įtrypti

trỹpti, -ia, -ė.

1. belsti (kojomis) į žemę: Trypė kojomis. Kai trypì trypì, tai nešalta. Teip trỹpa, trỹpa; rodos, ka kojų apačios dega. Žirgas trypia ant žemės. Kai karvė pradeda trỹpt, žiūrėk, tuo bus veršis. Su batais liuobėjo žmonys trỹps, o an tų klumpių – ta kai į pečių [koja]. Aleksandra ginkluotas, trypdamas iš džiaugsmo iš laivo iššoko. Sušuko Aleksiukas, kojom kaip ant žarijų trypdamas ir abiem rankom nuo veido „žemes“ dulkindamas. Bernai trỹpia kaip arkliai, neduoda miegot. Netrypk kai boba maišėj. Trỹpa kaip kokie kumeliai. Trypk kaip kalakutas ant daržo, ar nesėsys? Ko tu čia trypì kai kuilys ant roputienos. Ko trypì kaip kalakutas ant naginpalaikės. Trỹpia kaip ožka in ledo.

2. trepsenti, mindžikuoti: Arklys neturėdamas gero žingsnio trỹpia ant vietos su kojomis. Muzikantai grajija maršą, o čia skambalai skamba, kad arkliai trỹpa. Žirgas jau trypė ienose. Dar dienelė neišaušo, žirgas stainioj trypia, kelk, berneli, kelkis, žirgužėlis trypia. Ir klausėmėms ausis ištempę, ar netrỹpia kas už durų. Trỹpia trỹpia ir vis ant vietos. Trỹpia vietoje, nežinodamas, ką daryti. Trỹps trỹps ant vietos, kokia marčios eismė. Čia tai ant vietos trỹpk i trỹpk (lėtai audžiant) . Tiek tykiai betrypantì šalip. Trỹpa trỹpa, tiek nora sprukti. Aš tų pijokų nekenčiu, tai aš nenoriu, kad čia jie tryptų̃. nerimti, nenustygti: Ans da trỹpa pri tos keleivinės – ta ka movė aną! Ko trypì vieto [je],
sakyk, jeigu sakai! Mama trỹpa trỹpa, neliaunas, nora savo žodį drėbti. nieko neveikiant stoviniuoti, slampinėti: Trỹpėm po miestelį ket [u] rias dienas, laukėm kombikormo atvežant. Žmonys negi trìps pardien?!

3. trankiai trepsint šokti: Trỹpėm nibrėse, i da kaip! Trỹpsva vedu ten po tus vakarelius. Daba šoka tokius tancius, trỹpa, trỹpa. Dabar ne anie šokti moka, trỹpa priš kits kitą. Toks anų tas šokimas: trỹpa, i viskas. Jauni žino tik šokt ir trỹpt. Veselninkai girti tryps po visas triobas. Kai katrie nugėrę, tai šoka te gryčioj, trỹpia. Kai jaunas, kad trỹpdavau polką. Piliečiai nepailsdami trypė kadrilių. Aš par tą visą parėdką buvau, trypiau ir šokau kiek tinkamas. Šokim, trypkim, linksmi būkim. Šoka, trypia jaunimėlis, ten yr mano bernelis. Sėdu už staleliui, veizu pro langelį, šoka, trypia jaunuomenė, ai man pagailėjo.

4. mindžioti, trempti: Davatka pamatė, kad ans trỹpa žoles. Paršukai ežią trỹpa. Marti, žiaukčiodama ir trypdama ežias, išbėgo iš daržo. Uola virskite! Trypiamu akmeniu! Savo kūnais prikimšo vokiečiai gilius griovius, tačiau kiti, kūnus trypdami, vėl kaip patrakę į kalną kabinosi. Oi atjo [jo] atjo [jo] raitų pulkelis, oi trypė, mindė mano vargelius. Trỹpa kaip kalakutas naginę. Tu trypi kaip kalakutas naginpalaikę. Trypė gaujos nematytos Lietuvą mūs brangią. Aną be grabo palaidojo: tegu trỹpas, myniojas.
tryptinaĩ. tryptinõs: Tryptinõs ištrypė tokią pievikę – kiek čia šieno būtų, kiek ganytųs! Labai visi mokyti, o bjauro [ja],
tryptinaĩ viską nutrypa. kojomis spausti, minti: Nūnai reiks kluone primtas trỹpt. | Dukrytė atsiliepė, savo valioj būdama: – Mūrininko nevedu: molį trypti nenoriu. myniojant kulti: Miežius, sako, „trypę“, t. e. kojomis mindžioję.

5. niekinti, žeminti: Tomis pagyrų giesmėmis nežadink mano sieloje maištingų galių, kurios Dievo teises pašiepia ir trypia. Tapk teip mažu ir pasidavusiu, idant visi tavimi pagal galėtų vaikščioti ir trypti it purvą, ant keliu esantį.
tryptinõs. Ana nora tryptinõs paneikti žentą.

