įtraukimas

traukìmas. tráukimas. tráukimos. → traukti:

1. Virvės traukìmas. Šokyje imituojamas lyno traukimas, lipimas virvinėmis kopėčiomis ir kiti jūrininkų darbo judesiai. raumenų tempimas: Balsis i pasižymi smarkiu burnos kampų traukimu į šalis. tampymas, traukymas: Varpų̃ traukìmas. Juostos traukimo velenėlis.

2. Visas apgaudinėjimas, pinigų traukimas, kyšininkavimas jei ir rodomas čia. kaip blogas dalykas, tai jis visiškai neturi socialinės skriaudos prasmės. Ar ne viltis traukimo paskui iš sūnų kuo didžiausios naudos pajudina tėvus mokinti vaikus ir leisti ant jų mokslo vargiai surinktą skatiką? Bilietų, burtų traukìmas. Darbo padalinimą reikėjo spręsti burtų traukimu. Dalys paskirstomos arba iš susitarimo, arba iš burtų traukimo įpėdinių tarpe. Par tus tráukimus ištraukė, ka nereikėjo eiti į kariūmenę.

3. → traukti 4: Perkūnijai kilstant darbininkai buvo prie tinklų traukimo pajūry. | Vienu tinklo traukimù pagavau dvidešimt žuvų. Į porą tráukimų paema ežerą geri žvejai. Ižgąstis nes jį apėmė ir visus, kurie buvo su juo iš ano traukimo žuvų, kurias gavo.

4. → traukti
5. Įdevė arkliuo pūslioką iš sunkio traukimo – nabagas pūškuo [ja]. Ale bet anam. sprandai čia vis būs tokie suputę jau nu to tráukimo. Veizėk, kad išdarytas arklys negautų sunkį tráukimą. Jaunam arkliui duodam mažiau traukìmo, viržius išleidžiam. Kartais kits ir jau prie važiavimo vartotas arklys pradeda prieš traukimą priešyties. Kad nori skystesnio kiaušinio, valgyk tuos pirmo traukìmo.

5. → traukti
7. Prie traukimo [bacionui] gūžtos, kad būtų papori – kiek vyrų, tiek moterų, tai bacionas atskris.

6. → traukti
9. geras veikimas: Motoras neturi traukìmo.

7. → traukti l0: Rąstų tráukimas baisus darbas. Su velkėms akminus vilko, tai buvo tráukimo.

8. → traukti 11: Kad nebėr niekur traukìmo, tai ką gi tau ir bepirks.

9. → traukti
12. Prie savęs traukimas. Tieson traukìmas. Traukimas baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus.

10. → traukti 19: Daiktavardiniai veiksmažodžiai gali reikšti … daikto paviršiaus tepimą …, padengimą, traukimą tuo, kas pasakyta pagrindiniu žodžiu. Maliava paskutinio traukimo bus … išdžiūvusi.

11. → traukti
21. Panašiųjų narių traukìmas kruvon.

12. → traukti
23. Žvaigždės traukimasis – jos skersmens mažėjimas, jos medžiagos slinkimas (kritimas) link centro. Priešingas procesas – plėtimasis. Žvaigždės traukimasis kiek sulėtėja. Pasiutęs kartūno tráukimos. | Raumenų traukimasis.

13. pašalas: Dar šalta, dar traukìmas iš žemės eina.

14. → traukti 26: Apkvaitimas galvos, drebėjimas ir traukimas sąnarių. Neleido miegot kojų traukìmas. Toks traukimas kojų, ejau pri daktarų; kai senas – nėkas nemačija. Narivas (votis) kelias: traukìmas – iškęst negali.

15. → traukti 2
7.

16. trauka, trauksmas: Nebtura [krosnis] tokio tráukimo. Kakalys tas dabar neturia traukìmo. Aną dieną buvo geras traukìmas [kamino],
šiandien nedega. Uždarius dangtį, tujaus visas oro traukimas paliovė, ir ugnis greičiaus užgeso. Knatas neįsidegs, neturia traukìmo.

