įtikrinti

tìkrinti (-yti), -ina, -ino.

1. žiūrėti, ar tikra, teisinga; kontroliuoti, ar atitinka reikalavimus; nustatyti būklę: Vielos skersmuo tikrinamas mikrometru. Dainius apžiūrinėja savo kombainą, tikrina viską, ką tik galima tokiu metu patikrinti įdėmia akim permetus. Tikrinamas sraigtų kreivumas. Tikrinti kalbą. Rapolas galando ant tekėlo kirvius, tikrino kirvakočių įtvėrimus. Aš ejau pirmas ir tìkrinau ledą – buvo beveik visur kiaurà. Nugi duodi rublį, o sargas i praleidžia netìkrinęs. Ka eis tą pasą tìkrinti, paeisiu į kitą kambarį, nerodysiuos. O kraujo spaudimą tìkrino kiek kartų. Iš ryto vis tìkrinam tinklus. Ar jis. vienas, ar te su pora jis – niekas neina tìkryt. Karves kai melžia, vis tìkrina, kad būt išmelžtos. Reik išeiti, veizam, kiekvieno [je] gatvė [je] – visur tìkrina dokumentą. Čia vištas tìkrina (žiūri, ar su kiaušiniu), čia porciją tau pjauna. Selyklą tìkrinom, alus ar geras, tìkrinom. Žandaras ėjo alų tìkryt, kas tam alui padaryta, kad kas tik geria, visi pradeda dūkt. Ir ma [no] tìkrino bites, dabojo, ar sveikos. Tikrinom, a nė [ra] prakiurusi blėkinė. Žiūriu, kad jau tìkrina bilietus. Tikrinamasis klausimas. Tìkrina kaip cėras savo rubežių. Kodėl neini tìkrinties [sveikatos] ? Galėjai beidama kristi. Tìkrinaus par daktarą, sako, nieko nėr. Reik eit tìkrytis – gal da atgriebs. Kai senatuve nusenęs, tai nereikia tìkrytis, o jeigu dėl ligos, tai kas pusę metų.

2. teigti esant tikra, tvirtinti, tikinti: Tìkrinti yra teigti arba patirti dalyko tikrumą. Jis tìkrina, tikrai kad vaidenas. Kaip tinaik buvo, tìkrinti negaliu. Kaimynė tikrina, kad ir su didžiausiu greitumu būtų lėkęs, visgi teip negalėjo sušilti arklys. Katrė su ašaromis tikrino, kad nematė skleinyčios. Apie tatai Povilas šventas mus tikrina bylodamas.
aptìkrinti.

1. patikrinti, ištikrinti: Daktaras aptìkrino sveikatą.

2. garantuoti.
atitìkrinti.

1. tikrinant sureguliuoti: Atitìkrinti laikrodį.

2. įsitikinti: Skliaudau ausis, reik dar atsitikrinti, ar tiesa.
įtìkrinti. padaryti tikrą, įsitikinusį, įtikinti (ppr. išaiškinant): Buvo surašytas visas memorialas, kuriuomi norėjome įtikrinti, jog reikia mums leisti rinkti aukos. Boba vėl grįžo pas kleboną įtikrinta. Bet čía Čiurlionis man mažiausia įtikrinamas. Įtìkrinti galima veikiant visų pirma protą. Įtìkrinamasis yra argumentas, kuris suteikia įsitikrinimo. Įsitìkrinti reiškia pažinti protu. Kol nebuvau įsitikrinęs, kas ten subrazdėjo, mane vis ėmė baimė. Eik čia, kad įsitikrinčiau, ar tu esi mano sūnus Ezavas. Jeigu ana. paskėlė viršūnelėn medžio, tai lietaus bus, mano tai jau insitìkrinta. patirti: Aš pati intìkrinau, kad ramuliai mačija. Kap aš in šitas statybas insitìkrinęs, tai ma [n] viskas aišku.
ištìkrinti. nuodugniai ištirti, patikrinti: Ištìkrino [poliklinikoje] – sveikas, dauges netikris. Buvo nuvažiavęs [pas gydytoją],
ištìkrino išbuvo, vaistų išrašė, ir nuo šitų vaistų jam geriau. Negi čia ištìkrysi visus žmones! O aš i ištìkrinau tą baidyklę, niekai tatai jau. Visą šią dėželę ištìkrinau.
nutìkrinti.

1. įtikinti, padaryti tikrą kuo: Ir tūlais ženklais nutikrino juos per keturias dešimtis dienų jiemus save rodydamas. Be malonios Jėzuso ir Marijos nė vienas galia būt nutikrintu apei išganymą. Ir malonei Tėvo jus nutikrys. Teipag ir apaštalai, teipag ir visi pranašai teip mus tame nuteisino aba nutikrino. O apie tatai mus šiuo čėsu mielaširdingai per žodį savo tiesą nutikrina. Tikrai sakau, nutikrinu. Rašiau tau nusitikrinęs apie paklusnystę tavo. Per vierą … nusitikriname Dievą esantį ir būsiantį mumus griešniemus malonų.

2. tikrinant pagadinti, neteisingai patikrinti.

3. garantuoti, laiduoti: Teip tad dievobaimingi darbai nutikrino jam gyvenimą amžiną po smerties. Nutikrinu tikrai, jog kožnas pašlovinimas tokio apsigręš jumus ing didį prakeikimą.
patìkrinti.

