apsaugoti

sáugoti, -o (-oja. -ti;), -ojo; saugóti, -ója (sáugti), -ójo.

1. ginti nuo pavojų, prižiūrėti, sergėti: Jam davė šautuvą ir pastatė prie sandėlių sáugot. Nėr kas palieka namų sáugot. Sáugau viščiukus, pirmąkart išleidžiau, kad varna nenuneštų. Bitės perus labai sáugo [ja]. Uždavė tokias pareigas – ano žmoną sáugoti. Mašina brangi, bet žmonės brangesni – sáugosiu. Ką darysi: nuo visų turi sáugoti vyšnikes, kad nori jų turėti. Pasodinau vėlai daržus, nuo vištų nereikia sáugot. Bet kas ir kokiu būdu tą taip saugojamą sąsiuvinį pačiupo? Čia ji karalienė mėlynų bangų, – čia ji naktį dieną saugoma sargų. Mažne visi žmonės tebipasako [ja] daugel vietose esant piningus įkastus, katrų būk kelmai saugoją. Dūmas širdies teikis saugoti. Priskirk mums anielus savo, tesaugti mus, vaikus tavo. Prašom tave, Dieve Tėve, idant … mus nuog griekų saugotumbi. Tu naktį ir dieną saugsi vierną kiekvieną. Nesang aniolus ponas paskirs savo, id tavęs visame daikte saugotų. Ant galo visų sąnarių saugoja, idant netaptų ružėmis neteisybės, o ypačiai liežuvio sergti. Saugoja, idant niekada nenugrimztų. Save patį saugoti nuog svieto. Piktas šuo gerai numus sáugo. Pinigas tave nesáugos, tu turi jį saugot. Atsargų ir Dievas saugoja. Daryk, ką gali, saugok, ką turi. Davė šuniui lašinius saugoti. Lenkiuosi, saugausi, serguosi. Pasergėk jį, kad jis sáugotųs nuo pasalūnio šuns. Jis eina nuolinkiais, sáugodamos, kad kas jį nepamatytum. Sáugais! Sáugojies [lipdamas],
ba sąsparos tavo supuvę. Kai ema dūkt karvė, sáugaus, kad lenciūgan nesupintų. O jūs, sakau, žinot ir nakties kelius, ir dienos kelius, tik sáugokiatės. Sáugojaus kaip ugnies jų. Viską laikau užrakinęs, nuo jo reikia sáugotis kaip nuo vagies. [Liūtas] bijo ir sáugos gyvačių ir žalčių. Dabar vagys pradėjo saugótis. Didelis yra reikalas kožnam žmogui saugoties nu ugnies ir elgties su ja jautriai ir bukliai. Visų didžiausia iškada randas iš to, kad žmonės nesaugodamies taboką rūko. Upės verpetų saugotis reikia. Žirgelis geria, kojomis mindo, saugokis, mergele, kad neužgautų. Idant kožnas galėtų saugotis, kad savo garbę bei gyvastį neprapuldytų. Bet saugokitės falšyvų pranašų. Saugojas kaip merga gužo. Kaip kipšas perkūnijos saugos. Saugodamasis dūmų, į ugnį įkrisi. Arklio saugokis iš užpakalio, karvės – iš priekio, o pikto žmogaus – iš visų pusių. Kas saugojas, tą ir Dievas saugo.
nesisaugotinai. budėti (prie mirusiojo): Uždega žiburį, paguldo nabašninką – ir saugok. Klierikas klausė: – Ką jūs čia sáugot? Jie atsakė: – Numirėlį sáugom.

2. stengtis išlaikyti, neleisti išnykti, sugesti: Apyniai saugo nuo gedimo alų. Saugoti gamtą tai reiškia ne tik išlaikyti jos turtus, bet ir juos protingai dauginti. Rupūžės saugo sodus, daržus nuo kenkėjų. Lietuvoje šilagėlės taip pat įtrauktos į saugotinų augalų sąrašą. Kilnias tradicijas kaip savo garbę nuo seno saugojam.

3. prižiūrint stebėti: Buvo tie grūdeliai sáugojami, ka nebirtum. Karvė telinga reikia sáugot teip, kaip žmogus. Sáugok vištą, kad nepamestų kiaušinio. Nueinam pievon ir sáugom visą dieną [šieną]. Gražiai sáugo, ka galai nesusimaišytų linam. Sáugo kai puodą kūpantį.

4. tykoti, laukti, sekti: Vis tiek, matai, ka nori pasakyti, reik sáugoti [progą]:
juk negali be reikalo sakyti. Trečiasai nieko nedarydavo, tik eidavo kiškių saugotų. Saugok, be nepamatysi ateinant. Jis sáugodavo papartį pražystant.

