobėdavo kada ne kada į karčemą įkrypti. Atplaukęs iš audroje šėlstančio okeano į ramųjį uostą laivelis įkrypo į įlanką.
iškrỹpti.

1. kreivam pasidaryti: [Trobelės] durys iškrypusios, langai išdaužyti. Ogi troba visa visur iškrỹpusi rodės. Iškrypęs kaip Grįžulo Ratai (į visas puses išsikėtęs, išpleręs) . Reikėjo labai juokingo pasakymo, kad jo lūpų krašteliai iškryptų. Martyno lūpų kampai iškrypsta pašaipiai.

2. pasisukti į šalį: Jis iškrypo iš kelio ir paklydo. Nuo plento apie porą kilometrų reiktų iškrypti. Saulė gerai jau iš pietų iškrypo. Daro žmonės darbus lyg iškrypę iš žmoniškumo vėžių. Geras žmogus dėl kito duodamos dovanos neiškrypsta iš tiesos.

3. pagesti, moraliai pašlyti; išeiti iš normalaus padėjimo: Pranuką vyru norėčiau palikti: iškryps be manęs. Kokį sunkų, iškrypusį gyvenimą jūs gyvenote. Tavo tikėjimas neiškryps. | Ir jie buvo iškrypę, turėjo visokių priemaišų.
iškrỹpusiai.
nukrỹpti.

1. į šalį nusvirti, kreivam pasidaryti: Kreivas, nukrypęs. Nukrypstu, nusilenkiu, nusisveriu. Budinkas į šalį nukrypęs. Pirkelė nukrypus, blogutė. [Kūtelės] sienos visiškai nukrypusios ir dangumi dengtos. Pakelėje stovėjo nukrypęs kilometrinis stulpas. Batai ant kojų baisiai nukrypę. Putinėli raudoniausias, ko nukrypaĩ an šalelės? Pareina žąselės gūžiais nukrỹpusiais (prilesusios) . Letena nukrypusi į vidų. Kojos nukrỹpo beeinant. Seni nusikrypę trobesiai.

2. pasisukti į šalį ar kuria nors kryptimi: Petrelis leisdavo savo gyvulėliams nukrypti tenai iš kelio ir pasmaguriauti. Vos tik saulė nukrypo į vakarus, ėmė rinktis svečiai. Jo akys nukrypsta į laukus.

3. pasisukus kuria kryptimi nueiti: Jei būtų norėjusi, būtų nenukrypusi prie Indreikos. Ji nukrypo taku.

4. gauti kitą linkmę; vykti veiksmui tam tikra kryptimi: Kalba į kitą pusę nukrypo. Bet reikalas nukrypo kitaip. Kad ir susitarėm, ale kitaip nukrypo. | Vyko toliau nenukrypstamas pramonės ir transporto augimas.
nenukrỹpstamai. Tarybinė vyriausybė nenukrypstamai vykdo taikos politiką. Socializmo pramonės gamybos lyginamasis svoris pasaulio pramonės produkcijoje nenukrypstamai didėja.

5. pereiti kitur, susitelkti: Pasiturinčių valstiečių kapitalas, stumiamas iš smulkiosios prekybos ir palūkininkystės, platesniu mastu nukryps į gamybą, į kurią jis pradeda jau dabar krypti.

6. atsitikti: Mergei visaip nukrỹpsta, su vaikiais besukant barakatą (bedraugaujant) . Kai vedum nukrypo negerai, tėvai ėmė ugdyti. Visaip nusikrypsta: kartais ir teisybė ema viršų.

7. nepasisekti, nenusisekti: Nukrypo pyragai. Kad pyragai nenukryptų kepant, reik didelio atsidėjimo.

8. nusigyventi: Kai buvom da nenukrỹpę, visa pirkia nuo svečių ūždavo.

9. numirti, nugaišti: Jau labai senas, greit galės nukrỹpti. Verčiau mažos būtume kur nusprogusios, nukrỹpusios, teip pabodo gyvęt. Skųsis liuob širdžia, vieną kartą ir nukrỹpo.
nuo kùrpių nukrỹpti numirti: Jau senis nukrỹpo nuo kùrpių.
nuo sveikãtos nukrỹpti netekti sveikatos, apsirgti: Kad prie tiekam darbų nuo sveikatos nenukryptumei.
pakrỹpti.

1. į šalį pasvirti, pašlyti: Žagas šieno pakrypo į šalį. Nuo vėjo jų kluonas jau truputį pakrypo. Pakrypę, pašliję stulpeliai turi būti statainiškai atitaisyti (pastatyti). Jis ir nendrės pakrypusios nepalauš. Putinėli raudonasai, ko pakrypai in šalelę? Kepurė pakrypo, dalgelė atšipo. Pakrypo pavaža, atseit jau baigiasi žiema, artėja pavasaris. Nuo Grabnyčių pavaža pakrỹpsta.