17. skersvėjis: Nesėdėk čia: pro duris eita tráukimas. Koks tráukimas – uždarykiat jūs tą langą! Sykį užeina perkūnija, nelakstyk: kai bėgi, daros traukìmas. Tarpdurė [je] toks traukimas, nestovėk, susirgsi! Pro tą skylę tokis traukìmas. Kažno kol naujoj gryčioj bais didelis traukìmas. Šitoks traukìmas – par duris gali išnešt. Pastatė ant aštraus vėjo, ant traukìmo vėjo – ir krito arklys. Kai jie eina [per kapus],
tai vėjas daros, traukìmas, i eina tas stulpas [iš paskos].

18. → traukti 28: Traukimas į kryges, karą. Karūmenės tráukimas an Tilžės, baisu! Per V [entės] r [agą] eina svarbus paukščių traukimo kelias. Rudens traukimą pradeda seni paukščiai. Jaunikliai ima traukti vėliau. Kitos paukščių rūšys pasirodo Lietuvoje vien traukimo metu, t. y. rudenį ir pavasarį, skrisdamos iš tolimos šiaurės kraštų į pietus arba grįždamos iš dausų. Panemunės gyventojai švęsdavo pavasarinį žiobrių traukimą – žiobrines. [Slankų] traukimas yra tik viena, bet žymiausia ir todėl visiems žinoma tuoktuvių dalis. Darbininkai dirba dvaruose ar pas ūkininkus ir, metams pasibaigus, keliasi toliau. Tas kilnojimasis vadinasi traukimu. Slavėnų traukimas į šiaurę turėjo prasidėti maždaug tuo patim metu.

19. → traukti 2
9. Tráukimos atgal, atsitraukimas. Traukimasis yra arklio ėjimas atgal tiesia kryptimi. kraustymasis, bėgimas, atsitraukimas (ppr. gelbėjantis): Liepos mėnesį tas buvo traukìmasis jų. Tasai lietuvių traukimasis [į vakarus] priverčia pasitraukti visus lietuvių kaimynus, gyvenusius už lietuvių į vakarus.

20. → traukti 32: Tráukimas, tęsimas.

21. laikotarpis: Ir prasidėjo tolesniame traukime baisi karė.

22. pasakojimas, sekimas: Kiti policistai ėmė nekantrauti dėl Šunakario per ilgo traukimo pasakos.

23. → traukti 33: Iš to traukìmo (ilgo nedėjimo langų) tai nėr naudos!

24. → traukti 3
8. Dabar [garstyčių] nebesėja, seniau, būdavo, ar karščiai kur, tai kloja, kaip ir traukìmą turi. Karščio tráukimuo kokį lapą dės. nuotakumas: Ledus [Ringuva] išstuma, ale neužtvinsta, tura tráukimą.

25. → traukti 3
9. Tráukimas visų – pusvaikiai, mergos, bobos – taip i žinda. Vyrai nu i pasileidę su tum tráukimu.
2
6. → traukti 40. pasklidęs kvapas: Dabar jokio [duonos] traukìmo – ar jy kepta, ar nekepta.
2
7. → traukti 4
3.
2
8. potraukis, polinkis; noras: Jis. gyveno ne tiek proto nurodymais, kiek širdies traukimais. Skaityti tráukimą turėjau beprotišką. Toks yr tráukimas vyrų pri butelio, pri rūkalo. Toks tráukimas pri miego – būs lytaus. Tráukimas yra baisus pry audimo. Tráukimas pri gyvolių – noru auginti. Bagotai gyveno, ale prigimtis, traukìmas [vogti]. Niežti padus, toks traukìmas kasytis. Martynas pajunta kažkokį nenumaldomą traukimą į mergaitę. Einu pas Uršulelę, i gana, mat pasiutęs tráukimas. Danguje nebus nei jokių griešnų traukimų.
2
9. → traukti 50: Dviejų traukìmų nuotraukos neišėjo, sugedo.
30. → traukti 51: Šitokių dialektizmų traukimas į tarminius žodynus yra visai naujas dalykas dialektologinėje leksikografijoje.
3
1. → traukti 52: Šaknies traukìmas. Kvadratinės šaknies traukimas.
víenu traukimù tuo pradėjimu, be sustojimo: Kad víenu traukimù būčiau pradėjus eit, gal būčiau ir greičiau nuejus.
anttraukìmas. → anttraukti 3: Vienu lanko anttráukimu galėjai tekiniu važiuoti dešimt metų: zvanai nepaseko, nepardžiūvo, – vienas sudūrimas tebuvo.
aptraukìmas.