5. susilaikyti nuo ko, vengti ko netinkamo: Visa gali valgyt, tik sáugok kiaušinio. Kad nori gyvent, tai sáugokis vyno gert. Gydytojas ir sako: sáugokis darbo ir druskos. Šitokių [vaikų] reikia sáugotis: šitoks, ką išgirs, nepames (neužmirš) . Gula iš valios, an šono, sáugojas po aparacijai. Tūls bernas sens dėl to didei nusigando ir besigėdėdams saugójos man pasirodyt. Ji ilgai nežinojo, kad turėjo brolių, nes tėvai prie jos saugojosi apie juos užsiminti. Saugokis savo kaimyną apvogti. Motina lenkė, lepino dukterėlę, saugojos surūstinti. Atstok nug manęs ir saugokias (veizdėk), idant daugesni po mano akim neateitumbei. Reik dideliai sáugoties maisto. Nesisáugojo su valgiu – i apsirgo. Saugojos tą dieną, kokį darbą dirbt, kokį nedirbt. Tas kareivis saugojasi negert, o tas žmogutis ir visai nusigėrė ir užmigo. Saugojas grieko.

6. tausoti, taupyti, branginti: Buvo su piningais blogai jau, piningas jau buvo sáugojamas. Anas saugojo paltą, tai ir dabar dar gražus. Baisiausiai buvo sáugoma avalynė. Ir priugdę kaip meldo gražiausio pušyno, ir saugojo kasdiena kaip didžiausio labo: netil medžio, – nelaužė nei mažiausio žabo. Mano vyras laiko nesáugoja. Svarbiausia išlaikyti blaivią galvą ir kiek galima saugoti nervus. Sáugoti akis, sveikatą. Brangus rūbas saugomas, doras žmogus visų gerbiamas.

7. laikytis (nurodymų, mokymo, papročių, pažiūrų): Jauni senovės papročių nesaugo. Pagirti yra, kurie klauso Dievo žodį ir saugo. Jei kalbą mano sáugojo, ir jūsų sáugos. Ir šitokie dabar saugója prisakymą. Tai per visą pasaulį saugójas tikime, jog nuog pačių apaštalų yra paduota.

8. gerbti, lenkti: O parėdkininkės baisiai tura sáugoti piršlį, kad ir anoms pripirštum.
Diẽve sáugok (sáugai.
) ;
dievaĩ tesáugoja

1. Na, Dieve saugok į tokius nagus pakliūti. Diẽve sáugai nusgąstie! Neik, vaikeli, Dieve tave sáugok! Dėkui Dievui – duktė ištekėjo! Diẽve sáugok – sūnus nori ženytis! Nenoriu aš į jį žiūrėti, tesaugoja mane dievai susitikti su juo.

2. Dieve saugok, kokios buvo muštynės. Vakar teip mušiaus (virtau) – Diẽve sáugai!
sáugok pẽčiau [ir visos plỹtos] . Sáugok pẽčiau – tokie pasiutėliai! Sáugok pẽčiau ir visos plỹtos nu tokio žmogaus!
žodžiùs sáugoti nesakyti nieko įžeidžiančio, užgaulaus: Užgauli marti – žõdžių nesáugo [ja].
apsáugoti

1. parūpinti apsaugą: Apginu, apsaugau. Apsáugoti kieno ramybę. Šunes nuo vilkų aveles apsáugo. Vėjų lentos apsaugó [ja] šerpes, kad vė [ja] s nepakeltum. Retenybė, kad autobusas užsidegtų – te viskas apsáugota. Skutant supurenamas dirvos paviršius, ir dirva apsaugojama nuo išdžiūvimo. Palaiminti! Dievai jus apsaugojo! Juos apsaugodavo jų aukšti kalnai ir jų drąsios krūtinės. Apmisaugoki nuo klastos piktų žmonių. Meldžiam tave labai paklusnai, idant tu tą kūdikelį … maloniai apsaugotumbi ir palaikytumbi. Šitai aš siunčiu angelą pirm tavęs, kursai tave apsaugos … ir nuves ton vieton, kurią aš tau pataisiau. Ir geležiniai užraktai nuo naminio vagies neapsaugos. Apsaugok, to aš nesakiau. Al toki bjauri boba, o liežuvelis, o kas ten, apsaugok, žemė linksta!. Apsisáugok, kad tave šuo neįkąstum. Ryte rasa, vėl sušlampa [kojos],
sunku apsisáugotie nuo kosulio. Apsisaugok, laputaite, ketu tave šauti. O nuo tokio nevidono nepigu apsisaugoti, nes tai namų vagis. Su padėjimu Dievo apsáugosimės nuog ugnies pragaro. Apsigisaugokis, idant teip nebylotų.

