įgiedoti

giedóti, gíeda (gíesta, gíesti, gíema, gíeva, -oja), -ójo.

1. dainuoti, dainą ar giesmę traukti: Gíeda plyšta lig suotemai! Kai atveža marčią, tai gieda. Kai gíeda, ir darbas lengvesnis. Šoka ir gieda. Su mergom giedójau. Aš girioj viens giedoju. Giedotojų būrys giesta litaniją, toliau kitas būrys giesta valandas. Giesmę giedóti. Aš linksmas tau giedoju. Regi, kaip ana gíema. Giemi. Džiaugias ir giesti kaip lauko paukšteliai. Eina jis giedódamas ir girdžia, kad kas paskui jo vėl giesta. Moterys eina giedódamos [per rugiapjūtę]. Yra senų tokių, kad labai gíedančių (mėgstančių giedoti) . Gíedamosios knygos (giesmynas) . Moteriškė giedamu balsu kalbėjo. Girdėjau giedant. Iš moterų da kai katro giedañt. Giedotumbim jau be liovos. Nesvarbu, kaip giedójom, bet kartu nustojom. Nei raudok, nei giedók iš sarmatos. Aš nežinau, ar verkt, ar giedot iš tos bėdos. Veltuo giedant, gerklė skausta.
giedótinai. Bernelius. giedotinai (giedamai, giesmės gaida) dainuoja. Gíestuos giesmelę.

2. čiulbėti, rėkti. Virš pilko kalno vyturiukas gieda. Kelkis, močiute, kelkis, senoji, seniai gaideliai gíeda. Treji gaideliai giedojo, brolis žirgelį balnojo. Kur tave, sesele, tamsužė temo, kur, lelijėle, gaidžiai giedojo? Ten aš nejutau gaidelių giedant. Gíesta gaidužiai, giedos ir antri. Gíema gaideliai anksti rytelį. Strazdai ir kiti paukšteliai gražiai giesta. Giesti geguželė, nerimst man širdelė. Ans gíeva. Gražu, kaip vasarą medyje (girioje) gíema. O aš nusieičiau ant aukšto kalnelio, kur giedójo volungėlė devyniais balseliais. Piemenų giedamieji paukšteliai buvo: birbynelė, žąsies plunksna, moliniai vamzdeliai. Pelė giesmininkė pradėjo linksmai giedoti. Gaidžiukas riešutus vis tarbelėn gieda ir gieda (giedodamas deda) . Gražus paukštis negražiai giest. Kad šunes giedotų, gaidžių nereiktų. Tiek teišmano, kaip višta giedoti.

3. zvimbti, dūgzti; gausti; čirkšti, girgždėti; staugti: Žiogai gieda, reikėtų nelyti. | Bičių jaunoji motina vakarais ir rytmečiais skaidriai gieda teip, jog iš tolo gal ją girdėti. | Po mišką iš apkasų pokšėjo šūviai ir zvembė, giedojo kulkos. | Kai išeini [iš ten, kur triukšmo daug buvo],
tai da ilgai gieda (gaudžia) ausyse. O ir pradėjo vargonužiais giedoti. | Apsileidusio gaspadoriaus vis ratai gieda. Durys į miegamąjį giedojo pačiu ploniausiu altu. | Naktys ilgos – vilkai su vaikais giedot pradeda. Vilkas negiedojęs negali iškęsti.

4. reikšti savo nuomonę, valią: Gieda ir gieda kaip gaidys giesmę (užsispyręs vis tą pat tvirtina) . Dar yra žmonių, kurie seną giesmę giesta. Ką čia giedi negirdėtus daiktus (ką čia niekus kalbi) ! prašyti, reikalauti. Kiekgi tu gíedi už vištą?
gaidžiùkai gíeda

1. skirsta kojos.

2. gergždžia (gerklė): Gerklėj gaidžiukai gieda.
vyturė̃liai gíeda. Tai smarkiai šąla – tik vyturėliai gieda.
antgiedóti. giedant pritarti: Aš pradėsiu, jūs antgiedókiat.
apgiedóti.