6. vaikščiojant dirbti ruošos darbus, triūsti: Trypì trypì su puodais, tiek terandas. Vyrai su traktoriais pasmaišo, o boba trỹpk ir trỹpk. Visai tos kojos sustyro par dieną trỹpiant. Nuo tamsos lig tamsos trypia. Kad i ant vietos, o trỹpk i trỹpk. rūpintis, atlikti priežiūros darbus, apeiti: Ten pat netolie trỹpa aple arklius. Ruošiasi ir aplink važį trypia.

7. eiti, žingsniuoti: Kaukas žengė pirmas, o iš paskos trypė ateivis. Sodo takais mes trypdavom, vaikštinėdavom laisvalaikio valandėlėmis.
aptrỹpti, -ia (àptrypia), àptrypė

1. apmindžioti: Niekas neprižiūrėjo, ir àptrypė kapą [greta laidodami]. Autobuse batus àptrypė.

2. mindžiojant užsilyginti: Dabar ta skylė jau yr apsitrỹpuse.
atsitrỹpti, -ia, atsìtrypė. pakankamai prisitrypti.
įtrỹpti, -ia, į̃trypė.

1. trypiant įspausti, įmurdyti.

2. trypiant įplūkti, padaryti kietą: O pūdymas – tai ne pavasario dirva. Įdžiūvęs, kietas, galvijų įtryptas.

3. trypiant įeiti.
į purvýną įtrỹpti išniekinti: Šeimos pagrindai suniekinti, garbė įtrypta į purvyną.
ištrỹpti, -ia (ìštrypia), ìštrypė.

1. išmindžioti, ištrempti: Arkliai šlapią pievą ištrypė, t. y. išmankasijo. Bobai ištrypsì uogas. Kviečių lauką karvės ištrypė. Laukas ìštryptas, lyg šernai vestuves būtų kėlę. Ančių nelaikydavom, jos kiemą teršia ir javus ištrỹpia. Ìštrypta, subrukta ežios arklio kaip lėkta. Arkliai ne tiek suėdę, kiek ištrypę, pagaliau net sugulę miežiuose. Kiaušinius ridinėja kieme, kur gerai ištrypta žemė, kad jie riedėdami niekur neužkliūtų. Žvėdų kareiviams suvalgius grūdus, o javus ant lauko ištrypus, žemaičiūse kilo maro liga. Išpurvino kepurėlę ir ištrypė surdotėlį.

2. kurį laiką šokti: Iššoko, ištrypė jaunimas visą naktelę.

3. pakankamai šokti: Pareini išsišokęs, išsitrỹpęs.
nutrỹpti, -ia (nùtrypia), nùtrypė.

1. numindžioti: Gyvoliai nutrypė šlapią pievą. Nùtryptos klombos. Vištos baisiai nùtrypia daržus. Nùtrypė, padą juodą padarė pririštas arklys. Visą kiemą nùtrypė ir purvus padarė. Šventorius vien tik vyžų ir klumpių nutryptas. Kur žirgužiai stovėjo, čia žemužė nùtrypta. Aš ją. radau nùtryptą, persisodinau į kitą vietą – ir auga. Arkliai, meškos, zuikiai nùtrypė avižas. nuspausti užmynus.

2. suniurkyti, sumušti: Tą mergą nùtrypė, nuplakė kaip koštuvį, i pabėgo šalin.

3. trypiant nusikratyti, nusipurtyti: Moterėlė nusitrypė kambaryje snieguotas kojas. Nusitrypė medpadžius į akmenį ir įėjo į trobą.

4. nuolat trypiant, triūsiant nuvargti: Neskubyk tep, paskui per daug nusitrỹpsi.
patrỹpti, -ia, pàtrypė.

1. kiek trypti: Kojomis patrỹpti.

2. trepsint pašokti: Pagriežk, aš patrỹpsiu. Jaunuomenė … subėga patrypti kokį norint šokį. Šokit, gerkit ir patrypkit, tik į salį nepakrypkit.
pértrypti

1. trypiant suminkštinti, išminkyti.

2. dažnai kam trypiant perlūžti: Grindys į kambarį buvo grybo suėstos ir pérsitrypė einant.
pietrỹpti, piẽtrypia, piẽtrypė. kojomis minant prikrauti, primurdyti: Pỹtrypei šiaudų šlajas.
pratrỹpti, -ia, pràtrypė

1. kiaurai ištrypti.

2. dažnai vaikščiojant pasidaryti (kelią): Buvo užoręs kelią, žmonės vėl prasìtrypė.

3. trypiant įklimpti, įgrimzti: Kaip išejo pri širvuko, tai visi vienuolika arkliai lig kelių į purvus prasitrypę ir negalėjo išlipti.

4. kurį laiką šokti.

5. kurį laiką gaišti dirbant ruošos darbus, triūsiant: Visą dieną tokio [je] striukumo [je] su ruoša pratrỹpiam. Nugi vasaro [je] teip i prasitrỹpia: tai uogos raškyt, tai viryt, tai obuoliai rinkt.
pritrỹpti, -ia, prìtrypė.

