atberti

ber̃ti, bẽria, bė̃rė, bérti, bẽria, bė́rė.

1. pilti kur (birius daiktus): Ber̃k ant žemės, susirinks. Nelenk rėčio, berì grūdus. Ber̃k dar kitą šaukštą druskos į puodą. | Vištos plunksnas bẽria (šeriasi) . Saulė bėrė šiltus spindulius į trobelę. Berk žirnius į sieną, bau lips? Tiek jam šneki, ar į sieną žirnius berì (neklauso) . Skaito, kaip žirnius bẽria (aiškiai, greitai) . Krušą bera. Aldros debesiai kruopom beria.

2. vėtyti: Seniau, kol nebuvo árbų, visi turėjo grūdus ber̃ti. Žirnius sėklai bė̃rė. Jis bẽria iškultus grūdus rejõ [je].

3. sėti: Kas kur šiemet bė̃rė, tę augo gerai. Bėriaũ į tą avižieną, bet nežinau, ar išdygs kas. Kad ber̃si, tai ir rinksi.

4. gerinti kuo maistą, daryti uždarą: Neturiu kuo ber̃ti [arkliams, kiaulėms]. Nei sūdyta, nei bertà (apibarstyta miltais) .

5. kūno paviršių spuogais versti, kelti, spuoguoti: Jam veidą bẽria spaugais, negali išsigydyt. Beriamoji šiltinė.

6. tankiai dygti: Sėmenus pasėjome, tai trečioje dienoje bertè išsìbėrė. Čia nuolat dobiliukai bẽriasi. tankiai pražysti: Baltiejai dobiliukai bẽras ant lauko.

7. greitai ir aiškiai kalbėti, sakyti: Ot kad bẽria, kaip iš rašto. Vaikas jau visą elementorių bẽria kaip žirnius. Šiandie sekmadienis, tai teta pasakas berte bers.

8. tankiai šaudyti: Iš kulkosvaidžių ima ber̃t.
ãšaras ber̃ti verkti: Per visą amželį vargą turėsi, kas mielą dienelę ašaras bersi.
antber̃ti, añtberia, añtbėrė. užberti, pripilti: Añtbėrė daug [grūdų] ir pasėjo sėbiržiotai.
apiber̃ti, apìberia, apìbėrė. apibérti, apìberia, apibė́rė.

1. apipilti, apibarstyti: Oi tai apìberia mūsų motinėlę siera žemele. Jis buvo išėjęs į šerkšnu apibertas girias. Vaikas žemėm apsìbėrė kepurę.

2. nubarstyti, nuraškyti: Išvers tave iš šaknelių, apber̃s tavo saldžias uogas.

3. pagerinti kuo maistą, apibarstyti kuo: Neapìbertos žolė̃s kiaulės nenori ėsti.

4. nukelti spuogais, nuspuoguoti: Visą veidą vargšei mergaitei apìbėrė.

5. gausiai kuo nors apdovanoti, gausiai pateikti: Grįžęs namo, jis mus apiberdavo dovanėlėmis. | Pakėlusi bėglį ant rankų, [auklėtoja] apibėrė bučiniais (išbučiavo) . Namiškiai svečią apìbėrė klausimais.
atber̃ti, àtberia, àtbėrė

1. atpilti: Tų grūdų kokią saują atber̃k vištoms palesinti.

2. beriant pasiekti: Bérk žirnių saują, ar atbérsi lig manęs?

3. atsivėtyti, nubyrėti: Berant atsibera dirsės arčiau – lengvesnės.

4. greitai ir tankiai atsakyti, atpyškinti: Jūs užeikite pas mane, – atbėrė kaip poterius.
įber̃ti, į̃beria, į̃bėrė.

1. įpilti, įbarstyti: Įber̃k druskos žiupsnelį į bulbienę. Įbérk (įber̃k) arkliui avižų į žibiką. Kad neturi į ką, tai į sterblę įsiber̃k grūdų vištom.