2. išvengti: Norint apsisaugoti nuo drožlių, reikia naudoti specialias užtvaras. Nu gripo y [ra] sunku apsisáugoti.

3. pastebėti: Viso sa [vo] buitelėj regėjau: ir šilto, ir šalto, ale kap atej [o] senysta – ir neapsisáugojau.
apsáugok Diẽve (diẽvai, Põne, sáule, Viẽšpatie) .

1. Piktumas – apsáugok Diẽve! Apsáugok sáule, koks jis landus!

2. Apsáugok Diẽve nuo tokių žmonių! Apsáugok Põne nuo tokios nelaimės! Apsáugok diẽvai nuo tokios karos. Diẽve mus apsáugok tokią šelmystę daryti. O tau šitaip pasakysiu: apsaugok tave Viešpatie rodyti šeimininkams gerą širdį! Apsaugok Dieve nuo ligos ir nuo bobos piktos.
apsáugok pẽčiau [pū̃dynes.
] . Apsáugok pẽčiau – papuoliau į tokią peklą!
atsáugoti. išsaugoti, apginti: Kur aš atsáugosiu mėsą nuo katės! Kad jau tavo broliai neatsaugojo, tai ką tu, kvaily, atsaugosi!. Kur tu beatsisáugosi, kaip koks vargas užeina. Nuog jų atsisaugotisi galėtų. Nuo velnio ir bobos sunkiausia atsisáugoti. saugant sulaikyti, neprileisti kur: Piemuo avis gano, vilko neatsaugo.
išsáugoti.

1. saugant išlaikyti nepaliestą: Lapė ateina kieman, kur tu išsáugosi vištas! Būna vilkų – prieš metus avelę tik išsáugojau. Tas seniukas pasiliko [per karą],
išsáugojo i tuos gyvulius mūsų. Kas išsaugos jam šitą pievą, tam anas. duos aruodą pinigų. Man tai įdiegdavo drąsos ir kartu noro išsaugoti savo gyvybę. O ūkininkas – jei tu pažįsti lietuvį ūkininką – verčiau valgys nuo stogo šiaudus, bet išsaugos sėklą. Pasidarė toks gudrus vagis, jos niekas negalėjo išsaugoti, jei jis norėjo ką pavogti. Ir jėgu išsisáugosi, tu paliksi, jėgu praeis tas laikas. Neišsisáugosi, ale saugotis [nelaimės] reikia. Kai [p] dabar reik išsisaugotis nuo parako ir pūčkų.

2. išvengti, išsisukti: Akrūtus liuob gaudyti, turėjai išsisáugoti. Led išsisáugojau tos prapultės. Gal možna išsisáugot [nuo mirties] kaip? Negalėjo išsisaugoti kur nors nesugaišęs. Nuo nelaimės neišsisaugosi, nors ir ant pečiaus būsi. Daug turįs proto išsisaugo [ja] nelaimių. Išsisaugoti grieko.

3. neleisti išnykti, išlaikyti, neprarasti: Taip ir išstovėjo Lietuvos artojėliai, tarsi medžiai, visų istorijos vėtrų laužomi ir draskomi, taip ir išsaugojo senąją lietuvių kalbą, papročius. Šeši daiktai yra, kurie mergystą apvalą išsaugoja ir išlaiko.

4. saugant pastebėti, patirti, nutykoti: Karaliaus duktė vis naktyj prapuldavo, o niekas negalėdavo ją išsaugot, kur ji naktyj eina.
sveĩką kudãšių išsáugoti neįkliūti į pavojų: Lig šiol da sveĩką kudãšių išsáugojo.
nusáugoti.

1. saugant pastebėti, nutykoti: Katė nusáugojo praskrendančią kregždę. Negali nusáugoti, kada varna žąsiukus puola. Nė kaip negalėjom nusáugot, kada par sodžių veselnykai pravažiuos. Jis nusaugojo, kad visos septynios seserys kiekvieną naktį kažin kur prapuldavo. Namų vagies nenusaugosi.

2. pajėgti saugant apginti, išsaugoti: Nenusáugojau aš jo. Tokį neramų vaiką sunku nūsáugoti. Dešims rozų nusáugosi, vienuolikį – apvogs. Kad pats nesaugai savo galvos, tai kas gi ją tau nusaugos? saugant sulaikyti, neprileisti kur: Nebenusaugodavom gyvulių nuo pjaunamos pievos.