1. trypiant prispausti, primindžioti: Žemes aplink medį driūtai primindžioti, pritrỹpti.

2. trypiant priteršti: Kad vaikai pritrỹps, išvalau. Vakar grindis išploviau i veizėk, kiek vaikai par dieną prìtrypė. Kojas gerai nusivalyk, matai, kiek pritrypei!.

3. daug prišokti: Oi, kaip mes ten prìtrypėm – ligi dvylektos.

4. smarkiai, daug prisitriūsti.

5. nuolat triūsiant uždirbti: Diena iš dienos trypiu ir ką aš čia pritrypsiù.
sutrỹpti, -ia (sùtrypia), sùtrypė.

1. sumindžioti, sutrempti: Gandrai stogus mina, sùtrypa. Atejo gyvuliai, sùtrypė rugius ir paliko kaip padą. Sumaigo [javus],
kojom sùtrypia [arklys eidamas ratu]. Liko kas [derliaus],
tai sumynė, sùtrypė. Kai pradėjo karves rišt, nesutrỹpdavo žolės. Žolę išmynė ir supjautą šienelį sutrypė ir iškreikė į visas šalis. Liepė vedum skubinai tą meisą visą išversti lauk, viską sutrỹpti, su žemėms apkasti. An švento Jurgio užejo vokyčiai i mun išpylė visus grūdus, bulves i tas sùtrypė. Kareiviai per karą viską sùtrypė, sumyniojo – neliko nei rugių nuspjaut, nei linų nusraut. Sudaužo stiklinę i su kojoms sùtrypa gražiai. Dovijas, voliojas, draskos [kačiukai],
sutrỹpia patalą – anė kur dėtis nebėra! Lovos sutryptos, pripurvintos, asla prilieta. Ir pamynė žirgas po kojelėm, ir sutrypė putino uogelę. Laukus, kurie labai gražiai stovėję, taip skaudžiai sukūlę [ledai],
jog tie dabar išveizd lyg kaip arklių ir bandos sutrypti. Sutryptas, aplamdytas ponas apalpo. trypiant sunaikinti, nugalabyti: Arkliai sùtrypė ėraitį staldė [je]. Įmetė pagavę [gaidį] į avių kūtę, kad sutryptų. Paleistų jautį, tas tave sutryptų į smulkius trupiniukus. Visi [vaikai] nekenčia, pagatavi po kojom sutrỹpt.

2. treptelėti, sutrepsėti: Gaspadorius sùtrypė, kam blogai kalba jis. Kai sutrypiu, žemė dreba. Bėris sutrypė priekinėm kojom, nusižvengė. Sudundėjo vežimai, sutrypė arkliai, ir Jonukas paliko vienas. Kai pribėgsi prie darželio, sutrypk kojom į žemelę.

3. trypiant sunešioti, suavėti: Sutryptos kurpės ant basų kojų.

4. pašlapti, susimakoti nuo trypimo: Kiaulė susitrỹpusi, reik pakreikti.

5. trypiant sušokti: Mas klumpakojį, kadrilių ka sutrỹpsma liuob, tei būdavo į ką pažiūrėti. Nu, Onut, sutrỹpkium kokį kartą polkutę. Gal ir aš dar gausiu sutrỹpt jo vestuvėse.

6. sunaikinti, sutriuškinti: Sùtrypė sùtrypė muni [liga],
nebė [ra] iš munęs nieko. Kol gali visiem geras, o kai nebegali – tai tau sumina sutrỹpia. Ji jautė, kad nebebus taip, kaip buvo – kad užeina kažkokia audra, kuri nušluos juos, sutryps, sunaikins. A sutrỹps Lietuvelę, a taip jau ir neišlįsiam? Nor sutrypti dar ir mūsų kalbą. Žūsime kaip žmonės, nepalaužti, nesutrypti. Tenai sutrỹps jo puikybę. Sutrypkim savo vergiškumą. išniekinti: Ar būtų didelė garbė ir tau, karaliau, jeigu tavo pareigūnai aukštieji už malonę tavo garbę turėtų savąją sutrypt, išniekint?!
užtrỹpti, -ia, ùžtrypė.
1, trypiant užlyginti: Ka ùžtrypė, ka nieko nesuprasi, a čia buvo duobė, a nebuvo. Muno pėdas avys užtrỹps aplinkui bėgiodamos. Kapą kazokai arkliais užtrypė. Ne, šiandien ji neberastų to kapo, nes jau tada tuojau užtrypę, sulyginę su žeme anie.

2. trypiant užgesinti: Viktoras dviem pirštais suspaudė nuorūką, užtrypė ją batu.

3. trypiant nugalabyti: Užtrỹpti žiurkę.

4. užminti: Ùžtrypė su koja an [grėblio] dantų.

5. trypiant užteršti, supurvinti: Kur čia pabūsi čystai su vaikais: užtrỹpia su kojom suolus.

6. imti šokti: Kad užtrypsiu, net skambės grindys ąžuolinės.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itrypti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x