pervedimas

vedìmas. vedìmos. → vesti:

1.

2. Pri jaučio vedìmo buvo tėvas. laikas, kai gyvuliai vedami į lauką: Lauko vedimè veršį atadaviau [į supirkimo punktą].

3. Be motynos vedìmos neina vaikai į bažninčią – tokie bugšti.

4. Pačios vedimas. Bet krikščioniškas žmogus daugiausiai dėl trijų priežastų vest tur, dėl kurių vėl vedìmas ir tekėjimas nuog Dievo yr įstatytas. Kraujo giminystė ir vedimai labai dažnai būna karų priežastis tarp valdovų. Daugiau nieko nešneka kaip apie vedimą; tad visi juokaudami ir perša. Petro vedimas nusitęsė, nes motinėlė pasimirė. Vedimas ne šienapjūtė, o Velykos. Pirmas vedimas nuo Dievo siųstas, antrą žmonės rūpina, trečią biesas pataria. Į Šiaulius parsikėliau priš pat vedìmos.

5. → vesti 8: Kad eime vedimu šitos šviesybės, tad visas kūnas gyvenimo mūsų čystas, šviesus ir kaip būtų akregiu tampa.

6. → vesti
14.

7. → vesti 15: Jau ištvinkusios karvės prieš vedìmą veršio. Ta [karvė] atvedė, kita pry vedìmo. Birželio trečio [je] atpula diena vedìmo, o dar užtęs. Pryš vedìmą prasčiai ėdė. Karvėms po vedìmo duoda lūgno šaknų. Lig vedìmo buvo mėnuo laiko, i nūdvėsė [karvė]. Tik parejau [iš ligoninės],
kitą dieną kiaulės vedìmas. Lig [karvės] vedìmo kelios savaitikės – būsma ponai. Karvė pri vedìmo susirgo. Iš po vedìmo aš pry karvės negalėjau pryeiti: ka duos, viedras leka į šonus. Priš vedìmą jau matai, ka pilni papai yr [a],
i melži tos krekenos biškiliuką.

8. → vesti 17: Toks vedìmas vaikų: po du – kaip avis.

9. → vesti 18: Tranai dėl spiečių vedìmo.

10. kūrimas, sudarymas: Selekcija – žemės ūkio gamybos šaka – žemės ūkio augalų ir gyvulių veislių ir hibridų vedimas. Didžioji saldūninė [obelis] mano paties vedimo.

11. → vesti 24: Vandenio vedimas. Vandens vedìmas. Aleksys dirbąs prie elėktros vedìmo, tai uždirbąs vidutiniškai.

12. → vesti 25: Užsiimdavo vedimu sūduose visokių kreivų ir puskreivių veikalų aplinkinių valsčionių. Ilgai dar skambėjo Riškaus atmintyje drebąs balsas senojo Kajetono, aiškinančio jam skaičius ir knygų vedimo tvarką. Sąskaitų vedimas. Jis rūpinasi metrikų vedimu. Ūkio vedìmas. Vedimas kokio darbo kiek išgaliant. Žemės ūkio vedimo sistema. Kuomi gi labiausiai skiriasi mūsų kampo ūkės vedimas nuo prūsiško? Parejau čia – mun atrodo, kad suvisai kitas tas visas [ūkio] vedìmas y [ra]. | Lietuviai turėjo nuolatinių karų vedimo išlaidas padengti.
apvedìmas.

1. → apvesti 1: Šokėjams nuleidus rankas, jų padėtis yra pasikeitusi: pradedant šį judesį, viršuje buvo dešinė ranka, o po apvedimo – kairė.

2. apvadas, apsiuvas. . pakraštys, kraštas (ppr. lapo).

3. → apvesti 5: Miesto mūrais apvedimas.

4. → apvesti
8. Tėvui sūnaus apsivedìmas jau tinka. Aštuntais po apsivedimo metais paliko jį našliu pati. Vienąmet po apsivedimo pamirė jo pati.
atvedìmas. → atvesti:

1.

2. Aš jau prižadėjau žydeliui pusę uždarbio už [paukščio] atvedimą. atvesdinimas, pristatymas.

3. Nes kam mumus, meldžiu, arba iždavimas dukterų, arba atvedimas moterų sūnums. Jeigu po kunigo ligoniui atvedimo namiškiai sapnuoja kokią mėsą, mėšlą arba vaiką, tai ligonis mirs. Per kurį. teipag turime atvedimą per vierą tosp loskosp, kurioj stovime. Ir man buvo pikta ant jo, kol buvo gyvas. Būtent už atsivedimą į Lietuvą raudonosios armijos.