2. įsėti: Įberiu javelius į žemę.
išber̃ti, ìšberia, ìšbėrė. išbérti, ìšberia, išbė́rė.

1. išpilti, išbarstyti: Neišber̃k pipirų tu čia besigrambaudamas. Kad jas, tas vištas – užsikorė ir kruopas ìšbėrė. Aš pypkutį sumuščia, arielkėlę išgerčia, tabokėlę išberčia. | O dantis piktiemus išbersi visiemus. Maišas atsirišo, ir grūdai išsìbėrė ant žemės. Išber̃kis grūdus iš klumpių.

2. išvėtyti: Paimk bertuvę ir išber̃k grūdus. Klojimo nebėra, kur javus išber̃sim. Išberta (išbertų grūdų) duona baltesnė.

3. išsėti: Tris centnerius ìšbėrė. Rūpinkitės akylai, kad, užardami lauką, daug visokio sau išber̃tumėt vasarojo.

4. išmėtyti, nuversti, nukelti spuogais, išspuoguoti: Jo veidas ìšbertas. Turbūt negeras vėjas užpūtė, kad burną ìšbėrė šašai. Vaikui petį votim išbė́rė. Vaikui ìšbėrė spuogais visą kūnelį. Jis niežų išbertas. Išsiberia man votys.

5. tankiai sudygti: Suarėm, suakėjom, kad išsibėrė svėrės.

6. greitai ir aiškiai išsakyti, išpyškinti žodžius: Kad ìšbėrė žodžius, tai kap iš sieto. Ką žinojo, visa išbėrė.

7. išsimesti. Išsibė̃rusi kiaulė.
nuber̃ti, nùberia, nùbėrė.

1. supilti, leisti nubirti: Apvynys siereles nùbėrė nenuimtas. Ir avižas nùbėrė (leido nubirti dirvoje) . Nenešk tokį pilną puspūrį, biškį nuber̃kis. apipilti kuo biriu: Smėliu takai nuberti. Gal i čia nuber̃s lietutis (palis) . Liepų šakos nubertos pumpurais. Dangus buvo aiškus, gilus, tamsiai tamsiai mėlynas, nubertas didelėmis, ryškiai spindinčiomis žvaigždėmis.

2. išvėtyti: Iki pusryčio, būdavo, jaują iškuldavom ir nuber̃davom.

3. nuversti, nukelti spuogais, nuspuoguoti: Tavo visas veidas nùbertas tokiais mažais spuogeliais. Jei veidą nùbėrė dedirvinės, reikia jas tepti rasa nuo lango. Kam lūpas nubėrė, ar nusišaldė?. Rauplėmis nusibérti.

4. tankiai nudygti: Pernykštis arimas nusibėrė svėrių daigais.
paber̃ti, pàberia, pàbėrė

1. papilti, pabarstyti: Paber̃k vištoms lesti. Baigėsi duona, rytoj reiks paber̃t pečius. Ir genelis nupuolė [nuo šakelės],
ir plūksneles pàbėrė. Tai nuvyto sodelis, lapelius pabėrė. Esi žmuo baisus, kuris pjauji tenai, kur nesėjai, ir rankioji, kur nepàbėrei. Ko pampi kaip ubagas, pupų puodą pabėręs. Mergelė, į pirtį įeidama, karolius pàberia, o išeidama susirenka. Knypskylė tep gražiai išsiūta, kap pabertà. Tartum miškas kvėpuoja – nelyginant žvėris: savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs. Pirma pasiber̃k salyklos po pečium, jei nori alų daryt. Eglynėly pasibėręs garbanotas bruknynėlis.

2. pavėtyti: Ar paber̃si valandikę už mane, kol aš atsinešiu taboko?

3. pasėti: Eikit, paber̃kit tuos rugius. Miežių pàbėrėm, o usnėm ka užtraukė (užžėlė) . Vasaručių kviečių jau pàbėriau.