1. pažiūrėti, ar kas teisinga, ar atitinka reikalavimus, pakontroliuoti, iš (si) aiškinti tikrinant; nustatyti būklę: Nueina gaspadorius, patikrina tas duris – durys užrakintos. Rudeny [je] – vėtros lapkričio gruodžio mėnesė [je],
tai stogus turia patìkryt, štakietus, toras. Ogi dabar turia gi prietaisus, taigi patìkris, yr par tau auksų, ir baigta. Reikia tave patìkrinti, kas tu per vienas esi. Jie nuo daktarų patìkryti buvo. Patikrino dokumentus, liepė nešdintis ir daugiau nesirodyti į akis. Važiuojam kelius patìkrintei. Patikrinamieji išskaitymai. Dviejų paviršių lygiagretumą galima patikrinti slankmačiu. Vežė jį patìkrint peršvietiman. Daktare, patìkrink, a geras spaudimas. Mes patìkrinom: tu nesi lietuvis. Patìkrindavo: jeigu vilna pešas, tai tuomet jau išrūgęs [kailis]. Yr patìkrintas lenciūgas. Pala pala, ans tujau patìkrins staibius, tik prilįskiat artyn ano. Aš po pakvietimu buvau nuvažiavus sveikatos pasitìkrinti. Sopėjo kas, kad važiavo pasitìkrint in daktarą?

2. patvirtinti; įtikinti: Ką sutikęs patìkryk, kad rugius rytoj kertam. Visi ir visur tai patikrino šitą užkampėlį esant kuo negyviausį, nei krust, nei šnipšt. Tamstos sveikatos ir geros širdies neužmirštame, ir mūsų vaikai dar paminės, – karštai patikrino atėjusieji. Apie tai mes esam patikrinti per Jo žodį, Jėzų Kristų. Taip džiaugsmingai ir taip savo išganymo patikrintas užmigs tasai, kurs iš kūdikystės į Jėzaus ronas ir Jo užpelnymą tikrai giliai įsikasęs yra. Nepasitikrino nuomonė, kad Lietuva nuėjo į praeitį. Gerą žinią gavęs, nesidžiauk – gali nepasitikrinti. išsiaiškinti tiesą, pasidaryti tikresniam, pasitikslinti: Aš dar pasitìkrinu, paklausu jau, a tikrai teip. Pasitìkrint galima, gal parduoda. Nežinau, nuo ko pradėti, – apsidairė Nausėda po daržinę, lyg pasitikrindamas, ar niekas negirdi.

3. laiduoti, garantuoti: Jūsų pareigos palieka jums begales laisvo laiko, jūsų duona patikrinta. Lietuvių kalbai turi būti patikrinta tokia pat teisė kaip ir lenkų.
pértikrinti. pertìkrinti.

1. nuodugniai, labai gerai patikrinti, ištikrinti: Liepa (liepia) pártikrinti, suagistruoti visus maišus. Reik pártikrinti [vaiko darbus],
i jei pamalavo, sutempti (sudrausti, subarti) . Tikrinti pártikrinti [žmonės] važiuo [ja] į kokias Anglijas, Amerikus. Kol apsižiūrinės, kol pértikrins žmogų [gydytojas],
tai penkius litus ima. Nemunas yra gilus, o aš i nėsu tikrai pérsitikrinęs jojo gelmę.

2. iš naujo patikrinti: Tu patikrink, o aš pértikrinsiu. Gal juo pártikrintum, čia tie daktarai biškį glaunesni. Piningus gavęs, reikėjai pársitikrinti.

3. aiškinant įtikinti, perkalbėti: Regėdamas, kad savo moters negalės pertikrinti, davė anai visą valią. Ponaitis įstengė pertikrint ir suramint tėvus. Vargiai ką pertikrinsi, kad visa laimė tik neturte. Aš sulaikau ją, stengiuos perlaužti, pertikrinti. įsitikinti, išsiaiškinti, pasitikslinti: Dar pašnekėjus valandą, Drūktenienė persitikrino, jog nebegali nuo vyro malonės laukti. Pala, pirma pats pérsitikrinsiu. Mūsų nelaimei, turėjome persitikrinti, kad prakeiktoji žvaigždė neužgesinama. Karalius, didžiausiai persigandęs, bėgo pats parsitikrinti, ar Jonas tebėr gyvas. Ne be reikalo sakau, nės pats jau esu tame (= tuo) persitikrinęs. Taip šmakšt šmakšt į laikraštį nededa, tik pársitikrinę.
pritìkrinti.

1. daug patikrinti: Kokį kalną lapelių pritikrinau!

2. pritaikyti, priderinti.
sutìkrinti.

1. tikrinant palyginti, sugretinti: Apsižiūrėjo, jog laikas grįžti. Sutikrino laikrodžius.

2. tikrai susitarti, susiderinti: Jum reikia susitìkryt ir iš vieno gyvent (kaip susituokusiems) .
užtìkrinti.

1. tikinti, tvirtinti: Ir užtikrinusios, kad rūmuose tų šerelių nėra. Radušis jai padėkojo, užtikrino, kad būsiąs atsargus ir kur nereikia nesirodysiąs. Kiekvienas žodis, pasakytas šiandien, turi būti užtikrintas mūsų darbu.
užtìkrintai. Jo ramus balsas skambėjo tyliai, bet užtikrintai. Mūsų komanda pirmauja užtikrintai. būti įsitikinusiam, tikėti, pasitikėti: Tėvas tai turi užsitìkrinęs, aš ne. Neužsitìkrina, nešas su savim viską. Tai ir tavę nebėr ko užsitikryt ant kėlimos.

2. garantuoti, laiduoti: Aš tau užtikrinu, kad tu pas ją niekad neprieisi! Gatavas iš kailio išsinerti, bet tik uždirbtų ir vaikams laimę užtikrintų. Teisė į taiką turi būti užtikrinta visoms Europos tautoms.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itikrinti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x