4. → atvesti
9. Karvė buvo pritvinkus prie atsivedìmo. Trumpai pirm atsivedìmo kiaulė ūdro [ja]. Kai kurios briedės po vėlesnių atsivedimų jauniklio atsisako iš karto.
davedìmas. → davesti 5: O viera yra stipru fundamentu daiktų laukiamų ir davedimų neregimų.
įvedìmas. → įvesti:

1.

2. Už gyvolių įvedìmą atejo būrys vyrų, mušo.

3. Puolamieji veiksmai prasideda priešo ieškojimu ir priešakinės saugos (avangardo) įvedimu į kautynes. Įvedimas Viešpaties mūsų bažnyčion. Įvedìmas ing tėviškę. Įvedimas į valdymą.

4. Teipogi atiduotum kamendoriams visą pelną, gaunamą už krikštus ir įvedimus motriškųjų.

5. Būk toks geras ir sugrąžink man avansą, kurį aš tau už elektros įvedimą daviau.

6. → įvesti 7: Naujo statuto įvedìmas. Prasčiaus ne kad vaizdai (paveikslai) man tinka įvedimas [bažnyčioje] pūstinės muzikos (trūbų), kuri yra baisi. Jiems. nerūpėjo lietuvių kalbos įvedimas į viešąjį gyvenimą, mokyklas, jai lygių teisių su kitomis kalbomis iškovojimas. Labai kalba apie savivaldybės įvedimą mūsų krašte. | Zokonas nes nieko neturi tobula, bet įvedimą geresnės nodiejos, per kurią artinamės Dievop.

7. kas įvesta, įprasta, paprotys, mada: Arklių niekuomet negano naktimis. Toks jau pono įvedimas. Šlovingas įvedimas – visumet turėti po akimis paveikslą Išganytojaus. Pas mus nuo amžių buvo toksai įvedimas, arba paprotys. Reikėtų daug naujų įvedimų pritaikinti prie ūkių, tuo tarpu trūksta tam tikslui ir rankų, ir turtų. Ūkininkai … baidosi visokių gerų naujų įvedimų.

8. knygos įvadas, įžanginis žodis: Trumpas įvedimas į Šventąjį Raštą. Skaitytojas iš įvedimo įgyja visas reikalingas žinias apie knygą apskritai.

9. → įvesti 9: Duomenų įvedimo aparatas. Automatinis duomenų įvedimas. Įvedimo ir išvedimo valdymas. Per didelis angliavandenių įvedimas su maistu padidina organizmo sensibilizaciją.

10. priėmimas (į bendrą gyvenimą): Patėvį gali išginti! Dar ir motyną gali pamokyti už įvedimą kito vyro.
išvedìmas. → išvesti:

1.

2. Nevesme karvių – vienas išvedìmas.

3. Tas, norėdamas žmogų apgauti, būk tai jam dėkavoja už išvedimą ant sauso kelio, bet sykiu meldžia jį paleisti. Pasitraukimas pradedamas pagrindinių jėgų išvedimu iš kautynių užpakalinės saugos priedangoje. Davė ant amžino atminimo dėl Egipto išvedimo. Nes tai taisyta jiems per kraujo praliejimą, per smertį didelį. Per tavo išvedimą tikrai tu gelbėsi.

4. → išvesti 7: Už išvedimą kožno sieksnio plono ir storo mūro Chodkevyčia mokėjo mūrininkams po du auksinu. Tiesiai išvedìmas. Tiesiosios išvedìmas.

5. išvada: Iš to, kas buvo pasakyta apie sakinio dalis, galima padaryti šiuos išvedimus. Naujieji faktai gali sugriauti senuosius tvirtinimus ir išvedimus. Metu tą mintį kaip ir netyčiomis, jokių tolesnių išvedimų nedarydama.

6. → išvesti 10: Šių formulių išvedimui pasinaudosime lygtimi ir stataus trikampio trigonometrinėmis formulėmis. Skaitmeninis išvedimas (duomenų). Informacijos išvedimo aparatūra. pervedimas iš vienos sistemos į kitą. Informacijos išvedimas (į išorinius įrenginius). Išvedimas spausdinimui. Išvedimo lizdas. Atminties išvedimo blokas. Galutiniai skaičiavimo rezultatai patenka į išvedimo įrenginį.

7. → išvesti 11: Išvedimas, išliudijimas, paroda. Log [inio] išvedimo taisyklė. Ans žmogus be kokio išvedìmo. Mes, negalėdami tokiems išvedimams to vardo pritarti, nurodome dabar …, jogei gyventojai nuog Balkano pussalės, būtent dalis lietuviškų getų …, persikeldama Šiaurės link atnešė tos upės. vardą Lietuvon.

8. → išvesti 12: Žodžių išvedimas. Trakėnams jokio išvedìmo nereik – jie kaip buvo, teip tebėr. priėmimas, sudarymas: Ant to zokano išvedimo bus nu … seimo prašoma … visokius kitus mokesnius uždėti.

