antsiplėsti

.
plė̃sti, plẽčia, plė̃tė. plisti.

1. daryti platesnį, platinti: Aš plečiù kepalą, t. y. spaudžiu žemyn, darau platų, o žemą. Plė̃tėm kelį. Plė̃skiam rinkį, ginkiam zuikius iš krūmų. Kraujagyslių spindį keičiančios medžiagos skirstomos į dvi grupes: kraujagyslių plečiamąsias ir kraujagyslių siaurinamąsias. Mačiau, nu vieno galo [dangus] plė̃tės, nu antro raukės. [Sudygusių grūdų] duona plė̃tės ant liže. plačiai verti (akis): Plė̃sti akis.

2. augti, didėti: Kaskart gražėja ir plečiasi Lietuvos kurortinės vietovės. Viršum griuvėsių miestai plėsis, pakils gėlelė suminta.

3. daryti, kad plistų, apimtų daugelį: Ordinas užmiršo, kad. tikėjimą plėsti – jo tikslas. Ugnis nuo tos trobos nesiplečia tolyn. Tuo tarpu maras kaskarts labiaus plėtės po Žemaičius. Pletamoji, arba plinkamoji, dedervinė teip dėl to vadinas, kad plẽtas ir plinka, plinka ir plẽtas kito [je] vieto [je]. Drauge su socializmu plėtėsi ir ateizmas.

4. plėtoti, intensyvinti: Plė̃sti darbą, veiklą. Planingai plečiant mūsų respublikoje sodininkystę, aktualu išaiškinti visas vertingas vaismedžių veisles. Prasidėjęs karas vis labiau plėtėsi, pavirsdamas pasauliniu karu. Valstiečių kova vis labiau plėtėsi. Sparčiai plečiasi gamyba. Lietuvos prekyba vis dar plėtės.

5. skėsti, tiesti į šalis: Aš, sparnelius plėsdamas, žemyn brandį berdamas, pranašavau jums pavasarėlį.

6. šakotis, kerotis: Jei koks medis neplėstumias į šakas, bet į galūnę vien augtų, reik nugnybti pirštais jo viršūnę. Dėl to [velnias] užsėjęs akmenine sėkla, smulkiais grūdeliais, kurie labai gražiai augo ir plėtės.

7. daryti, kad būtų plačiai žinomas, skleisti: Neplėsk tos kalbos. Prašaliečių nosis užuodusi tuojau ėmė plėsti garsą, jog lietuviai. nesižiną, ką darą.
ausìs plė̃sti. atidžiai klausytis. .
antsiplė̃sti, antsìplečia, antsìplėtė. užsigaubti, užsidengti: Antsiplėtusi raiščiu eina motriška.
apiplė̃sti, apìplečia, apìplėtė

1. apimti, užimti: Jau apìplėtė nemažą žemės kraštą. Višta penkiasdešimt kiaušių neapsiplės, neaptūps nėkados. | Kiti gintarininkai, kurie pirma tik į šiaurinę Afriką tegabenę, pradėję ir kitur apsiplėsti.

2. apgobti, apsupti, apdengti: Tūliais apipleta mirusias motriškas grabe. Reik apiplėsti su pūsle medinę skrynelę, ir būs liktarna. Kam tu taip apsìplėtei su drobule iki žemės, t. y. apsiskleidei? Ateita kuska apsiplė̃tusi [žmona] pro prūdo galą. Apsiplėtusi su kvartūgu, nė sijono nematyti – tokie tatai buvo kvartūgai plati. paslėpti apgaubiant: Apsìplėtė po sijonu rekrūtą, ir nerado.

3. išplisti, pasklisti: Apsìpleta grybas po visas sienas. Rožė jam ant veido apsprogo, kuri per visą galvą apsiplėtė. būti apimtam: Apsiplė̃s smakras gebenėmis, t. y. popūkšlėmis.

4. pasidaryti plačiai žinomam, pasklisti: Kalba bloga apiplėtė po visą svietą.
atplė̃sti, àtplečia, àtplėtė. atsegti, atlapoti: Policistas atplėtė man kailinius, bet nerado degtinės. Atsiplė̃tęs išbėgo ans anksti iš namų.
akìs atplė̃sti padaryti protingesnį: Datyrimas ne vienam akis atplečia.
išplė̃sti, ìšplečia, ìšplėtė.

