išskyrimas

.
skyrìmas. skýrimas. skýrimos. →. skirti:

1.

2. Gera karvytė ant skýrimasis grietienės.

3. →. skirti 4: Duok tą pagaliausią dieną skyrime dūšios ir kūno teisiai už griekus gailėti. Teip ir moterystėj Christaus yra nesiskyrimas nuog bažnyčios amžinas.

4. →. skirti
5.

5. →. skirti
6. Skyrimasis upių.

6. →. skirti 10: Santuokos skyrìmo (byla). Susipyksi ten, al bet jau to skýrimos – ne! Taip y [ra] sugruvimas po svietą su tum skýrimos, tegul aną balas! Tas žmonių skýrimos – blogai. Iš tų skýrimos jovalas. Kitąsyk tų skyrìmos nebuvo, tik grabo lenta parskyrė.

7. →. skirti 11: Dviejų dalykų skyrìmas nustato tarp jųdviejų skirtumą. Fotokamera spalvų skyrimui įtakos neturi.

8. →. skirti
12. Žodžių skyrimasis nuo darbų – tokia pagrindinė šios grupės. liga.

9. →. skirti 14: Be skýrimo [vaikėzas] šnekas su visais, akes drasko. Anie nesako „prašum valgyti“, ale vis „ėsti“, – neturia skýrimo. Visi pri stalo, visi kartu, nė kokio skýrimos nėkame, nieko.

10. →. skirti 16: Pirmu būtumi gavusi, o dabar nieko negauni – nėr skýrimo. Apyvartinių lėšų skyrimas. Neprašau aš tavo verkimo, tik prašau dalelės skyrimo.

11. →. skirti 21: Skýrimo teisybė. Teip pat nepasakys, kad vyskupų ir klebonų skyrimas priderėtų viešpatystei. Taipo destis ir dabar su atsilikusiais pagal skyrimą malonės.

12. →. skirti 23: Ar negalėč rytó an pleciaus eitie to [karalaitei jaunikio] skýrimo pasižiūrėt?. Neišpasakytas ano skýrimos buvo, o gavo tik tokią pajuodėlę.

13. dalia, likimas: Atsigulta jo, nosis inbesta ir prigerta: toks buvo jo skyrìmas. Ar tai ne skyrimas žmogaus yra?!

14. skyrius, skirsnis: Gal kiekvienos kalbos žodžius padalyti į aštuonis skyrimus, kurius dalimis kalbos vadina. Vienok turiu čia parsergėti skaitytojį svotbinių dainų, kad dideliai negeistum atrasti čia aiškių ženklų vieno skýrimo svotbinių dainų nuo kito.

15. įskundimas. .
apskyrìmas. →. apskirti 2: Apskyrimo, išrinkimo balsas.
atskyrìmas. →. atskirti:

1. Iš peleningumo sprendžiama apie lukšto atskyrimą ir miltų rūšį. Santraukos darbas yra ne kas kita kaip atskyrimas kokiame nors rašte dalyko esmės nuo nesvarbių jo dalių.

2. Trylektais metais atsiskyrė Upyna [nuo Girdiškės],
buvo atsiskýrimas.

3.

4.

5. →. atskirti
7. Motiną gąsdino atsiskyrimas su sūnum. Ilgą čėsą ma [n] rūpėjo tasai atsiskýrimas. | Proletarų susivienijimo interesas, jų klasinio solidarumo interesas reikalauja pripažinti nacijų atsiskyrimo teisę. Atsiskyrìmas (mėnesinių pabaiga) sunkus buvo – suslabdavau. Vis dėlto būdavo valandų, kada atsiskyrimas tapdavo nepakenčiamas. Atsiskýrimas nuo svieto.

6. →. atskirti 8: Atskyrimo, atsiskyrimo gromata. Atsiskyrimo gromata. Atsiskýrimą lengviai gavo. Ma [n] jokio atsiskýrimo nereikia: išėjo, ir atskirta. Kursai apleidžia moterį savo, tasai lai teduoda gromatą atsiskyrimo.