1. → aptraukti 4: Kiek dabar norėsi už kailinių aptraukimą? Apauksinimas, auksu aptraukìmas. Indų stiklu aptráukimas.

2. aptęstas, apdengtas, apneštas, apklotas ko sluoksnis: An bulbų koks aptraukìmas yra. akių valktis: Akių aptraukìmas, aptemimas. apniukimas, apsiniaukimas: Apsitráukimas, apsidumblojimas. Apsitráukimas, apsiraukimas – tikras ruduo. Tokiu apsitráukimu, pasius versti, paskęsma.

3. aptvinimas: Vandens aptraukimas.
atitraukìmas. atitráukimas. attraukìmas. attráukimas. atatraukìmas.

1. → atitraukti
4. Kirčio atitraukimu vadiname iš prigimties „fonetinį“ tarmių reiškinį, kai nuo galūnės kirtis dėsningai atitraukiamas per vieną ar kelis skiemenis į žodžio pradžią. Kirčio atitraukimas yra dvejopas: visuotinis ir sąlyginis. Pagal kirčio atitraukimo pobūdį skirtinas žemaitiškasis ir aukštaitiškasis.

2. → atitraukti
16. Per patį vokiečių atsitraukimą pas mus apsigyveno viena mergina. Tuojau paliepkite trimituoti atsitraukimą!

3. → atitraukti
17. Garlaivio atsitraukìmas. Prisižada be atsitraukimo reziduoti prie Gudelių bažnyčios.

4. → atitraukti
18. Tas [vaiko] atsitraukìmas nuo namų (išvažiavimas į internatą) liūdnas. Atsitráukimas nuog vieros, atsižadėjimas bažnyčios. Atsitraukimas, atsitolinimas nuo nereikalingo bovijimos su kitais. Atsitraukimas nu tikro tikėjimo, visiškai ano atsižadant.

5. → atitraukti 19: Mes, lietuviai, savo darbu, savo taupumu, tiesiog atitraukimu savo kąsnio nuo burnos, padedame tokiai valstybei. | Apyvartinių lėšų atitraukimas.

6. → atitraukti 20: Kai aš imu per būsimųjų darbų stiklą žiūrėti, tai šitas mūsų atitraukimas nuo smulkių dienos darbų ir rūpesčių rodos Apvaizdos dalykas. Žodžio užrašyti ar jam patikrinti vietoj didelio atitraukimo nuo savo darbo nepadaro. Atitraukimas nuo mokslo mergaičių. Atitrūkimas (atsitraukimas) nuo gamybos.

8. atimtis.
įtraukìmas.

1. → įtraukti 1: Tinklų išmetimas, įtraukimas, žuvies išėmimas – mechanizuota.

2. → įtraukti 8: Eilutės įtraukimas. įtraukta vieta: Inspiraciniai, tarpšonkaulių įtraukimai. Įkvepiant orą matyt įsitraukimai tarpkaulių.

3. → įtraukti 14: Kosint ar įkvepiant, dėl oro įtraukimo drenuojama kaverna išsiplečia, dėl iškvėpimo sumažėja.

4. → įtraukti
15.

5. → įtraukti l6: Už nepilnamečio įtraukimą į girtavimą, daromą sistemingai, kaltininkai baudžiami laisvės atėmimu iki penkerių metų. Piliečių įtraukimas į visuomenės reikalų tvarkymą. Plačiai pradėjo rašyti apie galimą Skandinavijos valstybių įtraukimą į karą.

6. → įtraukti 18: Tinkamas kultūrų kaitaliojimas, ypač dobilų, liucernų ir kitų daugiamečių žolių į sėjomainą įtraukimas, pagerina dirvos fizines savybes.

7. → įtraukti
19. Įsitráukimas į gėrimą – trokšta, nagai virpa. Insitraukìmas rūkyt – negali pamest! Įsitraukimas į darbą.