2. pasisukti į kurią nors pusę: Saulelė buvo gerokai pakrypusi į vakarus. | Priešpilnis mėnesėlis, pakrypęs ant leisenos, rausvai sušvytruoja tarp šakų. Užsisėdės ant kelmo, užsisvajos, o diena, žiūrėk, jau ir pakrypsta į vakarą. Šios kalbos ypatybės reikštų jo lyg norą ir į rytiečius savo kalba pakrypti.

3. gauti kitą linkmę, kryptį: Nuo šiandien jo gyvenimas kitur pakrypo. Sukilimo tema pakrypęs pašnekesys Mackevičių pradėjo jaudinti.

4. pasisukus nueiti, nuvykti: O ir pakrypo juodas laivelis į (uošvio) kaimelį. Aš pašmurkš pakrypau į Betygalos parakviją.

5. apsirgti, sunegaluoti: Pakrỹpo mama šįmet. Pakrypsì dešimt kartų, pastaisysi (pagysi) vieną. pasilpti: Šienelis pavyto, žirgelis pakrypo, negaliu nujoti į savo mergelę.

6. pagesti; išklysti iš tiesos: Buvo teisingas švogrius tėvui, o ant galo pakrỹpo. | Anys visi pakrypo ir visi pagedo, nėra nė vieno gerai darančio.

7. pasimirti: Mukulys jau pakrỹpo.
kẽlias pakrỹpęs. Jau ir jam kẽlias pakrỹpęs: negali paeit.
pérkrypti.

1. į šoną palinkti, pašlyti; pasidaryti kreivam: Jis párkrypęs krypso. Trobelė teturėjo vieną langą ir tą perkrypusį. Perkrypęs mėnulio veidas kelią rodo. Pačia debesio papėde perkrypęs sklendė į rytus varnas. Toliau matyti žmogysta, perkrypusi kairėn.

2. pasikeisti, atsimainyti: Ben par dvi dieni párkryps kiteip [oras].

3. iškrypti, pagesti: Aš veidą mano nuo jų paslėpsiu ir žiūrėsiu, kas jiems paskiaus nusiduos, nesa perkrypusi giminė, nevierni vaikai.
prakrỹpti. pro šalį prasukti, praeiti. . Nuliūsta didžiai tuomet, kad pajunta, jog pelnas dėl jų pro šalį prakrypo.
prikrỹpti.

1. krypstant į šalį, prie ko priartėti.

2. truputį pakrypti: Prikrypo stovyla, iš viršaus paspylė pinigai.

3. sulinkti, nusilpti, netekti jėgų, sunegaluoti: Senis jau visai prikrỹpo. Perdien mergiotė dar vaikščiojo, bet į vakarą visai prikrỹpo ir atsigulė. Anas jau prikrỹpęs, tik ką (vos) eina. Aš buvau jau gerai prikrypęs, ale prastaisiau. Prikrỹpo ir anas pats, ir jo arklys, led atsvarė iš Molėtų. Prikrỹpo mano sakramentas (pati) – iš patalo kojos neiškelia. Jau priskrỹpęs esi.
sukrỹpti.

1. kreivam pasidaryti: Abi trobeli sukrypusi. Vaikai šūkalojo, apspitę juodą beragę ožką, pririštą prie sukrypusios pašiūrės kampo. Skietas sukrypęs. Sukrypus pirkelė kai pavasarį karvė. Sukrypęs kaip Grįžo Ratas. | Nusipirko šiokį tokį sukrypusį kuiną ir knisasi. Ko tu toks sukrypęs?

2. sumenkėti: Sukrypo visai tėtės sveikata. Bet, nelaimei, ir senelių vis kaskart mažėja, ir jų atmintis sukrypus: kaip sena audėja, posmą ne vieną praleidžia. Per tat padavimai, senovės atminimai užsimiršta. pakrikti, iš tvarkos išeiti: Jis suves viską tvarkon, kas čia buvo sukrypę. | Kas bus, jei nesutiksiu ant to; sukryps prižadėjimai Viešpaties.

3. nesveikam tapti, sukiužti, sunegaluoti, pasiligoti: Sukrypo Vincas visai: iš rudenio kojas gėlė gėlė, o dabar rankas. Žentas visai sukrỹpo. Sukrypęs žmogus. Sukrỹpo žmona, negalėjau ateiti. Pragyvena, tik tas seniukas sukrỹpo.

4. suvargti, nusigyventi: Su viena karve esam sukrypę, reik pirkti antrą.
užkrỹpti. pro šalį einant užsukti, užeiti kur: Atsigaivinti benorėdamas užkrypo jis dar į kelias karčemas.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'ikrypti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x