1. padaryti platesnį, paplatinti: Kalvis, įkaitinęs geležį, kūju ją išplečia. Vainikinėms arterijoms išplėsti, spazmų pavojui pašalinti ir širdies mitybai pagerinti vartojamas nitroglicerinas, valokardinas ar validolis. Ìšplečiamas stalas. Lysė rugių išplėsta. Naujis drabužis, kaip sūnus suliesės, išsiplė̃tęs stovės. Širdis išsidirbusi, išsiplė̃tusi kaip rėtis. Išsiplėtė kaip ratai be kaiščių. plačiai atverti (akis): Ar jau taip dideliai išgandinau, kad taip akis ìšplėtei? Stebas akis išplė̃tę. Išsigandę, išplėtę akis, žiūrime tai vienas į kitą, tai į lopšį, tarsi klausdamies, kas dabar reikia daryti. Žmonys, pas kalną stojusys, akis išplėtusys, veizėjo, ką tas didelis kalnas pagimdys. Jis išplečia akis taip plačiai, kiek tiktai pajėgia. Veiza akis išplėtęs kaip driežas į gegužę. Ir dieną, ir naktį žiūri išplėtęs akis. Katės akys dieną prisimerkia, o naktį išsiplečia, ir tamsumoje ji regi kuo geriausiai.

2. padidinti: Išplėsime pasėlių plotus. Buvo kelios trobikės, o dabar ka išsìplėtė, miestas didelis pasidarė. padaryti daugiau apimantį, išsamesnį: Panašios pažiūros į tiesą laikosi ir pragmatizmas, bet jis šiek tiek išplečia jos kriterijų. Tą straipsnį paskum jis ištisu veikalu išplėtė. Trumpumas to mano rašto neleida išsiplėsti (plačiai, išsamiai pasakyti, išdėstyti) .

3. sustiprinti, suintensyvinti: Ilgesnio laiko reikia ir daržininkystei arba bitininkystei išplėsti. „Dainos“ draugija buvo jau 1904 m. išplėtusi savo veikimą. Žmogus išplečia savo įtaką vienu kuriuo žygiu, bet visu savo gyvenimu jis ją išplėtoja.

4. išskėsti, išskleisti: Taip dideliai vaikai manęs buvo pasilgę, kad, pamatę pareinant, rankeles išplė̃tę, pryšais atlėkė. Puls, nagus išplėtę grobs. Sulig tais žodžiais jis pasijuto besėdįs ant ledo, kojas išplėtęs. Tai tas paukštis paklausė ir nulėkė žemyn pri paikojo ir išplėtė sparnus ir pasitūpė. O vanagas peslys sau drąsiai sklando, karveliams ir gaidžiams nutver už sprando, – tas paukštis sragus, išplėtęs nagus. Rankas išplė̃tusys i bėga pryšais. Gaidienės lūpos prasiveria, išsiplečia nekaltai šypsenai. Rietas išsiplėtęs. Liuobam už rublį keturis pjovėjus gausma: pjaus išsiplėsdami. ištiesti, ištempti: Visų pirma jam. reikia išplėsti plėvė, pakišti kojos po apačios, keletą kartų pašokti aukštyn ir tuomet tik skristi. Išplėsk drobulę ant žemės.
5, užimti daug vietos, plačiai atsisėsti ar atsigulti, išsikėtoti: Tas sėda išsiplė̃tęs i žvalgos, kas įejo. Betakšo boba girta išsiplė̃tusi. Šileika, nieko nepaisydamas, nukeverzavo prie stalo ir išsiplėtė ant kanapos. Gandras ant savo lizdo nei koks pons išsiplė̃tęs. [Varlė, ] parsprogus odai, pati vietoje nustipusi išsiplėtė. Ir višta, pro gaidį eidama, išsìpleta. Kiemelyje išsiplėtęs, su nusuktu sprandu gulėjo negyvas vištytis. Išsiplėtęs kai rekežis. Išsipleta kaip sena boba su savo kedeliais. Išsiplėtęs kai erelis.
išsiplė̃tusiai. Pratęs esi išsiplėtusiai sėdėti. Papratęs išsiplėtusiai gyventi.

