prižarstyti

žarstýti, žar̃sto, žar̃stė. žerti.

1. degančius pagalius ar anglis su žarstekliu pastumdyti, kad geriau degtų, kurstyti, rusinti: Ugnį žarstau, prižeriu, prikurstau, rusinu. Krosnį žarstýti. Ugnį žarstýti. Su kačerga po pečiu žarijas žar̃sto. Kam ir žarstái, kad nemoki nė žarsteklio į rankas paimti. Žarstýk zgrebniai, kad neiškristų kur anglys ir neužsidegtų. Neduok vaikam žarijų žarstýt. Su tuo kriukiu po visą pečių maišė, žar̃stė, ka būtų lygiai anglys išžarstýtos ir vienoks įkaitimas. Joms ugnę bežarstant užsidegę … linai. Motina, palinkusi prie viryklės pakuros, skeltinuku žarsto žarijas. Žarsto kap durnas žarjas. Svetimom rankom tik žarijas žarstyt. Kito nagais tik žarijos žarstyt. Svetimos rankos žarijoms žarstyti.

2. barstyti, gausiai pilti, blaškyti, svaidyti: Visi turėjo prisipylę krepšius auksinių pinigų ir jodami juos žar̃stė saujomis. Kardu ranko [je] vinis žarstydamu atejo iki anga paties Marienverdeno pilies. Ims rūtų vainikėlį, dės baltą nuometėlį, žarstys barstys žalią rūtelę pas anytą klėtelėj. Žarstỹs barstys žalią rūtelę bernelis po dvarelį. Be reikalo žodžius žar̃sto (kalba) . Nežarstýk žodžių, kur nereik. Tik įsiklausykime, kaip mūsų muzikos pavienius žmonių dainų balsus tarsi barsto žarsto, o vis jie susitveria į ypatingas gaidas. Tartum pro jaujos skliautus iššokęs liepsnos kamuolys sužibo didele žvaigžde, žarstydamas spindulių pluoštus. Žarstydamas sąmojus jis bematant išjudino visą kompaniją. Kibirkštys žar̃stos nuo gelžies karšto. Ir amžina spindėjo saulė, ugnim pražydus radasta dangaus, ir jūroj žarstėsi džiaugsmingai. Nesižarstýk, vaike, žodžiais, gali pats juos susirinkt (paliegsi senstelėjęs) .

3. į visas puses sklaidyti: Vėjas žar̃stė dar šiltus pelenus. Višta žar̃sto sąšlavas. Žarstýk grūdus vėtydamas, kad varpos išsigreibstytum iš grūdų. Vištą radau bežar̃stančią roputes. Aš žarsčiaũ su kapliu bulves, o kitos rinko. Išarė, tai vienos žar̃stėm, kitos rinkom [bulves]. [Džiovinami] grūdai per dieną 2 – 3 kartus perkasami (žarstomi). Dar̃ išvarinėjo (bulves išarė), mes tik žar̃stom pieskas. Gana tau žarstýt tuos pelenus. Pakelėje darbininkai kelio skaldą žarsto. Žar̃sto plaukus, glostinėja moterys švelniai, o vyrai kai su kabliais. Aš eidavau, sau žarstaũ rankom [bites],
be sytuko [ant veido],
be niekur nieko. Atgins broliai žirgužėlius, lankys sesės kapelį, mindžios sesės kapužėlį, žarstỹs baltas smiltužėles. [Mergelė] vaikščiodama uliodama akmenėlius žar̃stė, anei vienas akmenėlis ugnelės nerodė. Oi aš žarstysiu žalią vejelę, oi aš nukrėsiu ryto raselę. O gaspadorius rugelius barstė, lysve eidamas su koja žarstė. Tąsyk vėjas auksą žarstė – žarstė rudenio lapus. Kad būt keleliu eita, tai būt žemelė žarstýta. Jam. an tako stovi toks senukas ir žarsto žarijas šiūpele. Vokiečiai ilgai pelenuose bei anglyse žarstę turtų ieškodami. Tavo pėdas vaikščiotąsias šluotele žarstysiu. Nėra prasmės ir reikalo žarstyti užgesusio židinio pelenus. Pinigus su kačerga žar̃sto (daug turi) . Ir aš ten buvau, su kačerga pinigus žarsčiau, valgiau, gėriau, ale burnoj nieko neturėjau. Dantyta boba pavasarį grumstus žarsto. Žar̃stės jy. skapstės, vìsa ištrypė. Bet dabar gal jau nebėra to kaimo už girios, gal nė pelenai nesižarsto po tuščią vietą. vartyti, sklaidyti (knygą): Pervartau laiškus, žarstau po knygas.

