įvažiavimas

važiãvimas. → važiuoti:

1. Kad bus geras važiãvimas, tai i mes pavažiuosme Vilniun. Jau ten bjaurus važiãvimas. Žiemą lengvas važiãvimas rogėm. Ale pasiutęs važiãvimas: ka leka, kad ui! Mun nebūdavo smagesnio važiãvimo kaip su arkliais. Tie važiãvimai man įkyrėjo iki gyvo kaulo. Lietus labai – menkas važiãvimas, palauktai rytdienos. Ką darysi, reik arklio, važiãvimas didelis, visi kiemai apvažinėti. | Figūrinio važiavimo varžybos mažiausiai pavojingos. Važiavimas brikeliu jam buvo savotiškas smagumas.

2. Kad ne tas važiãvimas [į miestą],
rugius pabaigtum pjaut. Prieš vinčiaus važiãvimą sėdėjo svodba až stalo. Palangos važiãvimas buvo negerai – susirgo visai. Aš jas. akėjau prieš Vilkmergės važiãvimą. Ką darysi, reik arklio, važiãvimas didelis. Prieš mano važiãvimą mirtos pražydė [jo] – viena baltai, kita ružavai – an vargo. Paėmiau šmotą piningo iš to važiãvimo. Važiãvimas link namų buvo gana sunkus. Pabaigo [je] žiemos atsiranda visokių važiãvimų. Su važiavimu ir grįžimu kelionė kainavo penkiasdešimt rublių. Pavydėjo tėvui važiavimo naktį per šviežiai apsnigtus laukus. Daug čia to važiavimo. Nors to važiavimo buvo vos ketvirtis kilometro ar mažiau, vis tiek kinkė arklius, ruošėsi. Negi kiek to važiãvimo, sako, sėsk, parvešiu. Ilgas važiãvimas nuobodus. Po kelių važiavimo dienų sausuma jie atvyko į didelį miestą, savo kelionės tikslą. intensyvus ar gausus vykimas: Par karą kas buvo važiãvimas žmonių didžiausias. Iš peklos tų žmonių važiãvimas – tik terškia terškia. Agurkus reikia sodinti turgaus dienoj, į patį žmonių važiavimą.

3. Uždulko kelias nuo greito važiavimo vasaros sausroje. Vagone nuo greito važiavimo palubėj dreba šviesi elektros lemputė. Pelkių krūmų plūgu vienu, dviem ar daugiau važiavimų padaroma griovio vietoje išmestinė vaga. Kopūstų nuėmimo mašina vienu važiavimu nuima 1 ar 2 kopūstų eiles.

4. An pirmo (pirmiau) an upės buvo didžiausis važiãvimas. Ėmė kalbėti apie daiktų kraustymą, atsitraukimą ir jūros važiavimą.

5. → važiuoti 11: Ar jis. prieš važiãvimą [į Ameriką] nusitraukė, ar jau išvažiavęs? Prieš važiãvimą [į vyro namus] viską vagia [vestuvėse].

6. → važiuoti 12: Arkliukų beesama stipriai apkaitusių, matyt, sunkus buvo vežimas ar greitas važiavimas. Koks arklys, toks važiãvimas.

7. → važiuoti 30: Katram dabar važiãvimas?
antvažiãvimas. → antvažiuoti.
apvažiãvimas. → apvažiuoti 1: Kapitališkai remontuojamas šiaurinio apvažiavimo aplinkkelis.
atvažiãvimas. atvažiãvymas. → atvažiuoti:

1. Ans atvažiãvo su savo mašinele lig tilto, tad šimtą litų už atvažiãvimą. Brangus atvažiãvimas – šimtai.

2. Apie kunigo atvažiãvimą man nė mislės nebuvo. Sunkesnis tas atvažiãvimas buvo su tais arkliais. Vakar priš atvažiãvimą apsiaviau. Pasisekimui reikalingas buvęs negirdėtas atvažiavimo ir išvažiavimo valandų sutaikymas.
įvažiãvimas.

1. → įvažiuoti 1: Jo įvažiavimas nesukėlė mieste jokio triukšmo. Štai kaip aprašytas šito miesto įvažiavimas (Kolumbo įvažiavimas į Barseloną) .

2. vieta įvažiuoti: Per vidurį [kluono] invažiãvimas. Į piliakalnį buvo tik vienas įvažiavimas. Pasuko iš kelio į platų žvirgžduotą įvažiavimą. Iš kiemo buvo arkos formos įvažiavimas.