1. giedoti prie mirusiojo atitinkamas giesmes: O kas tave apgiedos, jaunas bernyti [mūšyje žuvusį] ?

2. apie ką nors giedoti, išvardijant darbus, ypatybes.: Nebus kam ir svočia apgiedót. Tųjų lietuvių veikalus apgiedąs (aprašąs) Homeras savo giesmėse.
atgiedóti

1. giesmę ar dainą nuo pradžios ligi galo giedoti: Giesmę atgiedójo ana. Jau tas atgiedójo savo (paseno) .

2. giedant artėti (ateiti, atvažiuoti) ; giedant atnešti, atvežti: Atgieda paukšteliai tėvynėn, nuo marių atklykia linksmai. Numirėlį atgíeda (giedodami atlydi) nuo kalno.

3. giedojimu atsakyti, atitarti: Kai piršlys giria, tai motka atgieda piršliui.

4. apgiedoti 1: Atgiedoję, užkasę Martyną, kaimynai išsiskirstė iš kapų.

5. prigiedoti
1. Šermens žada būti dvi naktis, tai atsigiedosim, kas norės.
įgiedóti.

1. įsismaginti (įsileisti) giedoti; gerai giedoti: Aš įgiedójau, t. y. smagiai giedojau. Niekur taip neįgíeda kaip saliečiuose. Tu, gegute širdele, vis dėlto gražiau už mane įgiedi. Sakės nemokąs giedoti, o čia kai įsigiedójo, tai visai neblogai išeina. Įsigiedodavo taip, jog ir viršaus imdavo giedoti.

2. imti smagiai čiulbėti: Naktiniai strazdai balsiau įsigiedojo ir nutilo.

3. giedančiam įeiti, įvažiuoti: Jau įgiedójo į mišką.
išgiedóti

1. apgiedoti 2: Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu. Juos visaip išgíeda, išdainuoja.

2. galėti giedoti: Išgieda jis geriau negu išsako. Išgiedoti negalėjau, kad užkimęs kaklas.

3. visaip pačiulbėti: Anas paukščiukas tai kad visaip išgieda.

4. dainą ar giesmę nuo pradžios ligi galo giedoti: Aš visas giesmes išgiedójau. Porą giesmių išgiedojo – kaip linguote išlingavo.

5. giedant pagadinti, nusilpninti: Jau gerklė išgiedota (nebegali giedoti) . Jau senas – išsigrojęs, išsigiedojęs.

6. kurį laiką giedoti: Visą vakarą išgiedójo ir neužkimo. Kolei anas išsigiedojo, tai jau nebebuvo kada ir darbas daryti.

7. giedančiam išeiti: Iš kiemo išgiedójo veselnykai. su giesme išlydėti: Ateik mane išgiedoti, kad mirsiu.

8. giedojimu ką nors spėti, skelbti: Gaidžiai giedojo ir išgiedojo lietų.
nugiedóti

1. pagiedoti: Vieną kitą giesmelę mažu ir galėčiau nugiedót. Da jis i dabar nugieda.

2. nurėkti. Gaidys jau nugiedojo, kol Juozas užsnūdo. Treji gaidžiai nugiedójo, kad matušė kėlė. Višta pasiplumpsėjus nusigiedójo. Tuoj gaidys kakaryko! nusigiedojęs.

3. giedantiems nueiti, su giesme nulydėti: Kažna ką šiandiej nugiedójo? Jau nuėjo, nugiedojo, varpai nulydėjo.

4. iki soties giedoti: Gerai, kap nusigiedi.

5. imti prastai giedoti: Jau tu visai nugiedójai.

6. giedančiam nusibaigti, galą gauti: Ta višta gieda gieda – ir nusigiedõs.

7. nugabenti: Až pinigus, kur norėsi, ten nugiedos. paimti: Šituos daiktus tai ãnas nugiedojo.

8. nutikti: Kaži, kas čia nusigiedõs?!
pagiedóti

1. padainuoti iki galo dainą ar giesmę: Ans giesmę pagiedójo. Kokias mokat [giesmes],
tokias pagiedýte (pagiedokite) . Dabar pagiedõj (pagiedok) kitą! Anas atvažiuoja, pagíema. Aš pagiedotau miške kap lakštingala. Až gero vyro pasigiedósiu, až laidokelio pasiraudosiu. Maceika pasigiedojęs seniai jau užmigo.