3. susilaikyti, išvengti. . Nusisáugok, nešnekėk blogai. Niekas nieko gero nei daro, nei pikto nusisaugo. Nusisaugot ugnies. Sunku yra nusisaugoti nusidėjimo.
pasáugoti.

1. kiek saugoti: Pasáugokit, nuėję sodelin, uogas. Tenai tu mano vaikus pasáugosi, ė aš tau až tatai penėsiu. Aš tave nuo bado pasáugojau, ė tu man blogu atsimokė [ja] i. Ant galo jus (juos) paragino Dievui dėkavoti, kad jus ir jų turtus pasaugojo. Liepk pasaugoti grabą ik trečios dienos. Nepasaugomas. Geras pasaugo, o piktas dar duobėn pastumia. Eik pasisaugódamas per lieptą. Ko jis nepasisáugojo – gal būt neapsirgęs? Kad kuknioj, kakaliuose ir pečiuje ugnį pakuri, tai ir kiek įmanai pasisaugokis. Pasisaugok, laputaite, nušaus tave strielčiukaitis.
pasisáugotinai. Pasisáugotinai elgtis.

2. kiek vengti: Kuo anksčiau pasisaugosi balos, tuo mažiau susiterši. Seserys klojo juos. dvokiančius taip, kad geriau pasisaugok stoti pavėjui.

3. pasekti, patykoti: Eisiu pasáugot vaikų, kad sodo nenukrėstų, nenuvogtų. Kai bernas nuejo kluonan, tai gaspadorius jį pasaugojo. Numato, kada leis spiečių, pasaugoja, i nebereik jau teip gintis. Nueik pasáugotų galvijų, kad nesueit rugiuos. Pasaugojęs [bernas] ir pamatęs, kad padeda ją. jaujoj. Senavaitis švaistydavosi po gryčią – jie pasaugosią ir kaip šunį nudėsią Mindaugą.

4. pastebėti: Čia ans pašnekėjo, čia pasáugojau (išgirdau reikiamą) žodį ir užrašau. Visą dieną gali žiūrėti į tas jūros liūtų komedijas ir vis pasaugosi ką nors nauja, dar neregėta. Žvėriukas pasisaugojo ir suskubo įlįsti urvan.
pérsaugoti.

1. perspėti: Jei norėsi, galėsi sau apie jo darbą rašyti ir netikrybes išparodyti, pérsaugodamas kitus mokytus vyrus. Persaugodavo dažnai išganytojas mokytinius savo.

2. apsaugoti, padėti išvengti: Kodrin mus ponas žadėjo persaugot iš to grieko.
prasáugoti.

1. apsaugoti: Nuo raudonligės galima kiaules prasaugoti skiepijant. Geriausia prasisáugot, kam lįst kur nereik! Dėl to gi aš prasisaugosiu, o pats jisai manęs juk neieškos.

2. saugant, stebint nepamatyti, pražiūrėti: Saugojo saugojo ir prasáugojo bites (išlėkė spiečius) .
prisáugoti.

1. kiek pasaugoti: Mudu su Juzuku prisaugosim gyvulius. Vaikelį vieną palieka, niekas jo neprisáugo. Duris prisáugom, [kad nebūtų atdaros, ] tai par mum musių nėr. Ant stalo stovi dailiai išrikiuoti trys kavos puodukai – du seni, apdaužyti, įskelti, trečias dar geras, matyt, prisaugojamas. Ne vienas jodamas prisisaugodavo Dalbos, kad kartais nereikėtų pačiam ir arkliui pasivolioti po griovį. Mes jo prisakymus laikom ir prisisaugodami elgiamės po akių pono Dievo. Prisisaugojo kaip velnias perkūno.

2. pasekti, patykoti: Kartą pati šeimininkė buvo sumanius ją. prisaugot. stebėti, sekti eigą: Baisiai prisáugo darželį, kad eilia nepraeitų.

3. sekant pritykoti, prisitaikyti: Prisaugojo [kaimynai] ir išganė pievą. Vėjuotie, darganotie teko joms [Šventmarę] saugoti, bet prisaugojo.

4. pajėgti, suspėti saugoti: Privejosi tu jį. prisáugosi.
susáugoti. saugant susekti, sulaukti: Sáugojo – nesusáugojo [,  kada ateis briedis]. Nueina po vieną tie kytriejai – nesusaugoja. Taip ir nesusaugojo diemedžio žiedo.
užsáugoti. laikytis nurodymų: Jei kas kalbą maną užsáugos, mirimo neregės ant amžių. Užsaugok to, kas tau yra patikėta. Tasai rėdas užsaugójos visados.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'apsaugoti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


© 2020 - 2022 www.zodynas.lt
x