įtapti

.
tàpti, tam̃pa (tãpsta, tañpa), tãpo (tãpė).

1. darytis kokiam, kuo, virsti kuo: Žalktienė … medžian gailysta virto: pati egle tãpo. Jeigu nutilsi – tapsi akmeniu, tave sumindys priešo kojos. Ne jis kaltas, kad toks tapo. Aš pasakysiu, kaip tau tapti labai turtingam! Brolis tapo (rados) lobingas. Žydai viena suktyba turtingais tapstai. Pelė tapo tikra mūsų namų šeimininkė. Taigi dabar bylinėk su juom, taip ubagu tãpęs. Jau kryžokai tarės tapusys amžinais valdymierais Žemaičių žemės. Ne visi lietuviai ir žemaičiai iš karto tapė katalikais. Didžiu tapo to [je] karė [je]. Šio [je] gadynė [je] senis šimto metų tapė daiktu retu. O kai užaugau, tapau berneliu, slėgiau močiutei širdelę. Mergelė tãpo rūsta, širdelė sugraudinta. Pylė pylė tol, kol velnias tapo negyvas. Tãpė vargingi žmonys par karus. Greit mirsiu – suvisu slobnas tapaũ. Kas tą vaistą žino, tuoj ir tampa sveikas. Kumelinga kumelė tapo. Maži upeliai … didelėmis srovėmis tapsta. Karštame vandenyje ragas tapsta minkštas. Silpnai susiję su branduoliu elektronai lengvai gali atsiskirti nuo atomo – tapti laisvaisiais. Apkurstu, kurčiu tampu. Tirštu tampu. Tampu vyru. Žmogus tapė gyva dūšia. Pavirsta ir tampa sūnumi palaiminimo. Rūpinkimėsig, broliai mieliausieji, idant ir mes visi taptumbime šią dieną bendrinykais Dvasios. Anys pilni tapė šventos Dvasios. Ir ta moteriškė tapo nėščia ir pagimdė sūnų. Kad meldės [Kristus],
tãpė veidas jo kitokias. Eš svečiu tapau svetimoj žemėje. Tampa iž karaliaus varguolis ir elgeta. Povilas … tãpė ižg priesakio apaštalas. Rūbai balti tapo kaip sniegas. Mėnuo visas tapo kaip kraujas. Kas miltus vartoja, miltuotas tampa. Greičiau lakštingalą varna tapsiant negu tokią atmainą [būsiant]. Kiaule tapsì, greičiau nutuksi. Nebus gero: iš vyžos čebatas tapo. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Pry kokių draugų prytapsi, tokiu pats tàpsi. Prastu nebuvęs, geru netapsi. Būdamas laimingu daug turėsi prietelių, tapęs nelaimingu – nė vieno. Stovi žmogus ant kalno: juo ilgiaus stov, juo trumpesnis tampa. Gyvas būdamas juodas buvau, miręs raudonas tapau. Buvau merga – marčia tapau, marčia tapus, akis dariau, o pro tas akis pati lindau. Kol maža buvau, žole žėliau, kaip užaugau, marčia tapiau.

2. pasidaryti, įvykti, tiktis: Atsiskyrė tada šviesa nuo tamsybės, ir tapo diena, naktis, rytas ir vakaras. Norėjo, kad taptų̃ visa, kas sutverta, ir visa tãpo. Metinės knygos, sąrašas metinių veikalų, tapusių metuose. Ant dūšios labai sunku ir neramu tãpo. Vakare vėlai tam̃pa, kol gulti nueitì. Sode tapo visai tamsu. Tetamp šviesa. Jau tãpė vėlu. Ir tapo jų. labai daug, jog žemė iš jų pasipildė. Kur norint du suderės ant žemės apie visokią daiktą, apie kurį prašys, tàps jiemus nuog Dievo. O pusę nakties šauksmas tãpęs est.

3. ateiti. Vidurnaktis tãpo, kol ejau gulti. Prasta gadynė tãpo, kad vien pinigų reikia mergai, kad vyrą gautum, ištekėtum. Tokie laikai tãpo. Šitai vakaras tapė. Jau tãpus buvo diena. Vakaras tampa.

4. kibti, mestis. Prie sveiko organizmo ligos ne taip greit tam̃pa. Reikia gerai valgyt, nepersišaldyt, tai ligos tep netam̃pa. Rožė daugiausia tam̃pa nuo išgąsčio.

5. turėti patraukimą, kibti: In aukštaičius žemaitės tam̃pa baisiausiai.

6. pakliūti, atsidurti: Kur aš tat tapaũ iš čia, t. y. iš Žemaičių į Maskvą. Po smerties ir po pakasimo tapo pekloje, tatai esti amžiname prapuolime.

7. reikėti, tekti: Kožną metą tàpdavo verpt, aust. Kult tik tètapė, kiek reikėjo stogui kūlių.

