apiplūsti

plū́sti, -ta (plū́džia), plū́do (plū́dė)

1. tekėti, bėgti, srovėti: Voryčia pro ilgąjį tiltą plū́sta į Šyšą. Jūra plūstanti par Žvingius ir Pagramantį. Upė tebebuvo pavasariškai gili, ir jos srovė veržliai plūdo per dugno akmenis. Ižg čystos versmės čystos upės plū́sta. Greitai laikas plūsta. Auksinais upės nei Ameriko [je] neplūsta.

2. gausiai, smarkiai tekėti, lietis, piltis: Verkia jauna mergužėlė, ašarėlės plūsta. Kraujas iš nosies labai plūsta. Žaizda nebuvo didelė, tačiau kraujas, nespėjęs sukrešėti, vėl ėmė plūsti. Plū́do iž jo versmės kraujo didės. Kraujas plūstè plū́sta. Kūmutei seilės plūsta. Upės vandenio gyvo plūs. | Mindaugas pajuto, kaip kraujas karštomis bangomis plūsta jam į galvą. veržtis, sklisti. Atrodo, kad į kambarį plūstanti šviesa yra prisotinta šito skambaus paukščių čiulbesio. Įėję į kiemą, jie nustebo, išgirdę muziką name ir pamatę šviesą plūstant iš ilgos langų eilės. Pro plūstantį gatvės triukšmą prie laukujų durų sučeža žingsniai. dvelkti, pūsti: Iš rūsio plūsta vėsa. Vėjas plūdo plačia, lygia banga. Prastumia langą ir, plūstant gaiviam orui, galvoja.

3. tvinti, kilti: Tik pryš audrą taip jūra plūsta, į kopas eina. Ežeras plū́sta, kad vanduo kelias. Vanduo plū́sta į aukštą, kaip užlyna, o senka žemyn nuo sausros. Upės plū́sta.

4. būti užtvindytam, apsemtam: Laukai plū́sta vandeniu. Plū́do paplūdo laukai [v] andeniu.

5. gausiai tekant apsipilti, apsilieti: Akys ašaromis plū́do. Visi karaliai krauju plūs. Širdis alpsta, lūpos džiūsta, ašarėlėmis žemė plū́sta. Tada kluonai tavo bus pilni javų ir prosa tavo jaunu vynu plūs. Jo širdis plūsta. atsikeršyjimu (geidžia keršto) .

6. skendėti: Akys ašarose plū́sta. Šilkų kasnykas dūmuose rūko, aukso žiedelis kraujuose plūdo. Plū́sta kraujuose. | Darbininkai prakaite plūdo. Mintyse plūstu (esu paskendęs mintyse) . Ponai plū́sta ištaigose (ištaigingai gyvena) .

7. kilti į paviršių: Pasvara yra, kad tinklas neplū́stum į aukštą.

8. (płynąć). kilti, atsirasti, pareiti: Vienas ižg antro plūsta ir išeit. Iž ko eimi, plūstu, ižteku. Iš čion jau plūsta visa gera. Nuog piktybės dvejopa žala plū́sta – ir mums, ir tiemus, kuriuos žeidžiame. Nuog jo plūsta atleidimas griekų. Nuog tavę visos gėrybės eiti ir plūsta.

9. gausiai plaukti. Spaudinimui raštų (= Raštams spausdinti) jau plūsta pininginės aukos. Ir mun ne iš varmo subinės piningai plūsta.

10. gausiai plisti, sklisti: Kražiai gal skaityties už šaltenį, iš kurio par kelis amžius plūdo apšvietimas į Žemaičius.

11. daugeliui kartu eiti, traukti: Kur tie žmonės taip plū́sta? Žemę į nuomą paduoda ir į miestus plūsta. Plū́sta iš vieno galo miesto į antrą su ūžesiu virtinės žmonių. Plūdo [žmonės] par kits kitą. Žmonės vis plūdo ir plūdo. Plū́sta i plū́sta tų vaikų – ir iš kur anų tiek?! Turėjo plūst jop visos tautos. Žmonės, is visų pusių plūsdamys, laikė budynę.

