apieškoti

ieškóti, íeško, -ójo. íeškoti, -o, -ojo. íeškoti, -oja, -ojo.

1. rūpintis rasti pamestą ar dingusį daiktą; norėti rasti, gauti reikalingą daiktą: Plaučiūns pamestų rykų lauke ieškót neminėjo. Ar peilio ieškai? Íeškojau kepurės. Gal rakto íeškai? Nepametęs neieškok. Anas íeškoja visą dieną arklio. Íeškom neieškom – arklio nėr. Ieškójo per visą dieną žąsų ir nesurado. Ieškau bėro žirgelio ir tymojo balnelio. Broliai sesytę ieškojo. Ė kas manę íeškos, ras mane. Sveikas, mūsų draugai, seniai íeškomasis. Ieškok, močiute, sau verpėjaitę, sau verpėjaitę ir audėjaitę. Bėgančiam vienas kelias, o ieškančiam daug kelių. Tėvas ieško diržo – gaus vaikai (tėvas apmuš vaikus su diržu) . Cit, vaikai, tėvas ieško pančio! Kas íeško, tas ir randa. Kas ko ieško, tą ir gauna. Aš tavęs íeškojau su. rūpesčiu. Ieškojo ir rūpinos labai, idant jį pamatytų. Kokių tu čia kliaučių ieškai? Ieškojau džiaugsmo ir juoko aš Dubysos pakrantėje. Ko ieškojo širdis, neatrado. Tavo sermėga naujos ieško (sermėga jau nuplyšusi, reikia kitą siūti) . Ieško kaip akla višta grūdo (ieško netikėtos laimės, pasisekimo) . Ieško kaip girtas tvoros (prastai ieško, grabalioja ir neranda) . Kumele joji, o kumelės ieškai (ieškai akivaizdoj, matomoj vietoj esančio daikto) . Šiandien vaikai patys diržo ieško (vaikai išdykauja, nerimsta, tarytum patys prašosi nubaudžiami) . Eina per mares vandenio ieškoti. Íeško žuvis gilumõs, o žmogus gerumõs. Ieško kaip adatos (gerai, atsidėjęs ieško) . Íeškai kaip utėlių po galvą (labai atsidėjęs, smulkmeniškai) . Íeškok kaip duonos (gerai, rūpestingai), tai ir rasi. Nepadėjęs neieškok. Neieškok to, ko rasti nenori. Neieškók šimtų, paieškok rankų (neieškok turtingos pačios, ieškok darbininkės) . Neieškódamas nesurasi. Neieškok kvailio su žiburiu, rasi ir patamsy (kvailių yra nemaža) . Neieškok už save kvailesnio. Dabar tu pats ieškokis maistą.

2. trokšti ką gauti, stengtis ką pasiekti, laimėti, įsigyti: Buržuazinių teismų uždavinys buvo slopinti kiekvieną, kuris ieškojo teisybės. Kai pradėsim visi teisybės ieškóti, tai ir susipešt reiks. Didesnė dalis tų, išejusi Kražiūse mokslus, važiavo į Vilnių dar aukštesnių ieškoti mokslų. | Broliai stovėjo lauke ir ieškojo (norėjo) kalbėtis su juo. Tu apgynei mus nuo visų tų, kurie mus prapuldyt ieškojo (norėjo) . Neieškok būt sūdžia, jei negali įveikt neteisybių. Aš neieškau garbės. Teieškosi, kur nor, kiti palaimos ir linksmybės.

3. reikalauti; atgauti per teismą: Kad neatiduoda, íeškok per teismą. Kas savo kapeikos neieško, tas pats kapeikos nėra vertas.

4. utinėti, utėliauti: Motina su peiliu ieško vaikui galvą. Savai senai motynėlei galvelę ieškojau. Išleidai, motule, dukrelę, nebus nė kam galvos íeškot. Boboms per šnekas nebuvo kada nė ieškotis galvų.

5. ateiti metui lakstytis; lakstytis: Karvė ar jaučių íeško, kad baubia ir baubia. Turbūt senė kiaulė kuilių íeško, kad neėda. Kumelė kumelių̃ ieško. Kiaulė kad ieškotųs, reik duoti kviečių paspragintų.
apieškóti, apíeškoti.

