surinkimas

rinkìmas. rinkìmasis.

1. → rinkti 1: Tiek daug grybių! Gal trijų rinkìmų sudėjai. Daugelis žmonių Islandijoj verčiasi pūrų rinkimu. Vynuogių rinkimas. Varpų rinkimas, varparinktė. Akmenų rinkimo mašina.

2. → rinkti 3: Mokesčių rinkimas (ėmimas). Žodyninės medžiagos rinkimas siejosi su kitu didžiuliu darbu – tautosakos rinkimu. Reikėtų tuojau suorganizuoti Latgalos vietų vardų rinkimą.

3. → rinkti 4: Vieni ant gėrių kūno, o kiti ant godo ir rinkimo penigų pagrįžo.

4. → rinkti
6. Kupstuotas žemės paviršius trukdo vandens nutekėjimą ir rinkimąsi į griovius.

5. → rinkti 7: Už rugių rinkìmą par dieną mokėjo po rublį. Pri rugių rinkìmo už dieną – trisdešimt kapeikų.

6. → rinkti 11: Visi to rudens rinkimo vyrai buvo kaip ąžuolai. Kareivių rinkimas.

7. → rinkti 10: Tie akiniai gydytojo Grundžio rinkìmo. Iš didelio rinkìmo [sau poros] išėjo už durnio.

8. → rinkti 13: Išgirdo, kad ten karalių rinkimas.

9. → rinkti 14: Po trijų savaičių rinkimo darbas bus pabaigtas. Rinkimas kursyvu.

10. susirinkimas: Čia tokis rinkìmas buvo Baltojoj kontoroj.

11. rinkinys 3: Aštuonnytų neaudžiau, neturėjau rinkìmo.

12. → rinkti 26: Daug rinkìmo buvo likę [pirkioj].
aprinkìmas.

1. → aprinkti 4: Valgys ir gers, ką norės, be apirinkimo valgymų. Duomi ant aprinkimo (laisvai, savo nuožiūra pasirinkti) . Dėl apsirinkìmo sau paniškos išvažiavo į tolimą šalį.

2. → aprinkti 5: Evangelija … apie aprinkimą dvylikos apaštalų. Senas ir labai ažurietėjęs būdas yra tasai žmonių, kurį turi aprinkimuose kitų ant vyresnybės kokios.
atrinkìmas.

1. → atrinkti 1: Netikusių prekių atrinkìmas. Kirstinų ir paliekamų augti medžių atrinkimas yra pati atsakingiausia ugdomųjų kirtimų operacija. Nuostolius gali sumažinti rūpestingas nesveikų [bulvių] gumbų atrinkimas.

2. → atrinkti 3: Donies atrinkimas.
įrinkìmas.

1. → įrinkti 3: Piningų įrinkìmas. Mokesnių įrinkimus ir įrinkimų būdą pertaisyti dabar nesąs pritinkąs čėsas. Karalystės gaspadorystės piningų įrinkimas bei išleidimas gerai surokuotas.

2. įrengimas: Mano medžiaga, ė tavo inrinkìmas – ir pastatysim sau gyventuvę.

3. apsirengimas, puošnumas: Tad tačiaug kokis norint žiedelis ir kokis norint šėkas toli yra gražesnis, o neg tavo visas įrinkimas.
išrinkìmas.

1. → išrinkti 6: Aš nestenguos išrinkìmo [dirsių iš rugių],
tik taip sau barstau.

2. → išrinkti 8: Paskui prasideda prekės išrinkimas. Duomenų išrinkimas. Išsirinkimas fonografiškos knygos ne taip lengvas.

3. → išrinkti 9: Rūpinkitės, idant par gerus darbus išrinkimą jūsų patvirtintumėt. Žinodami, broliai numylėti, apie jūsų nuog Dievo išrinkimą.

4. → išrinkti 10: Gana svarbus aktas pačioje suvažiavimo pradžioje buvo biuro arba prezidiumo išrinkimas. Išrinkimo balsas.

5. → išrinkti
12.

6. → išrinkti
18. Išsirėdymas, ižsirinkimas ant karionės. Jog ižsirinkimas ant sūdo lyginasi rašte karionei.
parinkìmas.