12. gausiai rastis, lietis (žodžiams): Teplūsta tavo burna tais šlovnais daiktais. Ko širdis pilna, tas iš burnos plūsta. Kuo širdis pilna yra, tuo burna plūsta.

13. eiti, klajoti: Tas plūsta po visą svietą, negauna vietos. Kur tik einu, kur tik plūstu, niekas neramina, ir pilkoji gegutėlė širdelę skurdina. Plūsdamas po pasaulį pamačiau, kad visur vargsta ir kankinas paprasti žmonelės.

14. klejoti, kliedėti: Sirgo, sirgo, o in galo ėmė plūst. Sako, plū́sta. Išsigandęs vaikas naktį dažnai plūsta.

15. niekus kalbėti, pliaukšti: Ką čia dabar plū́sti? Jis pats nežino, ką plū́sta. Kaip žalioj girelėj medžių šakos lūžta, taip ant mūsų jaunų svietas kalbom plūsta. Daug dyvinų daiktų pasigėręs plū́sti galėjo. Tu niekus be razumo plūsti. Poniški vaikai, su būriškais susisėdę, kartais broliškai purvus krapštydami žiopso ir taip viens, kaip kits niekus be razumo plū́sta. [Vestuvininkai, ] niekus visokius plū́sdami, juokias. Tu, plūdžiau, ko tu niekus plūdi!

16. keikti, koneveikti: Plūsta moterys suėję ant viena kitos. Plū́sti, tai plū́sk, tik nemušk. Plūdo per akis. Įpykęs tuoj ėmė mane plū́sti. Tuščia jos, nevažiuokim pro ją, kad ji labai plūsta. Pradėjo ant durniaus visaip plūstie už jo durną darbą. Tada kaimynės supuolė ir pradėjo visaip jį plūsti, o rinkos moterys, kaip žinote, plūsti moka gerai. Jis plūdo jį bjauriausiais žodžiais. Laumė. prašė, prašė ir nuėjo sau plūsdama. Plūstamų žodžių ir jie daug pasako. Plū́stamas rašinys. Ar boba plū́sta, ar kalė loja – vis tiek vėjas nuneša. Jonaĩ pykstasi, Antanaĩ plū́stasi.

17. nepadoriai kalbėti, keiktis: Nu ir moka jis plūstis, negalima nei klausyt. Nesimokyk, vaikeliuk, tu plū́stis. Žiūrėkit, vaikai, nesiplū́skit! Mandagumu jūs niekados nepasižymėjot, o plūstis – meistras! | Žvirbliai plū́dosi kaip koki bernai.
ãšaromis (ãšarose) plū́sti graudžiai verkti: Plūdo ašaromis kitos moteriškės. Žinau, kaip buvau, nežinau, kaip būsiu, gal per visą savo amžių ašarė̃lėm plū́siu. Tas padegėlis ašarose plūsta. Žinok, miela motinėle, kad taip nebebūsiu, kas dienelė valandėlė ašarė̃lės [e] plū́siu. Kas baltą dienelę [bernelis] ašarėlės [e] plūsta.
širdìs kraujaĩs plū́sta skaudu, liūdna darosi, širdį gelia: Mano širdis kraujais plūsta, mano dūšia smūtkais džiūsta. Širdis kraujais plūsta atsiskirt reikiant.
širdìs kunkuliaĩs plū́sta. darosi pikta.
píenu ir medumì plū́sti (lacte et melle fluere, płynąć mlekiem i miodem). būti turtingam . Prisiekė tau duoti žemę, pienu ir medumi plūstančią. Ižvežčia jas iž tos žemės geron ir plačion žemėn, žemėn, plūstančion pienu ir medumi.
antplū́sti.

1. užsilieti, užbėgti: Ančplū́s [v] anduo, i nūmirks viskas. Ant ledo vanduo antplū́dęs bus antrūgos.