1. apžiūrėti, apeiti ieškant: Apieškójau visuose kraštuose avių ir neradau. Apieškójau pėdų apie kaimą, toliau nebesekiau. Apíeškojau, regis – grąžtelio niekur nesmato. Jau mūsų drevę bitės apsiieškojo (susirado, apsirinko) .

2. (oszukać) apsukti, apgauti: Jei katrą apieškojau, ataduodu ketveriopai. Nevok, neapieškok. Kuo primano, tuo apieško žmogų. Tegul nei vienas neapsiieško.

3. kritikuoti: Tu manęs neapieškók, žiūrėk verčiau, ką pats darai !
atieškóti, atíeškoti.

1. atgauti, atrasti ieškant, suieškoti atgal: Ana atieškójo prapuolusius daiktus. Žiedą atieškojo. Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškójo. Geriaus buvo išsižadėti tų piningų nekaipo siųsti vaiką jų atieškoti. Nors aš atrasiu, nors atieškosiu, bet jau daugiau ant galvelės vainikėlio nedėsiu. Ką aklas lietuvis pragaišeno, tą apsišvietęs turi atieškoti. | Nebegali atieškoti savo tėviškės. | Šito žodžio etimologija atieškoti (susekti) liekti ateičiai. Daugelis, prisimindami senovę, atsiieškojo savo užmestus girnakūlius ir ėmė malti namie.

2. atgauti per teismą; atimti; išreikalauti: Aš per teismą atieškósiu savo tėviškę. Gal ir atíeškosi skolą. Kuriam daug duota, nuo to daug bus ir atieškota. Kurs tau atima, kas tavo yra, iš to neatieškok. Kožnas turi teisę atieškoti savo nuoskaudas. Atieškos visa, ką jam buvo ižveržę tironai. Kur tu atsiieškósi – kas vilko naguos, tai ir nasruos.
išieškóti, išíeškoti.

1. išžiūrėti, išnaršyti, apeiti ieškant, stengiantis ką atrasti: Vaikai išieškójo, išlandė visus patvorius, o kepurės kaip nėr, teip nėr. Išieškójau visus pašalius. Visus kampus išíeškojo. Karaliūnas visur išieškojo, niekur jos nerado. Kada jie turėjo čėso ir išsiieškót (viską iškraustinėti, išžiūrinėti) !

2. praleisti kurį laiką beieškant: Visą dieną išieškojau tos knygos po knygynus ir nesuradau.

3. išreikalauti per teismą: Išieškóti skolas. Įkišei pinigus, o dabar ką iš jo išieškósi! | Nepagrįstas praturtėjimas išieškomas į valstybės pajamas. Neprapuls man pinigai, iš visų išsiíeškosiu.

4. pelnyti: Indavei man du talentus, šitai kitu du ižíeškojau jais.

5. ištirti: Kurs širdis išieško, tas žino, kas dvasės dūma yra.

6. išrinkti, išnaršyti: Paėmus su spatu žemės, reikia įmesti viščiukams, o jie išieškos ir godžiai suris visus kirminus. Kur išieškotos (augant kiek aprinktos, apkastos) bulbės, te kelme nebedaug.

7. išutinėti: Išíeškojau vaikam galvas, iššukavau.
nusiieškóti, nusiíeškoti nusivaikščioti, nusiplūkti beieškant: Kiek nusibraižėm, nusiieškójom, kol radom tą kalną!
paieškóti, paíeškoti.

1. stengtis, pasirūpinti rasti: Ar paieškai kada kiškių? Nueik į girią, paieškok grėbliakočių. Paieškok kur gerų arklių pirkt. Paíeškok kaip duonos ir rasi. Jis toks vyras, kad reik paieškóti (geras vyras) ! Tokio darbnaus, kaip ãnas, reikia paíeškot. Toks arklys reta paieškot. Kas bėdos nerega, tas pats pasiieško. Norėta suduoti ir pasiieškota lazdos.