4. sužerti į krūvą: Jie. šluojami ir žarstomi į krūveles, ir šventorius kūpso geltonais kupsteliais.

5. eikvoti, tuščiai leisti, švaistyti: Bepigu būti bagotam: į visas puses piningus galì saugėms žarstýti. Piningus [valdžios vyrai] žarstýte žar̃sto: žmonys valdžiums nelabai rūpa. Atvažinėj [o] bagotų kurortinykų, žar̃stė pinigus. Kas kad lietuvis aukso nežarsto, ir jam dvi gairės – lopšio ir karsto. Kaip lapė lojai, kol buvai jauna ir graži, ir pinigus tau aklai žarsčiau. Ji gyva ir žarsto aukso pinigus. Žarstýti pinigais. Jis pinigais žar̃stos. | Jauna gyvenimu žar̃stėsi, o nubaigė elgetaudama.

6. greitai bėgti, lėkti, dumti: Briedis, medžiotojų bilsmo išgąsdintas, žarstė par laukus.

7. maišyti (kortas): Kortas žarstýti.
apžarstýti.

1. apžerti, aprausti: Petrelė, išmaišius košę, įstūmė puodą krosnin, kad dar pavirtų, ir apžarstė jį žarstekliu. Imu, gražiai apžarstau ugnelę pelenais ir peržegnoju. Senis nespėjo akių užmerkt, tai dar šiltą nuvežė greičiau kapinėsna ir apžar̃stė. Ant kalnelio [mano vyras] paguldytas, baltom pieskom apžarstytas.

2. apibarstyti, apipilti: Takai apžarstyti smėliu. Laukai medžių lapais apžarstyti. Tą duobę vos tik biskutį apžarstýt, ka jis. įkrist. [Saulė] visur apmeta, auda paeiliui, taiko išmintingam, kvailiui, spurganums, spygliais apžarsto, lapais, kvietkums apibarsto. Ugnis apžarstė pelenais visus pėdsakus. Žvaigždėm tyliai apsižarstė dangus.
atžarstýti. atkapstyti, atrausti, atžerti: Atžar̃stęs žarijas, bulbes įkepk ir apžerk, apkopk.
įžarstýti.

1. įžerti, įrausti: Ir tūls tvankas įžarstýts daug kepino kiaušę.

2. greitai įlėkti, įvažiuoti: Šis žirgą niosterėjęs, pentinus suspaudęs ir įžarstęs į kalną.
išžarstýti.

1. žarstant paskleisti: Po visą pečių tas anglis išžarstýsi išžarstýsi, ka visas dugnas įkaistum. Pečių iškūrina, išžar̃sto žarijas, ant kopūstlapių kepdavo. Su kačerga žarijas išžarstaũ. Išžarsčiaũ žarjas. Išžarstýk žarijas iš ugnavietės. Visi puola žemyn prie laužavietės, mėgina pelenus kasti, žarijas išžarstyti. | Įėję [vagys] išžar̃stė pinigus i paliko. Reikia išžarstýt iš kupetos šienas į šonus, tada geriau sausės. Vieną kartą randu ant stalo sukapotą maišelį su kruopomis, o kruopos išžarstytos ant staltiesės. Stirna išžar̃stė tuos obuolius už kokių dešimt metrų. Būna tokia kačerga padaryta an ilgo koto, tai tuoj kačerga moteros povalio išsižar̃sto [kiaušinius]. žarstant pašalinti: Vėjas dažnai iš po kelmų kerplėšų išžarsto visą sniegą. Smarkumas maro išžarstyts, lavonais svietas pribarstyts.

2. žarstant pažeisti, sugadinti, išardyti: Ir didelį skruzdėlyną viena višta išžar̃sto par kelias minutes. Išžar̃stė [vištos] pamidorus, išlaužė – padarė paminkus. Jis. man daug puodynių išžar̃stė.

3. išbarstyti: Išžarstýk pelenus po pievą.