8. Kartą viens vežims, garu varomas, tapė ant gelžkelio paleistas. Langas tapė visiškai išdaužytas, bet žmonės netapė sužeisti. Atejo pažiūrėti, a gerai tam̃pa užlaikomas [senelis]. Aš tau aštriai prisakau niekur į mano davadus nesikištis, šiaip tuoj tapsi namon vežta. Šitaipo padarytas (pabengtas) tapo dangus ir žemė. Jėzaus priekėlimas … svietui tapė žinomas.
atitàpti. attàpti. atgauti sąmonę, atjėgti, atsivokti. .
įtàpti.

1. patekti: Čia viena buvo išvažiavusi į Vilnių, į aukštą mokslą, bet neįtãpo (neįstojo) .

2. įsmukti, įlįsti: Jie visi suėjo gryčion – i tas įtãpo.
nutàpti.

1. nuvykti, nukakti: Ka kumet nutapsiu į Šates, i nupirksiu tebokos. O kaip į Palangą, taip nutapti neturėjau losnų ašvienių.

2. įtekėti: Radau [tą augalą] parakvijoj Skuodo ant kalnaliais upalių, nuotampančių į Šventąją.
patàpti, patam̃pa, patãpo (pàtapė).

1. pasidaryti kuo, kokiam, pavirsti kuo: Kitoks tampu, patampu, pastoju, esmi. Šaltyšiumi patapė. Tėvas užmokėjo už įstojimą pusę rublio, ir aš patapau studentu. Prisiminė, kaip jis iš valakininko ūkininko viso dvaro savininku patapo. Ana, kaip pono gaspadine patãpo, paliko, išdido. Kožnas paukštis norėjo paukščių karaliu patàpti. Ši rusų kalbos tarmė buvo patapusi Lietuvos valstybės kalba. Su kokiu noru ir karštumu troško kas karts geresniais patapti. Ir užaugo sūnelis, patãpo kareivėliu. O kad patapsiav svieto martelėms, tad nebdainiuosiav. Pavirtai, patapaĩ marelių žentelis. Kai dvarai susitvėrė, visi kumečiais patãpo. Iš ubago ponu kai patam̃pa, tai vis nežino kaip nešteis. Ir laukai, ir kas ant jų yra, pilni kirmių pataps. Ar išeikis, ar numirkis – vis geru patàpsi. Su kum sutapsi, toks ir pats patàpsi. Kai lydimo ropelė jo burnelė patapė (pariebėjo) . Miške augo, miške lapavo, namo parejo – šventu patapo. Pirma buvau jaunas, žalias, paskui patapiau kankaluotas; pakirto kumpis koją, kėlė vertė į pilį [žirniai žali, ankštys, pjautuvas ar dalgis, žmogus kėlė į žagą].

2. prasidėti, stoti: Dabar kad patàps pagada, rugiai tuoj pjautini bus.

3. patekti, pakliūti: Jau devintas metas, kaip ana patãpo čia už vyro, t. y. nuejo. Sūnus į kaliūzę yra patãpęs už vagystę. Paskui ji patãpo į baraką, į tą Vokietiją.

4. išbūti, išgyventi: Tas ligonis ilgai nepatàps, t. y. negyvens. Po vestuvių jis šešias savaites tepatãpo.

5. atitekti: Visa žemė patãpo Petruo.

6. pasidaryti nėščia, pastoti: Pati kaip patàps, t. y. pastos, juoba bus mylima.

7. tapti 8: Patãpo sušaukta.
pietàpti, pietam̃pa, pietãpo (piẽtapė).

1. pritapti 2: Pytãpęs buvo iš Šilalės vaikis.

2. būti priskirtam, prijungtam: Po karo šis kraštas pỹtapė py Lietuvos.

3. prijunkti: Aš jau nesu pytãpęs py to (nesu gydęsis žolelėmis) .
pritàpti, pritam̃pa, pritãpo (prìtapė).

1. atsirasti šalia, prisiartinti, prisigretinti, prisistatyti: Jojant į Elnio kalną, prie jų pritapo kažkoks nepažįstamas riteris su palydovais. Lyg ir ne šeimininkė čionai būtų [Kazytė],
tik iš šono pritapusi, samdinė kaip ir buvusi. Ir kai tik parėjusi [merga] įėjo kamaron, tuoj pritapo velnias. | Spalva yra pritampamà (neesminė, šalutinė) daikto savybė.

2. prilįsti, prikibti, prisišlidinti: Pritãpo merga, našlė prie jojo ir nor, kad žanytųs. Juk tu gi pats pritapai: apvesdink, bobute, ir gana. Pritãpo ji prie vienos gydytojos į Kauną, i išgydė. Jisai pritãpęs sėdės cielą vakarą ir kalbės paausėj. Nei jai reikia to berno, ale pritapo va kai piktas pinigas. Ko pritapai kaip erkė? Pritãpo kap šuva prieg rujai. Pritãpo kaip plunksnos pri deguto. Žąsis svetima pritãpo prie mūsų. Anas. gi turėjo in viščiukus pritàpt. susidėti, susidraugauti: Pry kokio pritàpsi, toks ir pats patapsi. Prie ko pritãpo, su tuo ir sutapo.