2. daugeliui kartu ateiti, atvykti, užplūsti: Iš kur tų pjovėjų teip antplū́do? Žvėdai iš Kuršo į Žemaičius antplūdusys. Žąsys didliai yr antplū́dusios (daug žąsų, žąsų sezonas) .

3. paplisti, pasklisti: Pirma kūlėm su spragilais, pasku antplū́do mašinos. Tie šokiai antplū́do po karo. Vėl antplūsta kitokios mados.
apiplū́sti

1. užtvinti: Apiplū́s pievos vandeniu, kaip užtvenks upę. Visi daržai apiplū́do vandenimi.

2. užlieti, užtvindyti: Plačius, lygius laukus. Sidabra pavasarį, išeidama iš savo kraštų, kone visus apiplū́sta.

3. apspisti, apnikti, užplūsti: Apiplū́do tą kraštą visoki parėjūnai.

4. (opływać). gausiai turėti, pertekti: Visomis malonėmis apiplū́sta. Svieto mylėtojai. sakos apiplūstą visu geru.

4. apkeikti.
ãšaromis apsiplū́sti. graudžiai pravirkti.
píenu ir medumì apiplū́sti (płynąć mlekiem i miodem). būti turtingam . Išvesiu jus. žemėn, apiplūstančion pienu ir medumi.
atplū́sti.

1. atitekėti, atbanguoti: Vilnys atplūsta.

2. ateiti, atklysti: Atplū́dę buvo cigonai. Aš esu atplū́dęs (ne vietinis), čia esu jau keturiasdešimt metų. Atplūdo kitos mintys. Reiškėsi naujosios srovės, atplūdusios su naujosios kartos moksleivija. Iš kur tu čia atsiplūdai, valkata?
įplū́sti.

1. įtekėti.

2. įsiveržti, įeiti. Su šalta saulės šviesa įplūsta klasėn kažin kokia maloni srovė. Gausi oro srovė įplūdo į ištroškusius plaučius.

3. užtvinti.

4. įkristi į skystį, įplaukti: Maža musėlelė įplū́do į pieną.

5. įnikti keiktis.
išplū́sti

1. ištekėti, išbėgti: Vanduo išplū́do iš tos skylės. Ašarų srovė jam iš akių išplūdo. Daugesn vandenio ižg jų akių ižplūstų, o nei nū yra vandenio po visą pasaulį. Ižg kūno numirusio ižplūdo kraujas ir vanduo. Judošius. perplyšo pusiau, ir išplū́do visos įsčios jo.

2. išplaukti į paviršių, išplukti: Pavasarį išplū́do [skenduolis]. Nešvarumai išplūsta į viršų. Išplū́do i plūduruo [ja] katinas šulnė [je]. Štai išplūdo iš po vandens septynios karvės. Tik staigu pliaušku pliaušku ir išplū́do ant vandens laumė. Viename krašte pasinėrė, o antrame išplū́do vaikas. Išplū́do sėlena į viršų.

3. išsileisti, ištirpti: Jeib kalnai ties tavimi išplūstų.

4. išplaukti, išplaukėti: Miežiai buvo išplūdę ir linai galvas gavę.

5. išaugti, išvešėti: Iš jų. trąšos želmenais aplinkom išplūsta. Koki iš to išplūsta vaisiai?

6. (wypływać). kilti, eiti (iš kur): Ta gražybė jo yra kaip versmė, iž kurios visokia sutverta gražybė ižteka ir ižplūsta.

7. išplisti, pasklisti: Kiteip serga žmogus, kuris turi trichinas pilve, žarnose, kiteip tas, po kurio visą kūną yra išplūdę.

8. daugeliui išeiti, išvykti: Išplū́do daug anų į Ameriką.

9. išklysti, iškrypti iš tiesos kelio: Reikia mums tuo labiaus dabotis to, ką girdėjom, idant kada neišplūstumbim. Išplūdusi širdis jo įveikta. buvo.