7. →. atskirti
9.

8. →. atskirti 10: Ir padarys Viešpats atskyrimą terp pekaus izraelitų ir terp pekaus egipčionių.

9. →. atskirti 12: Krovė be jokio atskyrìmo.

10. →. atskirti
13. Ik kolei esi herezijoj arba atskyrimè, ik kolei kitaip išmanai ir tiki …, ik tolei neturi pakajaus su bažnyčia.

11. →. atskirti
13. Tegul pasidaro atsiskyrimas tarp dangaus ir žemės. Atskyrimas nuo surinkimo. Išmetimas, atskyrimas nuo žmonių, bažnyčios, surinkimo. Atskyrimas viešpatystės nuo bažnyčios. Tegul pasidaro atsiskyrimas tarp dangaus ir žemės.

12. skyrius: Vyresnybė kalvinų bažnyčios, pardalijusi mokslinyčią į tris atskyrimus, padarė jo pardėtiniu Samuelių Cirusą. Bus pareiškinta kitame atskyrime.

13. sekvestras.
atsiskyrìmas su šiuõ svíetu mirtis: Jau adyna atsiskyrìmo su šiuõ svíetu atejo.
įskyrìmas. →. įskirti.
išskyrìmas.

1. →. išskirti 2: Reiškinių išskyrimas iš jų natūralaus arba istorinio sąryšio. Vaikų dainų bei lopšinių išskyrimas – natūrali tokios klasifikacijos išdava.

2. →. išskirti
6.

3. →. išskirti
9. Sustatant dalis kokio išdirbinio, reikia apsergėti jį nuo išsiskyrimo.

4. →. išskirti
11.

5. →. išskirti
13. Viktorija po tokio netikėto ir staigaus išsiskyrimo su vyru grįžo namo tartum apsvaigusi. Išsiskyrìmas tas koks sunkus buvo, tai Dieve susimilk! Motyna … teip padarė, kaip pasakė sūnus prie išsiskyrìmui. Koks sugyvenimas, toks ir išsiskyrimas.

6. →. išskirti
14. Tas išsiskýrimas nėr toks lengvus. Išsiskýrimo negauna, netura ko sakyti.

7. →. išskirti 15: Žiedai yra visu tikruoju ženklu pažinimo kiekvienos veislės ir išskyrimo nu kitų.

8. →. išskirti
16. Demokratinės literatūros išsiskyrimas iš literatūrinio proceso visumos.

9. →. išskirti
21.

10. →. išskirti 22: Tulžies išskyrimas sutrinka dėl mechaninių kliūčių. Šlapimo išskyrimas. Šilumos išsiskyrimas, augalams kvėpuojant.
nuskyrìmas.

1. →. nuskirti 3: Valdžios nūskýrimas yra geras. Joms duotas yra koks noris kuolas kūnui pagal nuskyrimą išminties Aukščiausiojo.

2. →. nuskirti
5.

3. →. nuskirti 6: Mockus buvo nuskirtas vyresniuoju.

4. atskaitymas.

5. pasmerkimas. .
paskyrìmas. →. paskirti:

1. Medalio paskyrimas.

2. Paskyrìmas testamentu.

3. →. paskirti 5: Tą paskyrimą jis sutiko su džiaugsmu. Komisijos paskyrìmas. Labai svarbu, kad, nuvykę į paskyrimo vietą ir patyrę pirmuosius sunkumus, nenuleistumėte rankų. Paskyrimas ir pakėlimas į pavyskupes. Paskyrimas, davimas vietos.

4. →. paskirti
7.

5. →. paskirti 6: Paskyrìmas (dienos). Bausmės paskyrìmas.

6. →. paskirti
10. Kai po dviejų jų pasiskyrimo metų K. Praniauskaitė mirė, jis jos atminimui niekur nė vienos eilutės neparašė.

7. →. paskirti
11. Jeigu pasiskyrìmą turi, gali su kitu metrikuotis.