1. → parinkti 12: Lemiama politinių uždavinių sėkmingo įvykdymo sąlyga yra tinkamas kadrų parinkimas. Audinių lietuviškus raštus lengva atskirti iš spalvų parinkimo. Dėl vardo parinkìmo tarės abu tėvai. Nei laisvo suolo, nei pasirinkimo su kuo sėsti. Kaip į šį pasirinkimą žiūrėjo šeima, nežinia. Kiekvieno žmogaus kelio pasirinkimą sąlygoja tūkstančiai faktorių, – ir laikas, ir aplinka, ir atskiri žmonės. Didelė paranka kartais pirkėjui ir pasirinkimą pasunkina.

2. → parinkti 16: Parinkimas turtų nuog visotimės.
pérrinkimas.

1. → perrinkti 1: Perrinkimas, aplasymas.

2. → perrinkti 4: Įvykdyti perrinkimus kuopelėse.
pririnkìmas.

1. → pririnkti
3.

2. → pririnkti
5. Toks gi prisirinkìmas tų žmonių – kaip niekada!

3. → pririnkti
6.

4. puošnūs drabužiai: Prisrinkìmas jos mudriausis, tik šiūpsi, tik žėri šilkai. Prisirinkimas, rėdyklos.

5. → pririnkti
10. Apie reikalą prisirinkimo sakramentop gailystos. Ne su prisirinkimu spaviedojosi.
surinkìmas.

1. → surinkti
1.

2. → surinkti 3: Mokesčių iš gyventojų surinkimas. Jis atsako už žinių surinkimą. Sakos apie surinkimą tos biblijos krainikų iš raštų kitų pranašų.

3. → surinkti 4: Javų, penukšlos surinkimas. Susirinkimas žemės ir mantos į vienų rankas.

4. → surinkti 5: Iš kolūkių pienas gabenamas į pieno surinkimo punktus. Prasidėjo cukrinių runkelių vežimas iš surinkimo vietų. Vandens surinkimo baseinas. Surinkimas, sukrovimas, sudėjimas.

5. telkinys, sankaupa: Žvaigždžių surinkimas (žvaigždynas) . Surinkimą vandenų vadino jūromis. Ir susirinkimą vandenų vadino jis jūrėmis.

6. rinkinys, kolekcija: Aš, pamatęs kunigo Juškevyčios milžinišką surinkimą, pasinorėjau nors po kelias ir savo kampo svodbines dainas užrašyti. Tie surinkimai neapima … nė dešimtos dalies … pasakų. Išrodžiau, kiek naudos bus iš to surinkìmo dainų mokslingiems vyrams. Tame muno surinkime ne visos tėra senovės dainės. Surinkimas veliuoniškių dainų spaudintas yra.

7. → surinkti 8: Už giktaro [žiemkenčių] surinkìmą rublį mokėjo.

8. → surinkti 9: Šieno surinkimas yra labai svarbus. Vėliau jiems. išdžiūvus, pradalgėmis eina javų surinkimui pritaikytas kombainas. Surinkimas vaisių.

9. suėjimas, sueiga, sambūris: Buvau nuejusi į surinkìmą, ka naujį pirmininką rinkom. Suvarys surinkimùs i lazdų atneš: kas neklausys – i gulkis. Darė surinkimùs, atvažiuodė ponas. Didelis surinkìmas karalių ir senatų visokių pas mano brolį yra. Surinkime daug žmonių buvo. Surinkimas, sąrinkis. Kunigų surinkimas – bieso pragėrimas. Gerai organizuoti darbininkų susirinkimai. Dabar Arvydas reguliariai lankė tokius ratelio susirinkimus. Susirinkimas baigėsi vėlai, beveik priešaušryje. Susirinkimas – tribūna kritikai bei savikritikai ugdyti. Susirinkimą skelbiu pradėtą. Veliju … tokius monus ir susirinkimuose parodyti. Girdėt buvo, kap gieda, kap jaunimo susrinkimas. Kada merginos buvo, visas susirinkìmas mūs namuosa. Tę visas jaunimo susrinkìmas. Nu, ka jau taip susirinkìmas didelis, tai jau ten išgera stiklinikę a ten čierkikę kokią. Par susirinkìmą (vestuves) visokių balabaikų barabanija. Jagu name susirinkìmas koks, veselia ar krikštynos, katė išneša savo vaikus ir nepareina į tą tarpą. Susirinkimas, sueiga, susiėjimas kanonykų (kapitula) . Susirinkimas sūdo. Susirinkimas dėl kokio susitarimo arba sutaikinimo (konferencija) . Kunegų nemaž atvažiavo į susirinkimą.