10. iškeikti, iškoneveikti: Kad išplūdo, tai išplūdo tą vagį. Išrėkė, išplū́do – apsisuko, ir vėl gerai. Išplū́do mane kap tik įmanydama. Tai jį išplūdau, kap tik man in galvą atejo. Kap šunį išplū́dau. Ana mane visa gerkle išplū́do. Išplū́do mane, ir tiek.
nuplū́sti.

1. nutekėti: Akmena nuplūsta ing Prūsus.

2. gausiai nutekėti, nuplaukti: Kasmet į Aralo ežerą nuplūsta apie 20 milijonų m. vandens.

3. daug išbėgti, ištekėti: Anai nuplūs kraujas. Nuplūdus ašaroms, pasidarė jai lengviau.

4. užtvinti, užsilieti: Jei staigu atšils, [v] andeniu nuplūsiam. | Rūtų vainiką žirgui sušėrė, šilko kasnykas krauju nuplūdo.

5. daugeliui kartu nueiti: Minia triukšmingai nuplūdo paskui senį.

6. nueiti, nuvykti, nusidanginti: Mano avinėlis į kažkurias padalijas nuplū́do. Viena dalis nuplūdo ing pasvietį, šiandien Meklemburgu vadinamą. O aš nulėkdama, o aš nuplūsdama į tėvelio sodelį, kukavau rytelį ir vakaružėlį.

7. išnykti: Buvo nuplūdę vilkai ir vėl antplūdo po karo. praeiti, dingti: Ta mada nuplūdo. Seniai nuplūdo pjūklai šeškadančiai.

8. nuklysti, nukalbėti: Galiu nuplū́st kalboj – pataĩsai mane.

9. (spływać) atsirasti, kilti, būti gaunamam: Jei kas mūsimp yra padūksio, jei kas malonės, tatai nuog anos. nuplūsta.
paplū́sti.

1. imti gausiai tekėti, pasilieti: Paplū́do iš žaizdos kraujas. Ašaros upeliais iš akių paplū́do. Stambios kaip žirniai ašaros paplūsdavo per veidus. | Mudu eisiav lauka [n],
pasku paplū́s (susišlapins) .

2. pritekėjus telkšoti: Prie miestelio paplū́sta vanduo.

3. patvinti, pakilti: Susmuko, pasileido sniegai, kad net upės paplū́do. Kaip aš gailiai apsiverkiau, marelės paplūdo. Daug greičiau upės paplūsta dėl lietaus rudenį. Jei tas ašaras surinktum, pasidarytų srauni upė: paplūdus ji viena įgalėtų nunešti šalin vargą, bėdas.

4. užtvinti: Lytoti buvo metai: į dirvas neįbridom, pievos paplūdo, šienas supuvo. Kloniai vandeniu paplūdo, pasidarė jūra, ežerai. Kur tau nustos [lijus],
paplūdo visi pašaliai vandeniu. Paplū́stančios pievos. Lova paplūsta, kad su stintomis (apsišlapinęs) atsikelia vaikas.

5. skendėti (kame): Visi laukai paplū́do vandenė [je]. Jau visi namai paplū́do balo [je]. Guli guli bernužėlis kraujuose paplūdęs, stovi stovi žirgužėlis galvelę nuleidęs. Arielkoj paplūdę stovi (labai geria) . Kad būt nemirę mano tėveliai, būč nepaplūdus svieto vargeliuos. Tu paplūsi, tu paskęsi mano ašarėlėse. Visa jau žemė griekuose paplūdo.

6. gausiai tekant apsilieti, apsipilti: Seneliui sudrebėjo balsas ir paplūdo ašaromis akys. Ranka krauju paplū́do. Krauju paplū́do karvė. Tektų tavo širdžiai kovoje kraujais paplūsti. Paplūsti vargais.