2. praleisti kurį laiką beieškant ko: Dar valandėlę paieškok tos pamestos skarelės, gal rasi.

3. pareikalauti teisybės per teismą: Reikia paieškót teisybės (į teismą patraukti) , teip negali būt. Paieško (paduoda į teismą) už apkalbą, už šmeižtą. Jei kas atima, kas tavo yra, nepaieškok.

4. pelnyti: Kas ką ant prekios paieškojęs.

5. patikrinti, peržiūrėti: Paieškok ir šitą spaudinį (ką pataisyk jame, jei reikės, pažiūrėk, ar nėra klaidų) .

6. pautinėti: Paieškók man galvą. Paieškók man utėlių. Dukryt, paieškok galvą, baisiai niežti. Oi tiktai liko jos viena dukrelė širdelei nuraminti, galvelei paieškoti. Duok man, sesule, aš tave paieškosiu. Pasiíeškojom sau galvas. Sesule, pasiíeškosim.

7. kviestis, vežtis kitur tarnavusius namo paviešėti, pailsėti, pabūti; šaukti pas save gyventi; atsiimti: Visų važiuoja paieškoti tai tėvai, tai broliai, o kas mūsiškės paieškos, kad ji nei giminių tam krašte neturi? Par Kalėdas našlaitės nėr kam paieškoti. Tėvas išvažiavo Marcės paieškot. Tą vieną turėjau [dukterį],
ir tos Dievas paieškojo (mirė) . Motiną Pons Dievs paieškojo.

8. pasilakstyti. Karvę, vedant pas buliaus, [reikia] pagirdyt, tai pasiieškos.
parieškóti. susigrąžinti, parsigabenti susiieškojus: Aukso žiedą dovanos, savo šalelėn parieškos. Tokią nedrūtą neleis į Kauną, kad nereiktų parieškót. Būdavo ir tokių, kuriuos iš smuklės moterys turėdavo parieškoti.
périeškoti, períeškoti.

1. dar kartą apieškoti: Períeškok da kartą stalčiuką – rasi. Ale gerai persiieškok.

2. praleisti kurį laiką beieškant: Perieškojau per dieną arklių.

3. patikrinti, peržiūrėti: Apskųstasis po sūdu stovi, ir jo dalykai yra perieškomi. Perieškokmi, kaip dūmoju.
praieškóti, praíeškoti. praleisti kurį laiką beieškant: Praíeškojo grėblio pusę dienos. Praieškojom vaiko tris dienas.
priieškóti, priíeškoti

1. ieškant pririnkti: Jis padėjo man ir bulvių priieškót. Patvorėliais išvaikščiota, dilgėlėlių priieškota.

2. nusibosti beieškant: Aš jau prisiíeškojau, dabar tu íeškok!
suieškóti, suíeškoti.

1. surasti ieškant: Prapuolusį peilį suieškójau, t. y. suradau. Suieškók mano klumpes. Pinigus suieškoti. Suieškojo visus lietuvius. Vakar dienos nesuieškosi. Kas ko ieško, tai ir susíeško. Susíeškojo sau žmonelę. Kai užauga, kožnas sau susíeškos savo dalią.

2. susilaukti nemalonumo, bėdos: Aš tau sakiau, tu susiíeškosi, paskiau pirštus grauši. Nesikeik, ot ir susiíeškojai, ko norėjai.
užieškóti, užíeškoti

1. pareikalauti daugiau (skolos), kaip priklauso: Pasiskolinau tik du šimtu, o ans užíeško trijų. Jis užieškojo viršiau, kaip davė. Labai blogai, kad tamsta užieškai, ko neuždirbai. Aš tamstos neužsiieškojau (aš neprisisavinau tamstos daikto) .

2. galą gauti beieškant: Kad pakavojau obuolius, tai jūs íeškosta ir užsiíeškosta – nerasta.

3. suieškoti 2: Ieškojo, ieškojo ir užsiieškojo ant savo galvos.


Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'apieskoti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.


Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2020 - 2022 www.zodynas.lt
Draugai: Vārdnīca Kodai Skaičiuoklė
x