8. → įtraukti 20: Skolų įtraukimas į skolų knygas.

9. → įtraukti 22: Šlovingasis įtraukimas į Berlyną. Linksminuos del tavo garbingo įtraukimo į miestą Jeruzalem. Kristaus įtraukimas į Jeruzalę. Pumpuriai įtraukimą pavasario apsako. Iš Lietuvos vietų vardų žodyno kalbininkas istorininkas galės mums papasakoti apie tai, kas per tauta ar taũtos yra gyvenusios Lietuvoje prieš lietuvių įtraukimą į šią šalį. Mezliavninkams pri įsitraukimo žalnierių į žiemos gacpadas reik dabotisi.
ištraukìmas. ištráukimas.

1. → ištraukti
1. Man tatai yra iš sielos pašino ištraukimo klausimas. Kitoniškai mes, lietuviai, vadinam išlaužimą arba ištraukimą nežinomo mums sekreto nu antros asabos.

2. → ištraukti
2. Prisikabys [policija] – tai bus ištraukìmas pinigų.

3. → ištraukti 4: Nuo dažno valties ištraukimo į krantą susidarydavo išardymas – išyros. Jenarolas su apicieriumi, ištraukę trečiąją paną, nebeleido lopšiaus atgal į urvą dėl ištraukimo kareivio. Apie ginklo išsitraukimą jam nebeatėjo į galvą: vis tiek buvo pavėluota.

4. → ištraukti 7: Labai plačiai vartojamos ištraukimo rogutės, prie kurių rąstai pritvirtinami grandine arba lynu. Medienos ištraukimas iš biržių, kaip žinoma, labai reikšmingas miško ūkiui.

5. → ištraukti 19: Užterštam orui pašalinti įrengiamos specialios ištraukimo sistemos. Pūlingi pleuritai, susiję su pneumonija, dažnai pagyja po kartotinių pūlių ištraukimų Poteno aparatu. Baisus [žolių] ištráukas to vandens – ar seniai buvau įpylusi?! Lapai [lukštų] ant vanų ant pūlių ištraukimo. ištráukimas, išmirkymas. siurblys: Apdulkės, mat dulkių nė kokių ištraukìmų nebuvo.

9. → ištraukti
21.

10. → ištraukti 22: Abraomo ištraukimas į žemę Kanaan. Kunigų bei žmonių su giesmėmis atviras ištraukimas ant laukų.
nutraukìmas.

1. → nutraukti 1: Siūlo nutraukìmas. Toks sunėrimas turi didelių patogumų, nes leidžia [meškerės] kabliuką su pavadėliu nunerti nuo valo be jokių pjovimų ar nutraukimo.

2. → nutraukti 4: Nėštumo nutraukìmas. Darbo nutraukìmas. Mokėjimų nutraukimas. Dėl akių [ligos] nutraukimo gintarinius karolius liuob nešios. Santykių su artimaisiais nutraukimas. Ginklavimosi varžybų nutraukimas. Santuokos nutraukìmo byla. Sutarties nutraukìmas.

3. → nutraukti
7. Nuog nutraukimo šlovės liaukitės.

4. → nutraukti
8.

5. → nutraukti 12: Aš jam visus piningus užmokėjau be jokio nutraukìmo, nieko nenutraukdamas. Nutraukimas algos algočiams, šeimynai ir darbinykams. Su pasnyku ir nutraukimu sau … valgyme ir gėrime, kūnui prigulinčiame, pasnyką dvasišką tikrą suglaustume.

6. → nutraukti l
6. Dabar mažiau pastaiko [žaibo nutrenktų],
gal kokie nutraukìmai pasdaro.

7. → nutraukti 21: Visiškas skysčio iš plaučių nutraukimas. Drenavimas yra tai nutraukimas per didelio drėgnumo nuo laukų ir pievų. Prie upelio [vandenio] nutraukìmas yra. Pievos su upe lygios – nėr nutraukìmo [v] andenio. Lygios vietos – netura nutráukimo. Ledus [Ringuva] išstuma [į krantą],
ale tura nutráukimą, nubėgimą – i neužtvinsta.