3. → įvažiuoti
9. Geriausia būtų automobilio įsivažiavimas. Techninis [greitis] – vidutinis transporto priemonės judėjimo [greitis],
įskaitant sustojimų sąlygojamą įsivažiavimo ir stojimo laiką.

4. → įvažiuoti 11: Įvažiavimas europiečiams, ypač iš Rytų Europos, yra suvaržytas.

5. vieta, pro kurią įvažiuojama: Įvažiavimas į pilį buvo šiauriniame šlaite.
išvažiãvimas.

1. → išvažiuoti 2: Prieš išvažiãvimą iš jaunosios pusės, jaunajai veža [skrynias]. Visas išvažiãvimas lig Kauno ir tuos Druskinykuos. Prieš tavo išvažiãvimą kepsme duoną. [Susižeidė] gal tyčia, idant pasinaudotų daktaro išvažiavimu ir susipažintų su medicinos seserimi Justina, o gal netyčia. Nes ir prietelius prieteliu atkako, bet vėl veikumi ižvažiãvimu didesnį gailėjimą paliekt.

2. → išvažiuoti 6: Prieš išvažiãvimą pradėjau dirbt. Aš po jo išvažiãvimo niekur negalėjau nait (nueiti) . Nesitikėjo, kad jo išvažiavimas sukeltų tiek triukšmo. Išvažiavimo valanda.

3. → išvažiuoti 9: Čia mat ir išvažiãvimas nelabai geras, kelias nelabai lygus.

4. važiavimo reikmenys (vežimas, pakinktai ir kt): Jo geras išvažiãvimas. Bagotyrius buvo, jo ir išvažiãvimai buvo ne toki, kaip pas mus, vis gražūs.

5. vieta, pro kurią išvažiuojama: Kone visuose išvažiavimuose iš miesto ginkluoti patruliai stabdė automobilius.

6. išvykimas pramogauti, išvyka: Buvo surengtas vasaros metu sėkmingas išvažiavimas.
nuvažiãvimas. → nuvažiuoti:

1. Po jo nuvažiavimui užvažiavo vėl ben trys kurmankos.

2.

3. Mano nuvažiãvimas į Ameriką dar tik svajonė. Dabar jau lengvas Vilniun nuvažiãvimas. Bėda su tuo nuvažiãvimu. Tę nuvažiãvimas paprastas, turėk kišeniuj, ir viskas. Būt pasakius, tai tuo nuvažiãvimu būčia abiem nupjovęs [šieną]. Kožnu nuvažiãvimu daktarams, seseliums kiša. Pirko iš pirmo nuvažiãvimo – ne par brangų gavo.

4. vieta, kuria nuvažiuojama: Neatsakingai elgiasi vairuotojai ir gyventojai, savarankiškai įsirengdami įvažiavimus ir nuvažiavimus keliuose.
pavažiãvimas. → pavažiuoti:

1. Tas jo pavažiãvimas, tas jo apvirtimas (tik pradėjo važiuoti ir apvirto) . Arkliu važiuot dvidešimt kilometrų – tai pavažiãvimas.

2. Tai da bus pavažiãvimo lig Vilniaus. Dagi pavažiãvimas iš Kriaunų Obeliuos. Lig Panevėžio nuo Pušaloto dar yra pavažiãvimo.

3.

4.

5. → pavažiuoti 6: Da vienos dienos pavažiãvimas – i būčia ano [je] pusė [je].

6. → pavažiuoti 7: O teip lengvus pavažiãvimas.

7. → pavažiuoti 8: Pavažiãvimuo buvo stalninis arklys. Nu dar vieną turės arklį – teip pavažiãvimuo. Naujas pavažiuojamas arklys tik antrą žiemą mintąs, tokio negali kinkyti atsakingam pavažiavimui. Bėgiai [pirmojo traukinio] buvo aptverti aukšta tvora, o žmonės už pažiūrėjimą ir pavažiavimą mokėjo po šilingą.

8. išvažiavimas 4: Iš pasogos gyvulius, pavažiãvimą (arklius, ratus) duodavo. Kaip susitaisėm namą, teip susitaisysim i pavažiãvimą. Kai į atlaidus, tai su bet kokiais ratais negalia žmogus važiuot – reik geresnio pavažiãvimo.
parvažiãvimas. → parvažiuoti:

1. Parvažiãvimas par šventes labai sunkus bus: geriau nejudėk. Čia parvažiãvimas – didelis vargas. Ale ir neparvažiãvimas iš bažnyčios, gal užsuko kur. Ale tai neparvažiãvimas, sakau! Nuo parvažiavimo ir iki pat kitos dienos pusryčių visi nemigo, namiškiai ir svečiai.