9. → išvesti 13: Ilgas išvedimas tos pasakos, ar beatminsu.
nuvedìmas. → nuvesti:

1.

2. O po nuvedimui nevalion Babilonijos Jechoniošius pagimdė Salathielį. O nuog Dovydo iki nuvedimo ing Babiloną giminių keturiolika.

3.

4. → nuvesti 9: Vandens nuvedimas paviršiumi ir ariamuoju sluoksniu yra paprasčiausias ir pigiausias sausinimo būdas. Šilumos nuvedimas. Dujų nuvedimo atvamzdis.

5. → nuvesti 12: Ans netura balso nuvedìmo.
pavedìmas. → pavesti:

1.

2. Dėl pavedìmo paves [karvę],
ale teip jau nepagali [senutė].

3. kryptis, išsidėstymas: Rieznykai žino pavedìmą gyslių (kur eina, kur veda gyslės).

4. elgesys, elgimasis: Kursai pavedimas artesnis ir ant visokių bjaurių dasileidimų. Man labai patinka visas tavo pasivedìmas. Toks maldų dalykuose pasivedimas nedabina jų nė žmonių akyse. Kur tu tiksi su tokiu pasivedimù?

5. būsena, padėtis, būklė: Daugelis dorų ir dievobaimingų kareivių už savo tėvynę kraują praliejo, idant savo gentims ir prieteliams iškariautų šventą ramumėlį ir laimingą pasivedimą. Būdamas linksmu iš pasivedimo pirmutinės serbiškos gazetos Smoler’is dabar mislyjo.

6. → pavesti 13: [Dėkoja] už garbę, padarytą jam pavedimu taip svarbaus darbo. Berniukas buvo išdidus ir įbaugintas uždėtu jam atsakingu pavedimu. Nereikėtų toli ieškoti ir finansinių pavedimų, dėl kurių nežinia kur „nuplaukdavo“ sportininkams skirtos pinigų sumos. Tada Kurmis ir užsidegė smalsumu, o gal ir slaptus Gervės pavedimus prisiminė. Agentas – asmuo, veikiantis kieno nors pavedimu.

7. → pavesti 14: Pleciaus pavedimą neesu padariusi žentuo. Padėkavojęs karaliui ir karalienei už pavedimą karalystės … atsisveikino jis su visais ir leidosi kelionėn.

8. → pavesti 15: Labai už pavedimą tų rankraščių dėkavojame. Dukters atsisveikinimas vadinasi pavedìmas. Nuotakos pavedimas jaunikiui.

9. pasisekimas, sėkmė, laimė, gerovė. . Susiderėkim, jeigu aš nepasigirsiu laimingu pasivedimu. Dėl pasivedimo bičių bepročiai rožnius daro užkeikimus ir visokius prakeiktus daiktus užkasa pas bites ing žemę. Iš priepuolio artimo pasidžiaugei, o iš jo pasivedimo nuliūdai. Pabandęs sykį ir antrą be pasivedimo prasimušti per dėtuviškius, Aršusis ryžosi išsilenkti giria eidamas. Velnias apsakė jai savo nepasivedìmą. Kai nėr pasvedìmo, tai ir darbu nieko nepadarysi. Aš vis prašau, kad Dievas duot pasivedìmą gyvenime. Toks pasaloms nusiduodąs perėjimas geriausią pasivedimą turi. Asilas gyrė gerą pasivedimą arklio, kad jį ponas labai geru pašaru šėrė.

10. palaiminimas: Tatai užu dvasios šventos pavedimo.
parvedìmas.

1. → parvesti 1,
3.

2. → parvesti
5.
pérvedimas. pervedìmas.

1. → pervesti
1.

2. → pervesti 8: Pervedimas paštu. Pinigų pervedimas į kitą sąskaitą, pervedimo operacija. Pérvedimo lentelė.

3. → pervesti 11: Visos staklės ir mašinos turi turėti diržų pervedimo mechanizmus su sulaikomaisiais prietaisais. | Pervedimo schema. Pervedimo šakutė.

4. → pervesti 16: Jai tieg piktai tariau: parodyk tatai padorumi pérvedimu, kadang ne tu sūdžia, bet aš stoviu po akim sūdžios.
pravedìmas.

1. → pravesti 4: Jau iš užstalės išsėdo jauniej, dabar bus pravedìmas (vedžiojimas po darželį, svirną ir kitur) – einu padabot pravedìmo.

2. → pravesti
5.

3. → pravesti 8: Vamzdžių pravedìmas.

4. → pravesti 11: Sąskrydžio pravedimas (= organizavimas). Rezoliucijos pravedimas.