8. likimas, lemtis: Toks žmogaus paskyrìmas buvo. Ir šiandien, kaip vakar, tas pats paskyrimas: vien tavąją saulę dangum palydėti….

9. pašaukimas: Jis jautė savyje didelį paskyrìmą.
pérskyrimas.

1. →. perskirti 2: Metalo perskyrimo operacijoms priklauso atpjovimas, iškirtimas, skylių pramušimas, įpjovimas ir nupjovimas. Čia jau paliaus vertimai dangaus, perskyrimai meto, gimimai visų daiktų.

2. →. perskirti 3: Parskyrimas. Parskyrimas nuotakos su gimine … yra graudžiausia valanda. Ir pereit perskyrimop dūšios ir dvasios. Liūdnas buvo mano persiskyrimas su tėvu. disharmonija: Idant nebūtų persiskyrimas kūne, bet idant sąnariai už kits kitą rūpintųsi.

3. →. perskirti 5; kryžkelė: Eikit tada ant parskyrimo kelių, o kurius norint rasite, kvieskite ant svodbos. Eikit tada ant parsiskyrimo kelių.

4. →. perskirti 6: Juodas kelys – kad párskyrimas būtų koks, tokia kariuomenės daugybė!

5. →. perskirti 7; riba: Jeib ta (užkaba) jumus būtų perskyrimu tarp švento ir visų švenčiausiojo. Tai kita, skyris, perskyrimas, tarpas.

6. →. perskirti
8. Su gyvenimu persiskyrimas – visų mūsų vienokis likimas. Ūkininkas suvadino visą savo giminę dėl paskutinio pársiskyrimo su anais.

7. skirtumas: Jūs atpent regėsit, koksai perskyrimas yra tarp teisiojo ir piktųjų. Yra perskyrimas tarp moteries ir tarp mergos.

8. →. perskirti 9: Esi pririštas moteriesp – neieškokig pérskyrimo, o jei be moteres esi, neieškokig moteres. Mozė liepė duoti perskyrimo raštą. Perskyrimas venčiavonės. Iš tų pársiskyrimų išeina jovalas. Tegu tik užtenka to parsiskyrìmo – kad nereikt trečio karto. Rusų moterų esąs padėjimas geresnis, nes pravoslavų bažnyčioje persiskyrimas yra duodamas.

9. →. perskirti
10.

10. nesutarimas: Buvo tada perskyrimas terp minės.

11. skyrius: Įtiekiat tokį daržą, kokį aš jums parodžiau vienuolektame parskyrime priš galą. Pirmoj gromatoj švento Petro pirmame perskyrime dešimtas, vienuoliktas ir dvidešimts penktas perskyrimėlis. Pas altorių jaunikiop ir marčiop teskaito kunigas žodį Dievo iš knygų giminės antrame perskyrime.

12. atitverta, atskirta vieta: Daržinė su pérskyrimais.

13. gimdymas: Dar turiu mėnesį iki pérsiskyrimo.
praskyrìmas.

1. →. praskirti
2.

2. →. praskirti
3. Prasiskyrimo kampas.

3. drabužio įkarpa. .
priskyrìmas. priskýrimas.

1. →. priskirti 1: Ginčijamasi dėl atskirų dainų priskyrimo A. Strazdui.

2. →. priskirti 3: Vargiai galima sutikti su jungiamojo balsio priskyrimu pirmajam sandui. Apei priskyrimą žolių įvairioms vietoms arba gruntams.

3. →. priskirti 4: Vartotojų priskyrimas tiekėjams. Gyvulių priskyrimo norma vienam fermos darbuotojui.

4. →. priskirti
7.
razsiskyrìmas. →. razskirti
4. Aš nežinojau, ką jūs norit razsiskyrìmo.
suskyrìmas.

1. →. suskirti
2. Neturiu susiskyrìmo su namais.

2. →. suskirti 8: Medegos suskyrimas.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'isskyrimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x