4. iššvaistyti, išleisti: Po tiek pinigų žerdamas veikiai išžarstýsi. Sūnus bematant išžar̃stė tėvo sunkiai uždirbtus piningus. Par dvi dieni du milijonu ir tūkstantes žarstýte išžarstýs, o jūs pasiuskiat. | Jis išžarstė geriausias dangaus dovanas, pats net nesuprasdamas jų reikšmės. Senas bernas – visus meilės trupinius išžar̃stęs. Išžarstýt lengviau, kaip uždirbt.
nužarstýti

1. nukapstyti, nukasioti: Žarijas nužarstýk nuo viršaus ir išimsi bulves. Man tekdavo rugiai nužarstýti (antvagių žemes nusklaidyti) . Inlipo duobėn, nužar̃stė ryzus šonan. Bulbes nužarstė ir krūtinę palengvino, bet rankos antros ir kojų anei pakrutinti. Kad aš primanyčia, tai aš nužarstyčia tą sierą žemelę. Nužarstysiu velėnėlę, prisikelsiu motinėlę. Stačiais kraštais padarytos lysvės vis tiek nusižarsto.

2. nubarstyti, nusėti: Milijonais žvaigždžių nužarstytas dangus.

3. greitai nuvykti: Suspaudęs žirgą pentinais, nužarstė it žiebas vėl pas savūsius.
pažarstýti.

1. patvarkyti (žarstekliu) ugnį: Įsinešk žarsteklį ir pažarstýk pečių, kad sykiu sudegtų visi šakaliai. Jisai ėmė su lazda pažar̃stė [ugniavietę]. Jis pažarstė anglis židinyje. Marti vis pažarsto pelenus pagaikščiu, kad neišblėstų žarija. Klausyk, kaip spraga aukuras, vaidilų pažarstytas.

2. kiek pasklaidyti į šalis: Storai papiltus grūdus reik pažarstýti, kad anie nesukaistų. Lapus tik pažarstýk lazduke – krūvom [grybai],
tai tik skyk. Pažar̃stė ranka žaislus ir vėl ratu lekia. Pažarstýk in šonus sniegą. Pažarstęs, pakilojęs saujoje, krimstelėjo grūdą. Kai metė bobą durnius ugnin, tai net ugnis pasižar̃stė.
péržarstyti. daug kartų peržerti: Reikia dažnai sėklą vėdinti, peržarstyti saulėje.
pražarstýti. žarstant nuskleisti, prakasti: Kai pražarsčiau pernykščius lapus, mano rankose atsidūrė tikrai reto grožio stirnino ragai. Bulves papyliau platokai, pražarstęs sniegą.
prižarstýti.

1. patvarkyti (žarstekliu) ugnį.

2. pribraukti, pristumti: Prižarstýk anglis prie tarpkaktės pečiaus.

3. pribarstyti, primėtyti: Visur prižarstyta palšų ir geltonų lapų. Keliauninkas kartais nė nepastebi žengiąs jau ne per žolę basas, o stiklo šukių prižarstyta gatve. Prižarstýta ugnies. Tos neaprėpiamos atšiaurios šalys prižarstė sielą kraupulio klaikaus. Prisižar̃stę sniegų kišenes parejo vaikai iš ledų.

4. prisikaupti: Tai vis turbūt vokiečių kalvių kalta ir prisižarstyta krūvos pinigų.
sužarstýti. sužerti į krūvą: Sužarsčiaũ žarijas krūvona. Nakčiai ugnis būdavo rūpestingai sužarstoma, pelenais apgaubiama. Cigonka … prisklaupė in tą pečių, paėmė kačergą, ji kačerga visus kiaušinius, kiek buvo, sužar̃stė suknelėn. Šaltis į pusnynus susižarstė sniegą, kur gegužio burtai užkerėti miega.
užžarstýti. užžerti, uždengti žarstant: Užžarstýk ugnį. Radau žarjas užžarstýtas. Einant gulti reik užžarstyti ugnelę pelenais. Buvo vargšų, kad anglis, būdavo, užžarstỹs, kad negestų, degtukų nereikt. Gaga rūpestingai uždangsto, užžarsto pūkais kiaušinius, kad jų nepastebėtų kirai. Juodu žėlabėliu užklostyta, geltonom pieskelėm užžarstyta.

Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'prizarstyti' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Įrašas
Paaiškinimas

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.Kalbų žodynaiJaunimo žodynasVertimasTerminaiTarptautiniai žodžiaiVardaiPavardėsKirčiavimasVietovardžiaiŽmonių paieška
© 2009 - 2017 www.zodynas.lt
Draugai: Vokieciu kalbos kursai Anglų kalbos kursai Norvegu kalbos kursai Vārdnīca Kodai Žemėlapis