8. → nutraukti 26: Su tokiu tų žąsų nutraukimù net į pačią galulaukę!

9. → nutraukti 31: Čia buvo toks nutraukìmas, tai mokės [pensiją] vėliau.

10. → nutraukti 32: Vaiko nutraukìmas (nuo krūties). Veršiukai pajunta nutraukimą nuo karvės. Po nutráukimo gerai ėmiau šerti.

11. → nutraukti 34: Tapęs Radišaitis į nutraukimo namus nugabentas.
patraukìmas.

1. → patraukti 3: Už kojos aš jį nutraukčiau vienu patraukimu žemėn. Pjūklas ėjo lygiai, su kiekvienu patraukimu išpurkšdamas po gerą saują baltų pjuvenų.

2. → patraukti 7: Menkas arklių patraukìmas.

3. → patraukti 9: Nupjoviau šaką vienu peilio patraukimù. Paskui paėmiau aštriausią peilį ir vienu patraukimu perpjoviau gerklę. Keturi [skustuvu] patraukimai – ir nėr. Vienas dalgio patraukìmas – ir jau visas glėbys. | Vargai, laikanti it replėmis sugniaužę mūsų jaunuomenę, ne keliais plunksnos patraukimais pašalinami. Kompozicijos ir pasirinktų tipų originalumas, drąsus teptuko patraukimas užkariauja žiūrovą.

4. → patraukti
10.

5. → patraukti 14: Priekyje nuo [suknelės] perpetės – patraukimas.

6. → patraukti
15.

7. → patraukti
19.

8. → patraukti 21: Pabalęs, susierzinęs ar šiaip įtūžęs rūko – tartum vienu patraukimu norėtų visą papirosą surūkyti. Ans serga, o aple šnapšės patráukimą vis šneka.

9. → patraukti 2
6.

10. → patraukti 32: [Baltažiedę notrelę] moterys geria nuog patraukìmo, nuo gimdos nupuolimo – labai padeda.

11. → patraukti 34: Retai kada vienkartinis patraukimas su klijine maliava yra užtenkąs.

12. → patraukti 41: Patraukimas, viliojimas; viliojąs gražumas, gražybė. savybės, kurios į save patraukia, paveikia, palenkia kitus: Daktarė turėjo didelį patraukìmą, atvažiuodavo [pas ją] iš labai toli.

13. → patraukti 43: Patraukìmas tieson. Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn – tai kvotėjo, tardytojo ar prokuroro priėmimas nutarimo patraukti asmenį kalbinamuoju.

14. polinkis, potraukis į ką, kam, prie ko: Jis turi patraukimą į fiziką (fizikai), į techniką (technikai). Patraukìmas prie muzikos. Jokio patraukimo prie kunigystės neturėjęs. Žmogaus toks patraukìmas yra, i gana – ką tu padarysi. Neturu patráukimo rašyti. Į miestą [eiti gyventi] patraukimo tokio nebuvo: čia mūsų numeliai, čia mūsų takeliai. Turu didelį patraukìmą austi. Kitas ir didelis turi patraukìmą skint [svetimus obuolius]. Kažin labai, ar grįš [jaunimas į kaimus],
gal kaip katro patraukìmas. Prikala prie durų padkavą, kad būtų patraukìmas užeit. Man patraukìmas buvo uogaut. Jį tokis patraukìmas tęsia – tik pavogt. Kap užstoja – tai dar didesnį patraukìmą turi [vogt]. In šokius neturėjau patraukìmo. Patraukìmas yra prie jų. Mano toks patraukìmas prie žemės. Iš kokio patraukìmo yra [žmogus],
ir suprasi. Int jaunimo susrinkimo tebeturiu patraukimo. Pasitraukimas ūmas. Tura [vaikas] didelį patráukimą pri tėvo. Prie blondinių jis niekad nejausdavo ypatingo patraukimo. Prie mergų patraukìmą turėjo. Nepripirši, jei patraukìmo nėr. Čia, matai, kaip patraukìmas – kas kam mielesnis. Todėl tas dangaus dailidė suveda krūvon vyrą ir moterę per ypatingą patraukimą, kurio šiuodu pačiuodu nesupranta.