5. → pravesti 12: Buhalterinis įrašas (pravedimas).
privedìmas.

1. → privesti
1. Privedimo prie savižudybės subjektu gali būti asmuo, nuo kurio materialiai ar kitaip priklauso nukentėjusysis.

2. pamokymas, perspėjimas, persergėjimas (žodžiu ar raštu): Tą privedimą išklausę, vaikai spruko namo. Viską jums neišpasakosiu, duosiu tik porą privedìmų. Tad šitai evangelista pridest trečią ir ketvirtą privedimą.
suvedìmas.

1. → suvesti 2: Didis arklių suvedìmas.

2. → suvesti 3: Suvedimas akis į akį. Kakta kakton suvedìmas. Jų suvedimas kūrinio pabaigoje – puikiausia siužetinė priemonė bendriems veikėjų bruožams iškelti.

3. vedybos: Iš bagotų suvedimų tai yr prastas gyvenimas. Tas susivedìmas vėl iširo. Norėjo jis žinoti, iš kur vedys ir kaip susivedimas prasidėjęs.

4. → suvesti 10: [Namo] rąstai papuvo par pat suvedìmą. Ratų suvedìmas. | Trumpas suvedimas.

5. → suvesti 13: Diskinių pjūklų dantų rankiniam suvedimui rekomenduojami silicio karbido galąstuvai.

6. → suvesti 16: Skaičių suvedimas. Sąskaitų suvedìmas. Knygų suvedimas (metų gale). | Suvedimas į lenteles.
są́skaitų (rokùndų.
rokuñdų.
) suvedìmas. atkeršijimas.
užvedìmas.

1. → užvesti 6: Tik su užvedimù nušovė.

2. → užvesti 11: Užduotėse d [raugy] stės yra ir užvedimas lietuviško teatro. Užvedimas visokių dirbtuvių arba fabrikų. Sodų užvedimo laikas yra trumpas.

3. → užvesti 12: Čia jau valdžios koks užvedìmas pievos degyt. Kieno gi čia toks užvedìmas?

4. → užvesti 16: Vienu užvedimù, vienu pasvarų patraukimu savaitę išejo [laikrodis]. Taip ir stovi mašina dyka, o kai reikia – neužsiveda, išseko užvedimo jėga. Šautuvuose, kurie neturi išorinių gaidukų, lovelis tarnauja ir dužiklių užvedimui. mechanizmas kam priveržti, užsukti: Tėvo buvo laikrodis, anas traukė ir ištraukė šitą užvedìmą. Užsivedìmas [laikrodžių] tas ten įdomus dalykas y [ra].

5. paprotys, būdas, įprotis, tvarka: Žemaičiuose po visas šalis ir kraštus yra toks užvedimas keimerį krimst. Senovės vis užvedìmas buvo. Tenai būdavo tokis ažvedìmas: duoda arielkos butelį – dovana an Kūčios. Toks jau užvedìmas, kad priš žanatvę visus išpeika. Senovės laikuose buvo tokis užvedimas, kad mažas vaikelis ateidavo ant svieto, tai nevalia buvo motinai laikytie. Toks jau pas mus užvedìmas: ka matai – vagia, vok i tu. Jauni piemenukai su kerdžiais susieina ing savo būrį ir turi tą užvedimą, madą, tankiai šokinėti (šokti) „Rojaus darželį“. Blogas užvedìmas nedirbti. Vakarelių užvedìmo seniau nebuvo. Pas mus lauknešių užvedimo nėra. Vis lig po dvylikai dirba – toks jo užvedìmas. Koks užvedìmas, taip turi gyventi, gudresnis nebūsi. Kitas kaimas – kitas užvedìmas. Kožnas kiemas turia savo užvedìmą. Mano toks užvedimas, kad tik tris kartus metuos žlugtą žlungam. Pasiutusiai geras užvedìmas, ka varo mokyties. Toks užvedìmas tai ir mun patinka. Vokyčių užvedìmas buvo griežtas. Smetona iš caro buvo paėmęs visą užvedìmą. Toks užvedìmas: tėvas neklausydavo – i vaikas neklauso, tėvas rūkydavo – i vaikas rūko. Labai gero buvo užvedimo. Kieno namuose geras užvedìmas, tas ir tarp žmonių nelindo už nugarų. Tokie senovės užsivedìmai. Didis rūpestingumas ir doras užsivedimas atgręžė ant manęs vyresniųjų akis. Gausiai atplūdo žydų sukčių, žmonių neturtėlių ir tinginių negirtino užsivedimo.

6. darbas, amatas, užsiėmimas: Jis turia savo užsivedìmą, jam daugiau nieko nereik.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'pervedimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2009 - 2020 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Žemėlapis