7. iškilti, išplukti į paviršių: Tiek lijo, i šieno kupstukai paplū́do. Kaip šavau, lydeka tuo paplū́do. Žuvys paplūsta į viršų, kaip prỹtrenka. Ženyčiuos aš tave, kad akmuo paplūstų. Ledas paplū́dęs ant vandens. Tiltukas plūdura jau paplūdęs.

8. nuplaukti: Ir paplūdo [bernelis] in mareles vaduot vainikelio.

9. paplisti, pasklisti: Paskui tą sėtuvę su spietliumi įdėkiat į stotką ir viršuj akminį uždėkiat, kad nepaplūstų [bitės]. Paplū́do po svietą tokios baisios žinios. Malonus jausmas paplūsdavo po visą mano kūną.

10. daugeliui kartu eiti, imti traukti, pasipilti: Žmonių paplū́do pilni keliai. Ar iš kiaurosios tiek paplū́do žmonių! Kad paplū́do kareivių, baisu ir žiūrėti! Iš salės paplū́do žmonės. | Paplūs ant ponų visokios pasakos, įvairūs juokai.

11. gausiai atsirasti, priaugti: Bul'bos reikia gelbėti: jau žolė paplū́do.

12. imti, pradėti ką daryti: Kaip paplū́do skruzdėlės eit, kaip papliupo – bus lietaus. Paplūdo visi už vienas kito šaukti.

13. pakvaišti, pasiusti: Dabar jau visai paplūdo, pradeda ir lempas daužyti. Suėdei tu mane kap šuva paplūdęs.

14. papliaukšti, paplepėti: Neklausyk, ji daug paplū́sta. Jam nevalnia nieko sakyt, galia paplū́sti kai kam.

15. pakeikti, pabarti: Jis paplū́do jai, tai dvi pari gavo. Diedas su boba pasiplū́do, pasibarė, ir tiek.
ãšarose (ãšaromis, verksmè) paplū́sti graudžiai pravirkti: Ana ãšarose paplū́do. Gal tėvynę tau išplėšė, kad tu taip nuliūdai, ar sau prieglaudos nebrandi, kad verksme paplūdai? Kur akeles pakėliau, ašarėlėm paplūdau. Ė ir sugrįžęs savon šalelėn, ašarėlėms paplūsiu. Visas pasaulis paplūs ašaromis.
širdìs kraujaĩs paplū́sta pasidaro skaudu, liūdna, graudu: Garsus plaktuko pokšėjimas sklido po visus namų kampelius, atsiliepdamas visose paplūdusiose kraujais širdyse.
parplū́sti. gausiai užeiti: Užpuldavo kokie pikti kaimynai arba ir iš svetur parplūdusios gaujos. Taip daug klausytojų parplūsta, kad mano namuose nei vietos nebliekta.
pérplūsti

1. plūstant pereiti per viršų: Jūroms užbrėžiant rubežius ir įsakymus apskelbiant [v] andenims, kad neparplūstų pašalių savo.

2. būti pervežamam, pergabenamam. Su eizenbonės vežimais perplūstančiuosius javus.
priplū́sti.

1. atitekėti, atbėgti: Venta priplūsta iš Šiaulių pavieto.

2. gausiai pritekėti, prisilieti: [V] andenio priplūdo visas ežeras. Akys priplūdo ašarų. Atvertą ir kraujo priplūdusią žaizdą parodyt dainoj nelinksmoj ateinu. Pilna burna seilių priplūdo. Karolis jaučia, kad jo skruostai priplūsta kraujo. prisipildyti, prisklisti: Visa pirkia priplūdo ugnies drauge su stipriu perkūno trenksmu.

3. gausiai prieiti, prisirinkti: Kad priplū́do šiandien svieto! Tada priplūdo daugybė kareivių ir klausia, ko jis reikalauja. Visas pajūris buvo priplūdęs žmonių. Priplū́do čia žmonių marios.

4. priklysti: Prie mano bandos priplū́do kažkieno avinas. Kažin kieno šuo pas mus priplū́do ir būna.
razplū́sti. pasklisti, iškrikti: Prancūzai ejo razplū́dę.
suplū́sti.