15. → patraukti 4
6. Pasitraukimas iš namų. Inteligentų pasitraukimas [užeinant vokiečiams] dar didžiau visą būklę apsunkina. Kryžiuočių kronikininkas Dusburgietis net trim atvejais 1280 – 1283 m. mini jotvingių pasitraukimą į Lietuvos ir Rusios žemes. Savavališkas pasitraukimas iš darbo. Pranešė apie savo pasitraukimą iš tarnybos.

16. → patraukti 4
7. Kariuomenės pasitraukìmas. Jų dalinio likučiai tiktai dengią [vokiečių kariuomenės] pasitraukimą. Pasitraukimo keliai turi būti iš anksto tiksliai nustatyti. Dievo karalystėje negali būti stovėjimo vietoje. Sustojimas yra lygus pasitraukimui atgal. Prie tos naštos ir atsakomybės aš nesiveržiau, nesiekiau, bet jos atsisakyti reikštų pasitraukimą, kai mano draugai, mūsų bendra idėja patiria sunkumų ar net yra pavojuje.

17. panašumas: Patraukìmas didesnis po motka, ne po tėvu.

18. → patraukti 5
2.

19. → patraukti 5
3.
partraukìmas. → partraukti.
pértraukimas. pertraukìmas. → pertraukti:

1. Partraukimas. Nėra nieko kito, tiektai sektos, kitokumai, nesandaros, pertraukimai. Nuraminkimės nuog visokio pertraukimo, teip širdies, kaip ir kūno. Sumišime ir pértraukime sielos savos kartais randas. Parsitraukimas.

2. Susisiekimo pértraukimas. Pertraukimo technika. Pasiritė jį už partraukìmą pasakos ir … išrėžė iš senio nugaros tris diržus. Antonijus didysis daugiaus grožėjos nakties tylėjime ir tamsumuose neg dienos šviesume, jog dienos metą jausdavo … dūmo pertráukimą ižg veizdėjimo ant tų žemės daiktų. Pertraukimas prietelystės. Pertraukimas sandaros, kurią Christus Viešpats terp Dievo ir terp mūsų buvo padaręs. Kaitinantis be pertraukimo gali švelni oda nudegti. Laimingas, kursai gal nusikratyti partraukimais ir surinkti savi į vienybę švento gailesio!

3. → pertraukti 5: Rusiška abėcėlė nor būti suvartojama raštuose vien tik pertraukimui lietuvių ir žemaičių į pravoslaviją.

4. → pertraukti
7.

5. → pertraukti 9: Partraukimas sijų.

6. pervargimas nuo sunkaus darbo, patrūkimas: Iš pártraukimo arklys įgavo klupikus.

7. (oro) permaina, pasikeitimas: Tais tepalais taipojau ant oro persitraukimo deriančiosios skylelės medžio luoboje arba žievėje tampa užteptos.
pratraukìmas.

1. → pratraukti 5: Pratraukìmas – gręžtų, gilintų ir plėstų skylių arba išorinio paviršiaus apdirbimas daugašmeniu įrankiu – pratrauktuvu. Gręžimo, frezavimo, šlifavimo, skersinio drožimo, pratraukimo ir kitos metalo pjovimo staklės.

2. pravarymas, perleidimas (sukant): [Juostos] pratraukimo laikas, pratraukimo trukmė. Pratraukimo greitis.
pritraukìmas.

1. → pritraukti
1. sumažinimas atstumo, priartinimas: Su pritráukimu iš Pūkštakalnio gal matyti penkias bažnyčias.

2. → pritraukti
2. priartinimas. Judesys aplink horizontalinę sagitalinę ašį – pritraukimas (priartinimas prie vidurės plokštumos).

3. → pritraukti
5.

4. → pritraukti 11: Žemės pritraukìmas. Pritraukimo riba.

5. → pritraukti 12: Klientų pritraukimas. Kupiškio palyvnykai tą puodynę turėjo prieš visų akis dėl pirkėjų pritraukimo. Japonijos valdovas iš tradicijos, taip pat turistų pritraukimui palaiko šį seną sportą. savybės, kurios patraukia, palenkia į save, privilioja: Kitas tura prytráukimą, ka i negražus. Ka kitas i negražus, tura pasiutusį prytráukimą. Tos akys yr didliai žavingos, tura didelį pritraukimą.