4. pagerinti kuo maistą, padaryti uždarą: Dabar tam paršiukui geriau paber̃k ėdalą, ba greit reiks pjaut.

5. greitai ir aiškiai pasakyti: Kaip iš maišo pabėrė svečias.
pérberti.

1. perpilti, perbarstyti dar kartą, persijoti: Žvyrą dar kartą pérberk, yra didelių akmenų.

2. pabarstyti kiekvieną eilę, klodą: [Sūdant mėsą, ] kiekviena eilė perberiama druska. Prieš kepant, šaltame kambaryje išplakti baltymus ir dėti į trynius, perberiant miltais.

3. pervėtyti, išvėtyti antrą kartą: Naktį bėriau, i reikėjo párberti – grūdai buvo nečysti.

4. pagerinti ėdalą, padaryti uždarą: Pérberk paršiukam, ba čia tik išėdos.

5. perstatyti, perkrauti medinius namus: Netruksiu triobą perbert, kad tik nebūtų supuvus. Sienas perbė́rus, tas namas dar gali ilgai stovėti.
praber̃ti, pràberia, pràbėrė.

1. prapilti, prabarstyti pro šalį: Išskėsk plačiau maišą, ka nepraber̃čia pro šalį.

2. pravėtyti: Reiks praber̃ti kelis pūrus rugių sėklai. Aš nevežu į punktą sėklos pukseliuoti – prasìberiu, ir man užtenka.

3. kiek pagerinti ėdalą, padaryti uždarą: Karvėm pamazgas praber̃k atarubėm. Kiaulėm mekynas pràbėriau bulbom. Kap sulaukiu rudenies, tai sėmenuku, tai kanapuku viralą ir pràberiu, ir prametu.
priber̃ti, prìberia, prìbėrė.

1. pripilti, pribarstyti: Pribėrei daug javų. Pilnas akis prìbėrei žemių. Prìbertas pilnas pečius kiauliabėralio. Krepšus grūdų prisibė̃ręs, tuo pasilinksmyt ir prisikošt į karčemą bėga. | Prisìbėrė (prisikrėtė) akis.

2. nukelti, išmėtyti spuogais, prispuoguoti: Mano sūnus serga – labai pribė́rė gerklę.

3. tankiai pridygti, priželti: Pūdyme svėrių prisibė̃rę, reikia apakėti.
suber̃ti, sùberia, sùbėrė.

1. supilti: Suber̃k nuo žemės pupas į saiką. Tas išdykėlis visą rinkinį [raidžių] subėrė!. Šiukšles ėmus susibėrė į varinę sau dėžutę. Mergytė susibėrė pupas į prijuostę.

2. pasėti: Subėriau aviželes į žemelę, kad tik būtų lytaus.
užber̃ti, ùžberia, ùžbėrė

1. užpilti, užbarstyti: Užberk grūdų ant pečiaus daugiau. Kepant mėsą, užberti druskos. Užsiber̃siu balta žieždrele.

2. pagerinti kuo ėdalą, maistą: Reikia jovalą užber̃ti, kad geriau ėstų. Užbertų̃ (su taukais užspirgintų) kopūstų pasivalgius gali dirbti. Baigias miltai – nebus kuo užber̃t.

3. greita ir aiškia kalba pasakyti, išsakyti: Ir vyram ùžbėrė kunigas iš pamokslo (išbarė) . daug prisakyti: Priešininkai užbėrė jį įrodymais.

4. nuirti, nugriūti. Nematok (nelenk) greitai, ba užsiber̃s špulia.

5. sudrožti, suduoti kuo: Nustokit, vaikai, nusijuosęs diržą kad užber̃siu, tai žinosite! Ir dukteriai žentas kai kada ùžberia par kailį. Užber̃k bėrajam (paragink) .
akìs užber̃ti palaidoti: Jau akìs jam smėliu ažbė́rė. Šaltas kapas užbėrė akis!Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'atberti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2022 www.zodynas.lt
Draugai: Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x