2. pakalbėti, pasakyti: Nežinia, ką tas senis da pagiedos susirinkime. Ar aš žinojau, kad jis man apie skolą pagiedos! Ką kitos karalystės pagiedõs? Ot pagiedojo – nei vežt, nei nešt (pasakė nei šį, nei tą) .
pargiedóti. giedant parkeliauti: Jau iš Pociūnėlių pargíeda.
pérgiedoti. pergiedóti

1. giesmę ar dainą ištisai nuo pradžios ligi galo išgiedoti: Ana nuvažiav [o] Vilniun, tai daug giesmių pérgiedojo.

2. dar kartą išgiedoti: Pérgiedosiu [antrukart],
perūtursiu. Da kartą pergiedók tą giesmę!. Dar visas giesmes turim pérsigiedoti (choras turi dar parepetuoti) .
pragiedóti

1. pradėti giedoti: Judino judino – pragiedókit! Ėmė ir pragiedójo.

2. pradėti giedoti. Pirmieji gaidžiai pragiedojo. Pragiedokite, paukšteliai, mane vargšą palinksminkit. Praskrenda paukščiai, pragiesta vieversėlis.

3. giedant praeiti, su giesme pralydėti: Gatvele pragiedojo numirėlį.

4. nuo giedojimo prarasti balsą, užkimti: Nerėkit, balsus pragiedósit.

5. giedojimu viršyti, pralenkti kitą: Rojaus paukštį lengvai pragiedotum.
prigiedóti

1. daug giedoti: Prigiedójau, t. y. daug giedójau. Jau prigiedóta pilna galva (pakelta visokių vargų) . Tai jau prisigiedójau begyvendama.

2. . daug pričiulbėti: Kiek paukšteliai prigíeda pavasarį giesmelių!

3. giedant pasiekti: Būčiau nusivedęs tave ten, kur nei šunys nepriloja, nei gaidžiai neprigieda.
sugiedóti

1. imti giedoti; trumpai giedoti: Ji priėjo prie ąžuolo ir sugiedojo: „Oi ąžuole, ąžuolėli!“. | Sugiedójo tik – ir vėl nutilo. | Argi jis gali tuo savo ošiamu balsu tokią gražią giesmę sugiedoti (pagiedoti) ?

2. sučiulbėti: Kaip tik ta paukštė sugiedojo, tuoj suskrido. daugybė visokių paukščių.

3. sutarti, balsus suderinti: Choras gerai susigiedojęs.

4. sutikti, eiti iš vieno: Jie nesugíeda, barasi tarp savęs. Liaukimės ginčijęsi, mes niekad nesusigiedosim.
užgiedóti

1. pradėti giedoti: Giesmę užgiedos tau. Kad ažugiedójo, tai, regis, pirkia pargrius.

2. imti čiulbėti, rėkti: Toji paukštė užgiedojo. Užgiedó [jo] gaideliai nemigusią (kai pradėjo vidurnakty gaidžiai giedoti, ji dar buvo neužmigusi), užaušo aušrelė staklelėse.

3. giedojimu ką paveikti, ką pasiekti: Per lauką vežtas, vėjo užpūstas, piktų šunų užlotas, gaidžių užgiedotas (vainiką vežant, gaidžiai giedojo) . Užgiedojo (giedodama užmigdė) tris akis, o ketvirta paliko. | Piemuo lietų ažgieda. giedant palaidoti: Jo brolį jau užgiedójo.

4. giedojimu užsidirbti: Ažsigiedojau du rublius.

5. pareikšti savo nuomonę, valią: Dar tas nebaigė kalbėti, o ji tuoj užgiedójo. užprašyti (kainą): Pažiūrėsiu, kiek mum užgiedõs už arklį. Kaži, kiek už pasiuvimą užgiedõs. Ažgiedójo, baisu kiek.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'igiedoti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2021 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x