3. pritikti, priglusti: Ledo gabalus reikia taip dėti, kad vienas prie kito gražiai pritaptų.

4. prisiderinti, prisitaikyti: Aš tiktai čia visai nepritampu, nežinau, ko čia aš, kam? Akelaitis nepritapo prie besivaidijančių lenkų srovių. Kaimietis niekaip negalėjo prie miesto gyvenimo pritapti. Ši merga prytaps pry tanciaus ir pry rožančiaus.

5. prisišlieti: Mišrųjį tarinį sudaro tam tikri sudurtiniai tariniai su prie jų pritapusia veiksmažodžio bendratimi. Pritampami papildiniai turi tam tikrų ypatybių, kurių neturi valdomieji papildiniai.

6. prisimesti, prikibti. Reikia gerai valgyt, tai ligos tep nepritam̃pa. Prie senų liga greitai pritam̃pa. Pristãpo in manę spaudimas.

7. gauti kokio darbo, įsitraukti į kokį darbą: Man tropijos pry gentaro bagaravimo prytapt. Jis pritapo prie artilerijos sandėlių. Geriau eina, kap pritampì prie vieno dalyko.

8. susidurti su kuo, sutikti, pamatyti: Eik jau eik, kelintasis turtuolis veda varguolę, aš to savo gyvenime dar nesu pritapusi. Smarkų žmogų šiandie prìtapiau. Aš nesu nė kartą pritãpusi tų dvasių ir nenoriu pritàpt. Jau aš juos nepritapiau. pritaikyti naudoti: Turėjom pritàpti girnas per krygę.

9. patirti, išgyventi: Mano mamos mama tai da prancūzų krygę yra pritãpusi. Tokių laikų dar mes nėsam pritãpę. Tokio tvano da nėsam pritãpę kai šis. Tokius dalykus aš dar neesmi pritapęs. Kare daug bandęs, pritãpęs. Šėpės susitriuškinimą pritàpti.
sutàpti.

1. būti tokiam pat, vienodam, labai panašiam, turėti bendrumo, atitikti: Mūsų mintys sutam̃pa. Čia vėl kalbos nesutam̃pa. Trečiajame tome aprašytas Vasario gyvenimas tik viena kita aplinkybe sutampa su manuoju. Šio rankraščio turinys nesutapo su spausdintu kronikos tekstu. Teoriniai rezultatai sutampa su eksperimentiniais duomenimis. Sutañpa.

2. atitikti tą patį momentą, pasireikšti tuo pačiu laiku: Sutãpo, t. y. suėjo, metai, diena į dieną, nedėlmetis. Kalendorinės datos retai kada sutampa su gamtoje vykstančiais reiškiniais. Šio romano. pasirodymas sutapo su tuo metu itin sustiprėjusiu antifašistiniu judėjimu. Ir sutapk tu man taip, kad, kai jos pakėlė rankas melstis dievams, tvykstelėjo žaibai ir sugriaudė griaustinis.

3. atitikti vietą, kryptį: Jei nepaliaujamosios jėgos kryptis sutampa su judančio daikto kryptimi – judesys bus greitėjamas. Tiesės, sutampančios bent dviem taškais, sutampa su visais kitais taškais.

4. susilieti, susijungti: Ilgainiui kuršiai sutapę (asimiliavęsi) su lietuviais ir latviais. Laudies poezija atsiradusi drauge su melodija ir su ja neatskiriamai sutapusi. Sutãpę sakiniai. Garsai vienas su kitu sutapo. pasidaryti bendram: Ji žino, kad jųdviejų gyvenimas niekad nesutaps.

5. suartėti, susidraugauti: Juodu sutãpo (sujunko). Kas sutàpdavo, sutardavo, duodavo dovanų. Kazienė miestely su Jane tuoj sutam̃pa (susitikusios nebesiskiria), vedžiojas – kaip prie jų lįsi?! Anuodu sutam̃pa į porą, t. y. sukimba, susideda. Su kokiu sutapsi, tokiu patapsi. Su kuo sutapsì, tuo ir pats tapsi.

6. būti susijusiam, sietis: Su lietuvių atgimimu, su Vilniaus buitimi yra ypač sutapusiu du didžiu vardu: Petro Vileišio ir Jono Basanavičiaus. Dideli gabumai dažniausiai sutampa su gera sveikata.

7. sugalvoti, surasti ką tinkamą: Led sutapaũ duoti jam, ką jis prašė, t. y. led išradau, kas man mažiau reikalingas, o jam bus geras daiktas.
užtàpti. užklupti: Jį vakaras užtãpo, ir jis bijo eit.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'itapti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x