2. Aš prieš jo parvažiãvimą apšvarinau tą jo vasarnamį. Nuo pat parvažiãvimo aš pamačiau, kad čia nebe viskas mano. Nuo to parvažiavimo, kai pradėjo tas ponas po rūmus trankytis, ir visame dvare vietos nebuvo žmonėms.
pérvažiavimas. pervažiãvimas. → pervažiuoti:

1. Kuo didesnis užuoganos plotas, tuo mažiau laiko sunaudojama pervažiavimams.

2.
pravažiãvimas. → pravažiuoti:

1. Koks pravažiãvimas pro tetulę! Pasklido gandas apie įžymaus svečio pravažiavimą.

2. Antrais kultūros metais anksti pavasarį kmynų plantaciją akėti vienu pravažiavimu skersai eilių.

3. vieta pravažiuoti: Plane yra nubrėžti pravažiavimai sienose, bet niekur nematyti vartų bokštų. Tarp rietuvių turi būti palikti praėjimai ir pravažiavimai.

4. → pravažiuoti
3. Karalius liepė pakinkyt arklius ir išvažiav [o] an prasvažiavimo.

5. → pravažiuoti 4: Šit toki pravažiãvimo kelučiai.
privažiãvimas. privažiãvimai. → privažiuoti:

1. Privažiavimo alėja. Paradinio privažiavimo kelias išklampotas, klombos nesukastos ir neapsodintos.

2. To svieto privažiãvimas buvo nognus.

3. O mašinelių privažiãvimas – nesuskaitomai!

4. → privažiuoti 6: Kad būt geras privažiãvimas, i aš važiuočia sūnaus [ligoninėn] padabot. Pas mus niekas negali užvažiuoti – nėra kiemo, nėra privažiãvimo: gyvenam ant pat skardžio. Kada gal suvažiuosme, kai pas jum geras privažiãvimas. Naujieji metai trečiadienį – pranašauja labai šaltą ir sunkią žiemą: keliai bus užpustyti ir sunkus privažiavimas miškan. Jums ta vietelė patinka šiaip sau – poilsiui. O mums. – kad geras privažiavimas, vanduo čia pat, molis čia pat.

5. privažiuojamoji vieta: Patogus privažiavimas. Dabar geras privažiãvimas: smala išliejo aikštelę. Nuo privažiavimo prie bažnyčios stovėjo eilės vežimų. Ir su keliais bei privažiavimais chlopams būsią keblu.

6. važiavimo reikmenys: Per tą atlaidą privažiãvimų visokių.
suvažiãvimas. → suvažiuoti:

1. Par atlaidus koki suvažiãvimai būdavo. Daba sakė par televiziją, ka Vilniuj bus suvažiãvimas, iš visur suvažiuos [į dainų šventę]. Da nežino tikrai, kada tas suvažiãvimas bus. Dabar buvo suvažiãvimas daugelio karalių.

2. Suvažiãvimas mašinėlių iš Kauno [pono dvare] buvo.

3. kokios nors organizacijos, gyventojų grupės ir pan. atstovų susirinkimas iš įvairių vietų: Tad vyskupas sušaukė suvažiavimą džekonų, klebonų ir taip sau kunigų. Palauksim dėl šito dalyko, ką pasakys suvažiavimas. Atidaro suvažiavimą, renkama valdyba, peržiūrimi mandatai. Buvo pradėję rašyti ar kalbėti apie lietuvių kalbos mokytojų suvažiavimą. Tuo metu vyko Mokslo draugijos suvažiavimas. Moterų susivažiavime liaudis nesidrovi atidengti savo skaudžias opas, išpasakoti savo pakeltus vargus, nuoskaudas. Tame susivažiavime dalyvaus diduma mūsų scenos veikėjų – rašytojų ir artistų.
užvažiãvimas.

1. → užvažiuoti 2: Bjaurus užvažiãvimas an to kelio – toks status.

2. → užvažiuoti
7.

3. vieta užvažiuoti pakeliui, užeiga: Kiekvienas ažvažiãvimas vis turėjo vardą.

4. → užvažiuoti 14: Gyvenu iš užvažiavimo: laikau porą arklių.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'ivaziavimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x