1. sutekėti, subėgti: Tarpukalviuose telkšo ledynų laikotarpy suplūdę vandens. Gyvulys gali nugaišti pritrūkus kraujo stambiose kraujagyslėse, jam suplūdus į kapiliarus. | Nuo to šalčio netrukus visa gyvybė suplūdo į viršutinę kūno dalį.

2. apsipilti, užsilieti: Šilko vainikas kraujais suplūdo, aukso žiedeliu žirgą pakaustė.

3. daugeliui kartu sueiti, sutraukti, suplaukti: Suplū́sta [į turgų] žmonių mašinų mašinos. Matai, kad prie bliūdo, tai tuoj visi suplūdo. | Sakiau, ka suplū́s visi darbai už sykio.

4. paleisti paskalą, sušnekti nei šį, nei tą: Čiagi buvo suplū́dę, ką trečiadienį bus atlaidai.

5. niekus, nesąmones susapnuoti: Susapnuoji, suplū́sti nei šiai, nei tai. Ar aš tai tep sapny susplūdau, ar tai tikrai buvo.

6. sukvailioti, išprotėti: Po šiltinės visai suplū́do. Kalba kaip ir suplū́dęs.

7. susibarti: Susiplūdo su savo žentu.
užplū́sti

1. pakilti, patvinti: Daba upukas paršokamas, o kad užplū́s, gausi pabristi. Visi upiai užplū́do.

2. būti paplukusiam, užlietam, pasemtam: Ažplū́do pieva. Visa pieva užplū́dusi vandenimi. Teip jau buvom užplū́dę, užtvinę.

3. užsemti, užtvindyti, užlieti: Ėmė leisti, ir užplū́do kelią. Vanduo užplū́do, ir supuvo šienas. Vanduva kad užplūdo iš upės, kad net vertimus (arimus) semia. Jūra ne kartą užplūsdavo žemynus. Bangos šnarėjo, užplūsdamos smėlį. Gausios ašaros užplūdo jos akis. Šilto jausmo banga užplūdo Katrytės širdį. Užplūdęs silpnumas pakirto kojas, ir jis atsisėdo. užsitraukti, užslinkti: Dūmais tik ažplū́do, i nieko nesiregi.

4. apsipilti, užsilieti, užtvinti: Jos veidas nubalo, o žydros akys ašaromis užplūdo. Akys ašaromis ir krauju užplū́dusios ir užtemusios.

5. iškilti, išplukti į paviršių: Kopūstai puode užplū́do. Kai plūksnelė nuskęs, akmenelis užplūs, tada ašiai, motinele, aš in tave sugrįšiu. Jeigu inspėsi šito ežeriuko vardą, tau užplū̃s maišas pinigų.

6. gausiai užeiti, užplaukti: Minia užplūdo ir juos nustūmė. Fašistų žiaurios gaujos užplūdo kaimus ir miestus. Miestą buvo užplūdę turistai. Atrodo, tarsi rašytojas pasakotų, neturėdamas jokio išankstinio plano, pasiduodamas užplūstančių vaizdų srovei. Sunkūs prisiminimai, staiga užplūdę jos galvą, užgniaužė žodžius.

7. ateiti, užklysti: Iš kur jin čia užplū́do?. Tokia graži buvo ta dainė, rasti užplū́s į mintį. Ginčijas, kas vien jam užplūsta galvon. Be supratimo boba: kas užplū́do [į galvą],
tą išgrūdo (pasakė) .

8. užeiti (už ko), užslinkti: Ar gaila, kad saulė už girių užplūdo ir apdengė žemę nakties tamsumu?

9. gausiai užaugti, užželti, užeiti: Kur anksčiau driekėsi apkasai, viskas užplūdo tankia žole.

10. užpulti, užstelbti: Žirnikai užplūsta rugius, sunki būs rinkti, nė atplėšti negal.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'apiplusti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2009 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Žemėlapis