6. potraukis, polinkis, noras kam, į ką: Toks pritraukìmas, kad negali būt be rūkymo. Labai an Dievą turiu pritraukìmą didelį. Ka būt širdies pritraukìmas, važiuotų [pas panelę]. Jis ne mano [sūnus] – aš prie jo neturiu ir pritraukìmo.

7. → pritraukti
19. Godingas prisitraukìmas.
sutraukìmas.

1. → sutraukti
1.

2. → sutraukti
7.

3. → sutraukti 10: Iš to nevalgo vaikai Izraelio gyslos (gyslą sutraukimo) ant sulenkimo strėnų (kulšų) iki šiai dienai. Susitráukimas, krupėjimas. Juo stipresnis dirgiklis, tuo stipresnis raumens susitraukimas. Širdies susitraukimų dažnumas priepuolio metu esti nevienodas. Džiovintų [arnikų] graižų spiritinė ištrauka skatina širdies darbą, gimdos susitraukimus, tulžies išsiskyrimą. Pasiutęs sutráukimas – nė kojų neištiesa. Kojų sutraukimas [vištoms] paeina nuo šalčio ir vištinyčios nešvarumo. Susitráukimas. Susitraukimas po skalbimo. Susitraukimo plyšiai.

4. raukinys, raukylas: Tai gera mašinėlė – tei [p] gerai sutraukimùs tuos daro. Juo daugiau sutráukimų, juo strainesnis sijonas buvo.

5. susiformavimas, susidarymas, kristalizacija: Susitráukimas ing krištolą.

6. → sutraukti 14: Aristotelis išsamiai aprašo, kaip pienas perdirbamas į sūrį, pieno sutraukimo techniką ir sūrio laikymo sąlygas.

7. sutelkimas, sukoncentravimas: Kariuomenės sutraukìmas.

8. → sutraukti
21. Kuo daugiau susitraukė į žvaigždę medžiagos, tuo daugiau išsiskiria susitraukimo metu šilumos.

9. → sutraukti 27: Sutraukìmas, santrauka. Kontrakcija – dviejų gretimų kalbos garsų sutraukimas į vieną tarpinį garsą.

10. → sutraukti 28: Skaičių sutraukimas.
užtraukìmas. užtráukimas. ažutraukimas.

1. → užtraukti
1.

2. → užtraukti
3.

3. → užtraukti 4: Aulo užtraukìmas. | Šitas akių užtraukimas skiriasi nuo pirmojo tuo, kad čia užtrauktoji akis yra išmezgama.

4. → užtraukti
6.

5. Ndž, → užtraukti
7.

6. → užtraukti
8. Žaizdų užsitraukimas, sugijimas. apsiniaukimas: Ale i užsitráukimas – daba i duos kiaurą dienelę.

7. → užtraukti
9.

8. → užtraukti 11: Prie užtraukimo policijos prisidėjo šiek tiek ir inteligentai.

9. → užtraukti 12: Paskolos užtraukimas.

10. → užtraukti
13. Pasiutęs užsitráukimas koronės su tokiums kalbums: dvarininkė, o ubagais turėjo eiti.

11. → užtraukti 17: Ale gi ažtraukìmas, kaip dabar reiks ranka pirštinėn ankišt.

12. → užtraukti 23: Išsibaigė užtraukìmas, ir sustojo laikrodis.

13. → užtraukti 29: Dūmikas juk netraukia be paliovos dūmų – tarp vieno užtraukimo ir kito lieka liuosa valanda dėl kvėpavimo tyru oru.

14. atsikraustymas, užėjimas, pasirodymas: Pervers aukštyn kojom visas šios dienos eiropiškių mokintų vyrų nuomones apie senovės gyventojus Eiropos pirm užtraukimo vokiečių ir slovėnų.

15. → užtraukti 35: Kad ir su užtraukimù, vis tiek in pusės kovo sulauksma karvės.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itraukimas' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x