10. drauge suėję, susirinkę žmonės, būrys, pulkas: Idant jūs šitą visą surinkimą (svietą) badu numarintumbit. Kalbėkite visam surinkimui (pulkui) Izraelio. [Aprašo] to didžio surinkimo penketu duonos pasotinimą. Žvilgterėk … ant to surinkimo šeimynos tavo. Susirinkimas nusiskyręs vyresnybę – viršininką, raštininką ir piningių. Susirinkimas visas, užlaikydamas kvapą, klausė pasakos. Susirinko susirinkimas kaipo vienas žmogus. Ir visas jų susirinkimas pakilęs nusivedė jį pas Pilotą. šeima. Jogei bičių susirinkimas iš trijų vaisių yra sutvertas, tada motina, arba bitinelis, trejokius kiaušinius tur dėti.

11. tikinčiųjų sueiga, suėjimas melstis: Maldų surinkìmas. Moteres jūsų tetyl surinkime. Išduos jus ing rodą ir surinkimuose savo nuplaks jus. Neperstovės piktieji ant sūdo, nei griešnieji susirinkime. Ne tiektai namie mokia vyrus savus …, bet ir bažnyčioj arba susirinkimuose savuose bylot ir mokyt … negėdis. Moterims nepritinka susirinkime kalbėti. buvusios Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto liuteronų namuose rengiamos pamaldos: Į tą butą liuobėjo surinkìmai būti. Muno numai – surinkìmo numai. Surinkìmai buvo pie būrų. Vyrai eina į surinkimùs. Ploniai surinkimo nepriima ir, apskritai imant, ne taip jau dažnai surinkimus lanko.

12. tikinčiųjų bendruomenė, bažnyčia: Tikiu surinkimą šventų krikščionių. Surinkimas krikščionių tikrų. Teip tarė apaštalump ir kitump mokytiniump savo, kurie buvo drauge ir surinkimas jo, aba bažnyčia jo. Yra visas surinkimas tikrųjų krikščionių, kurie turi ir ižpažįsta Viešpatį Christų. Surinkimą Dievo piktina. Duok … pakajų ant švento surinkimo tavo. Po akimis surinkimo krikščioniško tur būti venčiavoti tais žodžiais. Teapsako anys jus visai bažnyčiai, tatai esti surinkimui. Kursai prarakauja, tas gerin (ugdo) surinkimą. Tada sūdys surinkimas terp mušėjaus ir terp pamstytojo kraujo. Tenai atėjo ir surinko surinkimą. Nuog zbaro, arba surinkimo, yra pasiųsti. Jeigu ir surinkimo neklauso, tai laikyk jį per pagonį ir muitininką. Išmesti iš surinkimo. Atskyrimas nuo surinkimo. Vilniaus kalvinų surinkimas. Įvairi eretikų nekatalikų surinkimai.

13. → surinkti 11: Spaustuvei už paskutinio numerio surinkimą liko nesumokėta nemaža suma. Spaustuvė, kuri paprastai naktį neveikdavo, dabar turėjo ekstra užsakymų, ir apie slaptą partijos lapelių surinkimą nebebuvo kalbos.

14. → surinkti 13: Statomos traktorių surinkimo įmonės. Staklės pažįstamos, mūsiškės. Aš pats prie jų surinkimo triūsiu.

15. sudėtis, turinys: Augymės yra kūnai, kurie auga, tur surinkimą tikrą ir tvirtą dalelių. Tos rūdys radose kitokio surinkimo.

16. → surinkti 14.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'surinkimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2023 www.zodynas.lt
Draugai: Vārdnīca Horoskopai Skaičiuoklė
x