6. plačiai išaugti, išsikeroti: Oi ragai, ragais vadinami, puiki graži kaip krūmas, šakoti it ąžuolo šakos išsiplėtę. Vos tik atšilo, teip medžiai išsìplėtė (sužaliavo) vienkart.

7. išplisti, pasklisti: [Lietuviai] ilgainiuo viso [je] šiaurinė [je] įšleitė [je] lig pat Žemaičių pajūrių išsiplėtė. Šalininkams užsukti liepa, neleisti išsiplė̃sties (išsisklaidyti) [bandai]. Tamsi naktis išsiplėtė ant visos žemės. Iš mažos kibirkštėlės išsiplečia didelė ugnis. Ugnis negesinama išsiplečia.
ausìs išplė̃tus atidžiai (klausytis): Motriškė palipo ant stogo, išplėtus ausis klausės. Išmintingiejai broliai žiūrėjo žiūrėjo liežuvius iškišę, ausis išplėtę.
paplė̃sti, pàplečia, pàplėtė.

1. padaryti platesnį, paplatinti: Paplė̃sk kepalą, t. y. paplatink. Užnarvė buvo paplėsta, ir susigavau lydeką. Širdis buvo pasiplė̃tusi. Dideliai plaučiai pasiplė̃tę. Dieną ropės (bulvės) pasìpleta, naktį susitraukusios.

2. padidinti: Kiek žmonys išsistatės, pàplėtė tą miestą.

3. išskėsti: Višta paplėtė sparnus. Atlėkė varna, paplėtė sparną. Mykolas drebėdamas stebias į juos, ar pamatys katro sparnelius pasiplečiant.

4. paskleisti, pagarsinti: Paplėsiu plačiai tą naujyną.

5. pasklisti, iškrikti: Plačiame miške gal uogaujant pasiplėsti. Vyrai, pasiplėskiat (prasiskirkite), ir būs vieta kaip palieta bobai atsisėsti.
pérsiplėsti prasiskleisti, atsisegti: Kailiniai plėst pársiplėtė.
praplė̃sti, pràplečia, pràplėtė.

1. padaryti platesnį, erdvesnį: Kiaurymės, atsižvelgiant į reikiamą tikslumą, glotnumą ir skersmenį, praplečiamos vienu arba iš eilės dviem plėstuvais. Pakeldino į didesnę žemę: lai prasipleta biednas žmogus. plačiai praverti (akis): Visi todėl atsibuskim ir praplėskime akis.

2. padidinti: Reikėtų praplėsti pasėlių plotą. Prasìplėtė miesčiukas. pasidaryti daugiau apimančiam, pasipildyti: Nuo kalnelio reginys prasiplečia ligi pat dešinėj, pakrašty, mėlynuojančio šilo. Apibėgti Italiją, Aigiptą etc. visai nereiškia prasiplėsti minties horizontą.

3. praskėsti, praskleisti: Tiriant burnos ląstą, per bedantį kraštą įkišta ranka paimamas liežuvis ir nykštis įremiamas į kietąjį gomurį, o kita ranka praplečiami žandai. Prasìplėtė marškiniai, ir pasirodė krūtis. Žiomenys prasìpleta. Tik lūpos, buvusios sučiauptos, vėl prasiplėtė negyvai šypsenai.
ausìs praplė̃sti. atidžiai klausytis. .
priplė̃sti, prìplečia, prìplėtė

1. padaryti platesnį, didesnį: Ans prìplėtė savo pievas.

2. prisklisti: Prisìplėtė žmonių visi pašaliai.
užplė̃sti, ùžplečia, ùžplėtė.

1. užimti, užgulti daug vietos: Neužplėsk daug vietos. Du paršeliu ùžplėtė visą tarankį. Užsìplečia ant stalo, nė kitas nebgalia beprieiti.

2. visą uždengti, apimti: Lauko neužplė̃si nu ledų, nu krušos su savo perkūnsargiu.

3. smarkiai išplisti, pasklisti, daugelį apimti: Visur ugnis užsìplėtė. Kaži kur buvo maras [vištų] užsiplė̃tęs.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'antsiplesti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2009 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Žemėlapis